آرشیف

2021-7-25

رسول پویان

وحشت طالب

 

دیگـر ز وحشت طالب کسی نمی ترسد

ز یال و ریش عجـایب کسی نمی ترسد

 

ز خنجری که به خون بشر شده رنگین

به دسـت ظالم هـارب؛ کسی نمی ترسد

 

زمیـن و خـانـۀ مـردم را کـنـی اشـغـال

قسم به حق که زغاصب کسی نمیترسد

 

به ننگ وناموس وحرمت میکنی توهین

ز گرگ هارِّ و غرایب کسی نمی ترسد

 

حـریــم پـاک پـریـان را کـشی درخون

ز دیــو ضـد کـواعـب کسی نمی ترسد

 

ز قتل وغارت و تخریب می بری لذت

ز قــاتـلان مخــرّب کـسـی نمـی تـرسد

 

مـزن بـه پیکـر زن‏هـای نـازنین شـلّاق

دیگرز وحشت ضارب کسی نمی ترسد

 

بـه زور فـوج پاکـسـتـان تا بکی نـازیـد

ز لاف و پُف اجـانـب کـسی نمی ترسد

 

به عهد و قول واشنگتن اعتمادی نیست

دیگـر ز فـتـنۀ کاذب کـسـی نمی تـرسد

 

عـجــب معــاملـه کـردنــد مـردم مـا را

دیگـر ز خـائنِ کاسـب کسی نمی ترسد

 

غنی و طالــب و داعـش عـامـل دشـمن

ازیـن سـه بـردۀ جـالب کسی نمی ترسد

 

جهان نظاره گر قتل عـام مـردم مـاست

دیگـر ز حـامی طالـب کسی نمی ترسد

 

امارتی که بـه کـشتار و خـون می آرید

دیگـر ز هـیـبـت نایـب کسی نمی ترسد

 

بـه ریـش و لنگی نباشد چـون مسلمانی

به نـام سـنت و واجـب کسی نمی ترسد

 

پـنـــاه مـردم مـا بـر خــدای دانـا اسـت

ز جهـل وپخش اکاذب کسی نمی ترسد

 

به جنگ و زور نظامی اگرشوی حاکم

بلی! ز مغلوب وغالب کسی نمی ترسد

 

زمین سـوخـته چـه آرد؟ کـوچ اجـباری

بدان که حاضروغایب کسی نمی ترسد

 

هـزار مرتبه گر سـر زنی ز نـو روییم

ز تـیـر و تیغ محـارب کسی نمی ترسد

 

همه همه به خدا سر به کف نهیم؛ لیکن

دیگر ز حال و عواقب کسی نمی ترسد

 

به درد کـودک و پیروجوان کشته شوند

ز قـتـل خـود و اقـارب کسی نمی ترسد

 

کُوید و طالب و فقر و سـتم شـدند با هم

زدرد و رنج و مواجب کسی نمی ترسد

 

برای حفـظ وطن هرچه هست قربان باد

زهست ونیست وجوانب کسی نمی ترسد

 

بدان جـاهـل وحـشی که خلق بیدار است

دیگر ز حاکم و صاحب کسی نمی ترسد

 

17/7/2021

رسول پویان