آرشیف

2018-12-17

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

والی محترم پیشین غور

اجازت، مررحمتی صاحب والی پیشین غور را، سلام و درود، فراوان  پیشکش پیش حضور مینمایم امید واریم ، عرض مان قبول حضور افتد !!! عرض مانرا ، اینگونه ، از طریق نزدیکترین پل ارتباط "سایت جام غور" به شما از طریق شما پیشکش پیش حضور مقامات عالی کشور میداریم امید میبرم بیش ازین غور را با اعزام کادرها، از بیرون ولایت مان ، خورد نسازند: آری معاون محترم مقام ولایت از "ده کندی" ، علی حسین احمدی از آنجا ، آمرآمنیت نیز، حاکم وخانه سامان هم از آنجا " میخورند از پس از پیش کاسه میلیسیم ما" امیدوارم بتوانیم ، بادولت ، ساخت دست ، آقای جانکری آزادی مان زیر پرسش نرود؟؟؟
یامصلحت میبینند تاهمه اینهارا احترامانه باآقای علی پور واپس تسلیم دهیم …
باتعارفات فراوان
کادرهای بیکار، از بازرا قرض دار، محتاج به لب نان سازمان محترم خوار وبار دنیا!!!

 

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی