آرشیف

2015-11-12

علم عبدالقدیر

وجدانها مرده واحساس ها خوابیده
وجدانهای خوابیده واحسا س های مرده:
وجدان چقدر خوابیده واحساس چقدر مرده باشد تا از مشاهدۀ صحنه  سنگسار یک دختر در بیایان آباد وحشت زای غلمین نشر مد،آب نشود وزیر خاک نرود.ایمان چقدر ضعیف باشد وانگیزه دفاع از آزادی وانسانیت تا چه حد زیر خاک رفته باشد تا با  شنیدن فریاد الله  الله تن  خون آلود ونیمه جان رخشانه یکباره از جا نخزید وبخاطر دفاع از نا موس وانسانیت به جنگ  دشمنان علم، دین وانسانیت شمشیر عدالت خواهی از نیام بیرون نیاورد.؟اگر انسانییت عاری از وجدان واحساس وایمان وانگیزه  باشد پس زندگی به چه کار اید؟
این حوادث باید توفان آفرین باشد:توفان ایمان واحساس وانگیزه نعمت بزرگی است در جهت قطع دست ظلم وستم وشستن وپاک کردن زمین از کثافات متعفن ومرض زا.بریدن دستها وچنگا ل های گره خورده  جا هلین قرن با سنگ های ظلم واستبداد  مسئولیت دولتی واداری نه بلکه مسئولیت انسانی ،طبیعی وایمانی است که هر انسان را نا خواسته به حرکت وجنبش وا میدارد  وجون سیل توفنده  وپر خروش زمین را از لوث وجود خار وخاشاک وفساد پاک میکند.در شگفتم که چرا قطرات ایمان واحساس وانگیزه مردمان سر زمین فیروزکوه به یکبارگی توفانی نشد وملتی را بحرکت نیاورد  تا دهکدۀ غلمین را تسخیر وعا ملین این جنایت تاریخی وبی سابقه را درس عبرت دهند؟ میدانم گناه آزادی بیان ومطبوعات است .مدعیان عدالت وآزادی وپیروان جعلی خط انسانیت فقط با چند خبر وگزارش خودرا قناعت دادند که گویا ادای مسئولیت شده نه خیر (خدا میفر ماید اگر خدا بوسیله بعضی انسانها انسانهای فاسد را دفع وطرد نکند زمین خدارا را فساد میگیرد.
انگیزه ها مرده؟ قیام های افغانستان همه مسبوق به یک انگیزۀ معقول ومنطقی بوده واینکه بعدا در مسیر مبارزه به پروژه های اجنبی مبدل شده حرفی دیگریست .من باور دارم که  انگیزه نخستین حرکت طالب ها نیز منطقی ومورد حمایت مردم بود .قیام در برابر ظلم وفساد قوماندانان خود کامه وخودخواه.شکستاندن زنجیر ها وراه بندی ها وپاک کردن فساد اخلاقی ومالی در قندهار بود که نیاز به تکرار تفصلیش نیست اما آن قیام کتله بیست نفری به استقبال مردم مواجه شد .به همین تر تیب کودتای هفت ثور مسبوق به یک دلیل وانگیزۀ منطقی بود وبه تعقیب آن قیام مجاهدین.انگیزۀ که ملت ناتوان وضعیفی را در برابر یک ابر قدرت به قیام وا داشت.مگر حالا چرا انگیزه بخاطر پاک کردن کشور از وجود هولناک ترین وحشی های زمان وجود ندارد؟امید وارم تمام مردم مؤمن ومسلمان افغانستان بدون اینکه به مزد ومعاش دولتی چشم دوخته باشند به اساس ایمان اسلامی وانگیزۀ انسانی دست به سلاح وشمشیر ببرند وریشه فساد را از بیخ وبن بر چینند.
سنگسار:؟ چه سنگی  چطور وچه وقت در چه شرائطی تا چه حد؟اینها سوالهای است که باید دقت شود کوببیدن سنگ بر تن وسر وقامت یک اسنان آغشته بخون با ناله وضجه وفریاد که گوش اسمان را کر میکند؟
حکم سنگسار در اسلام:
اگرچه بحکم سنگسار برای زنای محصنه، در قرآن تصریح نشده است ولی این مسأله با سنت پیامبر(ص) اثبات شده است.حکم رجم به عنوان مجازات زنای محصنه (زنای مرد و زن شوهردار) آمده است و مورد اتفاق همۀ علماء اسلام است .اما این جنایت آنقدر شنیع واثبات وعملی شدن آن آنقدر مشکل است که تا هنوز حکم رجم به اساس شهادت شهود  ثابت و تحقق نیافته .اما چهار مرتبه اقرار با شرائط آن که در فوق ذکر شده خیلی مشکل است که منجر به لغو حکم میشود.
