آرشیف

2022-3-12

رفعت حسینی

واژه های پژمرده   

چشمت گذرنامهء منست

می توانم با آن

از سرزمین اندوه برایم .

«

دردوری تو

 میهنم درد روانی ست

اسیرگرداب های همیشگی بیقراری

درشهر ِ اسارتِ اندیشه های افسرده

                        با کوچه های واژه های پژمرده.

«

تشنه بسربردن ، همیشه

باخاطره های ریختهْ شکستهْ.

.

مارچ ۲۰۲۲ ترسایی

برلین