آرشیف

2015-2-4

محمد فقیر بهرام

والاشان، جلاالتمأب محترم جناب اقای صاحبی صاحب شاروال کابل !

 

السلام عیلکم و رحمت الله و برکاته :
 
من به شخصیت ، علمیت و تجارب کاری شما احترام کامل دارم .               .
اما شرایط نا مساعد کاری ، عدم تطبیق پلان ها و پروژه های شهری ، سرگردانی و رفت آمد پیهم همشهریان ما ، شکایات مواتر تلویزیون ها اخبارو مردم  ، برخورد ناسالم در مقابل مراجعین ، مامورین ، ادارات دولتی ، پارلمان ، عدم وفا به عهد د رمقابل علما و روحانیون و صاحب منصبان تنقیصی  وسایر  اشخاص وافراد و عدم تطبیق احکام مقامات ذیصلاح دولت بی اعتمادی  به ا ستثنای خود ، بالای تمام کارکنان و عدم مشوره با همکارن خود در طرح و تطبیق پروژه ها ، توهین ، تحقیر و تنبه کارمندان و خود کامه گی های شخصی و روش های نا سنجیده و هدایات غیر قانونی شفاهی :
مرا  وا داشت تا صادقانه ، خالصانه و صمیمانه خدمت جناب عالی کارهائیرا که پلان کرده  بودید و عملی نشده با یک سلسله  نکات و مشکلات دیگر حضور شما بعرض برسانم     سوء تعبیر نشود ، مقصد و مرام دیگر ندارم جز خدمت به شهرو شهروندان ، امید که با تطبیق پروژه های  پلان شده  شما مشکلات مردم و شهروندان ما حل  میگردید .
جناب شاروال صاحب کابل !
امروز ساعت ( 2 ) بجه تاریخ 7 سرطان سال 1388 میباشد پوره 16 ماه  و 9 روز و(4 ) ساعت از ماموریت شما در شاروالی کابل میگذرد اما امیدواری به   انجام پلان ها وپروژه هائیکه جناب شما در ابتدای تقرر خود طرح نموده اید که ذیلا ً از آن نام میبریم دیده نمیشود که از جمله ، ده فیصد آن تحقق پیدا نماید .
1- تکمیل ماستر پلان شهر و پلان های تفصیلی:
 که از ماستر پلان شهر نام و نشانی وجود ندارد قبل از تقرر شاروالصاحب کار آن آغاز و هنوزهم  معلوم نیست  که چه وقت تمام خواهد شد .
2- احداث و اعمار سرک ها :
بهبود سازی جاده های عمومی و فرعی در سطح شهر کابل که طول تخمینی آن 350 کیلومتر میباشد .
الف: از جمله 16 کیلومتر سرک تمویل امارات متحد  عربی .
ب  :  50 کیلومتر تمویل بانک جهانی .
ج  :  10 کیلومتر سرک تمویل ترکیه .
د   :  10 کیلو متر از جانب دولت جمهوری  ج – ا –ا  .  
که کا رهرسه شرکت آغاز گردیده اما خیلی ها کند و بطی پیش میرودند . باید تلاش صورت گیرد که در معیاد معینه کار سرک های مربوط شرکت ها  تکمیل شود قسمیکه دیده میشود  مثل سرک کاپی انتر نشنل کار سرک های فوق الذکر بدین منوالیکه پیش میرود  امسال و بسال تکمیل نگردد.
 
3-  سرسبزی و تفریحگاه ها  ،  احداث پارک های جدید ، و ایجاد کمربند سبز  :
                
الف : بهبود سازی پارک ها ی موجود .
                 ب   : ایجاد پارک ها ی جدید .
                 ج   : ایجاد کمر بند سبز .
دو سه پارک جدید ساخته شده  ، اما در بهبود سازی پارک ها قسما ً و در ایجاد کمربند سبز هیچ گامی برداشته نه شده است . پارک خیرخانه و پارک ده بوری که به سکتور خصوصی طبق قانون تدارکات داده شده بود ، نقشه و پلان پارک ها هم از طریق شاروالی طرح و تحت نظر شاروالی طبق نقشه مرتبه ، پارک ها زیبا و سرسبز ساخته میشد . اما جناب شما نپذیرفتید  نه خود کاری میکنیم و نه ما دیگران را میمانیم که بما کارکنند.
 
