آرشیف

2015-1-8

محمدعارف ژکفر

واژه تـــروريــزم و ارهـــاب در اوراق تــاريــــخ

اگر به اوراق تاريخ نگاه كنيم در مي‌يابيم كه بشريت از آغاز دوره‌هاي زندگي خويش دچار كشمكش‌هاي بوده كه جهت هاي اطراف كشمكش را ظالم و مظلوم،  استعمارگر و مستعمره،  زورگوي و كم‌زور، ‌مستكبر و مستضعف، ‌حق و باطل،  مسلمان و كافر وغيره تشكيل داده است كه تا امروز ادامه داشته و تا قيام قيامت ادامه خواهد داشت، ‌در جريان اين كشمكش ها حرف اول را ستمگران،  ظالمان، ‌استعمارگران،  مستكبرين،  طاغیان و لشكريان شيطان مي زنند و با ارتكاب انواع جرايم،  ظلم،  ستم،  بي عدالتي،  تجاوز،  خود را حق به جانب معرفي داشته طرف مقابل خويش را شرير،  مرتد،  خائن،  مفسد،  جنايت پيشه،  ارهابي،  تروريست،  اشرار و غیره… معرفي مي نمايند.
فرعون قوم بني اسرائيل را به بندگي خود كشانيده فرزندان شان را به قتل رسانيده و دختران شان را بخاطر استفاده هاي نا مشروع خويش زنده مي ماند و انواع ظلم وستم را بر آنها روا مي داشت تا آنكه خداوند(ج) موسي و هارون (عليهما السلام) را فرستاد تا بني اسرائيل را از بندگي فرعون نجات داده به بندگي خداوند در آرند و دين برحق الهي را برايشان ابلاغ نمايند.
فرعون حضرت موسي وهارون را ساحر وجادوگر خوانده عليه آنها به تبليغات مي پردازد و رو به سوي مردم نموده مي گويد:  موسي و هارون آمده‌اند تا شما را از دين تان بگردانند و فساد را در ميان شما رايج سازند .فرعون زير عنوان دفاع از دين و مقابله با فساد مردم را عليه موسي وهارون تحريك مي نمايد.
در هر عصري سردمداران نظامهاي طاغوتي و فرعوني يك سان بوده ويك نوع سياست را عنوان كرده و مي كنند چنانچه در عصر حضرت محمد مصطفي(ص) كه مردم در جاهليت قرار داشت و دختران شان را زنده بگور مي كردند و خدايان ساخته دست خويش را از چوب،  سنگ،  خرما وغيره مورد پرستش وعبادت قرار داده از آنها كمك و استعانت مي خواستند،  وقتي حضرت محمد(ص) كه افضلترين پيغمبران الهي است بخاطر نجات دختران شان از زنده بگور شدن و رهايي مردم از ظلمت، ‌شرك و كفر به پيغمبري مبعوث مي شود ومردم را به عبادت خداي واحد ويگانه فرا خوانده براي غلام ها و برده ها حق انسانيت را و زندگي را اعلام ميدارد، فرعون زمان (ابوجهل) در برابر دعوت پيغمبر به پا شده مردم را عليه رسول خدا تحريك نموده او را به ديوانگي،  جادوگري و ساحري وارتداد از دين آبايي اش متهم نموده و خود را در مقابله اش با پيغمبر خدا برحق تلقي مي نمايد به حدي كه دست ها را به طرف آسمان بلند نوده دعا مي كنند كه:  اي خدا يا اگر محمد واقعاً پيغمبر برحق توست و ما وي را نمي پذيريم پس از آسمان بر ما سنگ بباران و ياما را به عذاب درد ناكي مجازات كن .
از تاريخ گذشته اگر صرف نظر كنيم به تاريخ معاصر خود وكشور خويش نگاهي باندازيم مي بينيم که هجوم قواي شوروي زير عنوان كمك با مردم افغانستان و مقابله با امپرياليزم در معرض اجراء قرار گرفت، ‌مبارزين مسلماني كه از ميان مردم خويش برخاسته و بخاطر دفاع از دين،  ننگ،  ناموس، خاك،  سرزمين و استقلال كشور خويش مي رزميدند به نامهاي اشرار، جنگ سالار، ‌اخوان الشياطين،  فساد پيشه، ‌باغي،  واجب القتل و مباح الدم معرفي گرديدند.
خداوند بندگان مومنش را فرمان مي دهد كه شما نيرو وقوت و وسايل جهاد ومبارزه‌تان را خلاف كفار و متجاوزين آماده نمائيد تا دشمنان خدا و دشمنان خود را با آن بترسانيد (ترهبون به عدوالله وعدوكم) در اين جزء آيه قرآن كريم ازكلمه ارهاب مورد استفاده قرار گرفته كه به معناي ترساندن دشمنان خدا ومسلمانان است،  كلمه ارهاب واژه مقدس واسلامي است كه هر مسلمان مسئوليت دارد تا دشمن خود وخداي خويش را بتر ساند تا از هجوم و تجاوزشان دين،  مال و جان خويش را حفاظت نمايند .
دشمنان اسلام ومسلمين از معناي ارهاب در زبان دري به تروريزم تعبير نموده و تعبير عربي تروريزم ارهاب است.دشمن ميخواهد با عنوان كردن ارهاب، ‌تروريزم،  بنياد گرا  عليه اسلام، جهاد،  مجاهدين نشانه رفته مردم مومن ومسلماني را كه در دفاع از اسلام و ارزش هاي اسلامي،  حيثيت، ‌عزت و شرف مسلمانان وامت اسلامي كمر همت مي بندند در اذهان مردم كوبيده و واژه هاي اسلامي را سؤ تعبير وتفسير نموده ناآگانه مردم را به كفر و بي ديني سوق دهند.
امروز رژيم ها و قدرتهاي استكباري سعي مي ورزند تا مخالفين خود را با تسميه ارهابي، ‌تروريست، ‌اشرار، ‌بزمچي و غيره در ذهنيت هاي عامه، بد معرفي داشته موقف برحق شان را نا حق جلوه دهند.
تبليغات عليه اسلام، ‌جهاد، ‌قتال، ‌ارهاب نمي تواند در سطح ملت هاي مسلمان و امت اسلامي كارگر واقع شده و مردم از مواضع وعملكر هاي باطل ستمگرانه كفار چشم بپوشند. بنا به وعده هاي الهي لشكر طاغوت شكست خورده مسلمانان گرچه اندك باشند پيروز مي شود و آينده در قلمرو اسلام خواهد بود.
 
تهیه:محمدعارف ژکفر
منبع: سايت نوار اسلام(ویژه اهل سنت وجماعت)
www.islamtape.com