هدف اسلام از تشریع چنین مجازات هایی انتقام جویی و ایجاد خشونت نبوده است بلکه  اصلاح جامعه: ، التیام آثار ناهنجار ناشی از ارتکاب جرم در اجتماع . تطهیر فرد مجرم و آمرزش گناهان فحفظ و صیانت اجتماع و اجرای عدالت در اجتماع است. اما اگر در مورد یا مواردی اجرای حدود باعث ضربه به اصل اسلام شود  ولی ویا رئیس منطقه وقاضی صلاحیت دارد آنچه به نفع اسلام است انجام دهند وحدود را تعطیل ویا اینکه در نحوه اجرائی آن از حکمت ومصلحت استفاده کنند..
بر حسب اخلاق اسلامی وظرافت های فقهی بر شاهدان مستحب است تا از شهادت زنا خود داری کنند بر قاضی هم مستحب است تا با کلیمات اشاره وکنایه شاهدان را از  دادن شهادت  درین موردمنصرف سازد…البته زنا با آزمایش های طبی که مستوجب حد گردد  ثابت نمیشود . هر گاه کسی بفکر ازدواج بوده در زنا شبه آمده هرگز حد ندارد وقتی دو جوان میگویند که ازدواج کرده ایم معنی اش این است که قصد زنا وفساد را ندارند.که قضیه رخشانه نام شبیه آن است.
 حکم رجم تا هنوز به اساس شهادت شهود اثبات نشده ودر اقرار هم قاضی میتواند شخص اقرار کننده را به نحوی از اقرار درین زمینه منصرف سازد واین امر طبق روش وسنت پیامبر نیکو وشایسته است. از آن جا ئیکه پیامبر اکرم (ص)، پیامبر رحمت و مهربانی است همیشه از اجرای حکم رجم در باره افرادی که در محضر ایشان چهار بار به ارتکاب زنای محصنه اقرار می کردند، اظهار ناخشنودی می نمودند و می فرمودند: اگر این افراد به جای اقرار توبه می کردند بر ایشان بهتر بود.
  1. اقرار خود شخص.به شرط .بلوغ – عقل واختیار..چهار بار اقرار.در چهار محل مختلف ودر چهار زمان. که در نحوه عبارات هیچ اختلاف نباشد.آ آن هم مانند پیامبر اسلام به مقر گفته شود خوب فکر کن که خواب ندیده باشی و یا شاید این کار را نکرده اید.یا این مراحل در غلمین سپری شده اول هیچ گروپ مسلح خود سر شر عا حق تطبیق حدود را ندارد. دوم اینکه فریاد مظلومانه رخشانه که تا اوج آسمانها وملکوت اعلی ره گشوده بود هر انسانی با عاطفه ای را از زدن باز میداشت اما اینهانه گوش شنوا داشتند ونه هم چشم بیا وقلب بیدار.
  2. شر ط ثبوت با شهود: تا هنوز هیچ مورد زنا به شهود شرعی ثابت نشده.شرائط شهود این است که حتما چهار مرد باشد ویا سه مرد ودو زن.که شهادت دهند در محل آشکارا.در غیر آن هر کس ادعا کند خودش دره حد قذف میخورد.
قدامت تاریخی سنگسار: مجازات "سنگسار" یا "رجم" در میان ملل و اقوام و ادیان قبل از اسلام رایج بوده است.بخاطر آگاهی از سابقه و پیشینۀ سنگسار یا "رجم" باید به متون تاریخی و کتب مقدس ادیان قبل از اسلام  نیزمراجعه کرد. در تورات بارها از این عقوبت اسم برده شده حتی دختران جوان قبل از ازدواج اگر زنا کرده بودند آنگاه دختر را به در خانۀ پدرش آورده و مردمان شهر او را سنگسار میکردندتا بمیرد .
ماجرای رجم زنی یهودی در صدر اسلام: ماجرا از این قرار بود که زنی از زنان معروف یهودی منطقۀ خیبر با مردی از اشراف آنان زنا کرد با این که هر دو محصن بودند (همسر داشتند) ولی علماء یهود به خاطر مقام و موقعیت اجتماعی آن دو،‌ نمی خواستند آنان را سنگسار کنند. نزد پیغمبر ص آمدند تا اگر حکمی خفیف تری در اسلام باشد اما پیامبر (ص) نیز همان حکم را فرمود و فرمود این حکم در تورات هم آمده چرا به آن عمل نمی کنید؟ بنا بر این حکم قتل و رجم قبل از اسلام در میان دیگر ادیان و اقوام با تفاوت هائی اجرا شده است.یعنی آن حکم در حق یهودی ها مطابق به احکام تورات اجرا شده است.