4- طرح بهبود سازی وضع تنظیف در شهر کابل :
                
                 الف : ایجاد محلات دفن کثافات جامد و مایع .
                 ب   : رد  آب های سطح الارضی .
                 ج   : تهیه وسایط انتقال کثافات از شهر به محلات دفن کثافات .
                 د    : تهیه ذباله دانی در نقاط مختلف شهر .
در رابطه به تنظیف شهر که شامل 20 ملیون دالر بود از طریق بانک جهانی ملغی گردید . 
یک ذباله دانی  در سطح شهر جابجا نشده  و در هیچ ناحیه در رابطه به رد آب های سطح الارضی اقدام عملی صورت نگرفته است . و در سال جاری وسایط  انتقال کثافات از شهر به محلات  دفن کثافات  کمافی السابق بوده  نه وسایط تهیه شده است و نه کدام عملیه جدید انجام شده است ، در مورد ایجاد محلات دفن کثافات مایع که قبلا ً در پلان گرفته شده بود کار آن معطل گردید علت تعلیق کار معلوم نیست خواهش میشود هرچه زودتر در مورد تصمیم گرفته شود .
 
5- طرح امکانات ساختمان های رهایشی :
                
الف : تشویق سکتور خصوصی و سهیم ساختن آنها  در ساختمان ها ی رهایشی .
                 ب   : امکانات تهیه سرپناه به کارمندان دولت .
                 ج   : مساعد ساختن زمینه کار و رهایش د رخارج از ولایت کابل .
در هرسه بخش فوق هیچ اقدام عملی صورت نگرفته  است علاوه  ازینکه سکتور خصوصی در ساختن ساختمانها  گماشته نشده هیچ ساختمان بلند منزل   و تجارتی  اعمار نگردیده  و هیچ امر اجازه به کسانیکه  قبلا ً بلند منزل را طی مراحل کرده و (20 ) فیصد پول تضمین خود را تحویل و منتظر طی مراحل بعدی میباشند کار شان نیز متوقف گردیده و اجازه توزیع و ساختمان به مالک جایداد های  بلند منزل و ساحه تجارتی داده نشده و نمیشود . 
درحالیکه د راکثر نواحی بلند منزل ها  بدون امر و اجازه و نقشه بکار خود ادامه میدهند  ، یعنی کارهای قانونی معطل و کارهای غیرقانونی د رمورد ا عمارساختمان ها جریان دارد . باید بخاطر آبادی شهر جذب  یک تعداد کارگران  روز مزد و حرفوی به ساختمان کارهای بلند منزل ها طبق حکم قانون ، مقرره و فرامین اجازه داده شود . که آغاز این عملیه  بالای تجارت شهری نیز موثر میباشد  و عــلاوه از زیبائی شهر برای یک تـــعداد نــیازمندان         بـی سرپناه  اپارتمان  و برای یک تعداد کسبه کاران محل کار(دوکان )  پیدا میشود .
گرچه شاروالی کابل وسایط ساختمانی دارد و هم میتواند وسایط دیگریکه ضرورت به ساختن بلاک های رهایشی باشد خریداری نماید و از آن طریق شده میتوانست  که به کارمندان دولت و اشخاص  بی سر پناه اپارتمان تهیه نماید .  گرچه در نقاط مختلف شهر کابل ملکیت های شاروالی زیاد است میتوانست د رهر نقطهء شهر بلاک های رهایشی را           اعما رنموده  و در مقابل قیمت به نیازمندان توزیع نماید این شیوه هم خرماست و هم ثواب .
گرچه چندین مرتبه  در مورد صحبت بعمل آمد  اما  بی نتیجه ماند حالا هم وقت است .  هم زمین موجود است و هم وسایط ، فقط یک هدایت رسمی داده شود که کار اعمار بلاک های رهایشی و تجارتی طبق نقشه و پلان آغاز گردد .
شاروالی زمینه کار را در شهر کابل مساعد ساخته نتوانست چه رسد براینکه در خارج از ولایات زمینه کار و رهایش  به ضرورت مندان  آماده ساخته شود .
 
6- ارتقای  ظرفیت های شاروالی :
 
الف : استخدام متخصیصین در عرصه های پلان گذاری ، سرکسازی ، ساختمان منازل ، ترافیک ، محیط زیست ، طراحان پارک و ساختمانهای  تفریحی  ، به جز متخصصین سرکسازی و شهرسازی که آنهم در طول یکی و دوماه به شاروالی معرفی شده درعرصه های پلان گذاری ، ترافیک ، محیط زیست و طراحان پارک و ساختمانهای  تفریحی که خیلی مهم و با ارزش است استخدام و مقرر نشده ، باید حالا هم وقت کار و فعالیت است این شیوه ادامه پیدا کند و در استخدام متخصصین بخش های فوق اقدامات همه جانبه صورت گیرد .
بانک جهانی در بخش مالی کمک های زیاد ی مینمود و معاون بخش  مالی نیز مقرر شده بود  اما طی مراحل رئیس آن بنابر ملحوظاتی به تعویق افتاد که این روش سبب قطع کاری معاون مالی پروژه نیز گردید و آن نهاد که خیلی ها در رابطه به تزئید عواید و منابع چشمه های عایداتی جدید و سائر موضوعات اداری و مالی مهم بود بکلی از طریق بانک جهانی ملغی  قرار داده شد ، باید کرسی مشاور بخش مالی و معاون آن مجددا ً  از طریق بانک جهانی احیا گردد که این خیلی ها مهم و با ارزش است .
ب : هیچ متخصص ، در بخش اداری طبق پلانی که طرح شده بود استخدام نشده ، باید در بخش اداری متخصص استخدام شود . زیرا شما در پلان خود گنجانیده اید .
 
 
7-  تهیه وسایط و تجهیزات سرکسازی و ساختمانی :
                 الف  : تهیه لابراتوار سرک و مواد ساختمانی .
                 ب    : تهیه وسایط و ماشینری  برای سرکسازی و دستگاه قیر ریزی و کانکریتی.
                 ج   : دستگاه تولید خشت .
که نه لابراتوار سرک و ساختمان تهیه شده و نه وسایط سرکسازی ، قیرریزی و کانکریتی  تهیه شده از همان وسایط قبلی استفاده بعمل می آید و هم چنان دستگاه تولید خشت نیز ساخته نه شده است .  نکات فوق پلانهای بود که در ابتدای تقرر شما از طریق جناب عالی طرح گردید . باید عملی میشد اینکه اکثر پلان های متذکره عملی نشده قابل تشویش است.
 
پلان های سرکسازی :
 که به همکاری کشور های خارجی و دوست،  ایجاد ، اعمار و اسفلت میگردد، کار های آن ها نیز قسمیکه لازم است پیش  برده نمیشود ، شرکت های سرکسازی سرعت عمل ندارند و کسی هم  وجود ندارد که آنها را تشویق و ترغیب نموده کارهای  شانرا تسریح ببخشد . برخورد غیر واقعی آنها را نیز متأثر ساخته و میسازد .
 
در مورد پیشرفت کار  سرک های   سکتور خصوصی :
از جمله سرک  کاپی انترنشنل که از سرک میدان هوائی  الی کانتینتال ، از سرک چهاراهی شهید الی  ده کیپک ، سرک قلعه زمانخان   از پروژه احمد شاه بابا الی سرک چهل متره بین مکروریان سوم و چهارم  ، سرک از مقابل نساجی بگرامی الی اخیر پروژه احمد شاه بابا ،  و سرک قسمت E رحمن مینه که سال ششم  و  هفتم  است که تکمیل نمیشوند  .
کمتر از یکسال میشود  که کار سرکها  بررسی شده اما نتیجهء  نداده ، نه کار شروع میشود و نه تصمیم  در باره عدم پیشرفت  کار سرک های متذکره اتخاذ میگردد ، در مورد سرک های نا تمام و نیم کاره تصامیم  جدی گرفته شود .
 
سرک هائیکه شاروالی کابل اعمار مینماید :
سرک های ،  از جمله دشت برچی ، چهل ستون ، باغ قاضی ، باغ علمیردان ، شیرپور ، پروژه پنج خیرخانه ، گردنه سخی ، جاده ولایت ، سرک دو طرفه میدان هوائی ، و سرک کارته مامورین الی قرغه که کار آن از جانب ریاست حفظ و مراقبت شاروالی کابل پیشبرده میشود .
 
جناب محترم شاروال صاحب !
 کار ها از جانب شما کنترول میشود  عوض ده پروژه اگر دو پروژه میداشتیم کار به سرعت پیش  رفته  و پلان داده شده تکمیل میگردید . اما یک روز هدایت داده میشود در یک پروژه ، در هفته دیگر بدیگر پروژه و در ماه دیگر در پروژه دیگر کار کرده میشود اما تمام پروژه ها نیم کاره و نا تمام باقیمانده است  و کار اکثر پروژه ها از قبیل دشت برچی ، گردنه سخی،  چهلستون ، باغ علمیردان ، شیرپور ، جاده ولایت ، پروژه پنجم خیرخانه و جاده کارته پروان متوقف است این ماه چهارم  سال است شاید چهار ماه کاری  دیگر در پیش داشته باشیم.
اگر به این سیستم کار پیش برود کار این سرک ها هم به سرنوشت  سرک های سکتور خصوصی  یعنی  پنج ، شش سال طول خواهد کشید ، به نظر بنده کار یک سرک که تکمیل شد بعد در پروژه دیگر کار آغاز گردد . د راکثر سرکها کارهای  جزئی  باقیمانده که طی یک هفته یا یکماه تکمیل میشوند  توقف کار به ضرر شاروالی بوده بعد از مدت ها که در پروژه های فوق کار آغاز گردد ، کار های انجام شده قبلی تخریب میشود .  مجبور که کار یکباره ، دوباره گردد و هم وقت تلف میشود و هم پول بمصرف میرسد ، مصارف هم دوباره صورت میگیرد که این شیوه غیر قابل تحمل است حالا هم وقت کافی موجود است . اگر به نکات فوق دقت شود . امیدوارهستیم نتیجه مثبت گرفته شود و شاروالی باید بحیث ناظر و کنترول کننده باشد تمام پروژه ها باید طبق قانون تدارکات به سکتور های خصوصی داده شود فقط شاروالی نظاره گر و کنترول کننده از کیفیت  و سرعت کار باشد نه اینکه خود را مصروف کارهائیکه نمیتواند بسازد .
 
ساختمانها  :
در سال 1388 اعمار تعمیر اداری برای ناحیه دوم و اعمار تعمیر صالون فاتحه  خوانی برای ناحیه پنجم و امور تنظیم سیستم رد آب های سطح الارضی  در جاده های اساسی و پروژه های شهر کابل ، د ربودجه عادی  شاروالی کابل گنجانیده شده است ، اما این ماه چهارم سال است تا الحال گامی برداشته نشده و ناحیه فعلا ً  در یک تعمیر کرائی زندگی دارد و اهالی ناحیه پنجم  نیز از عدم موجودیت صالون فاتحه خوانی زنانه  به مشکلات مواجه اند گرچه موضوع را بریاست پالیسی و انسجام و مقام دفتر جناب شاروال صاحب ذریعه مکاتیب (104  الی 105 ) 17/2/88  خبرداده ام  اما نتیجه نگرفتم .  بعضی         کار های ساختمانی از سال گذشته  باقیمانده که تا هنوز به بهره برداری سپرده نشده است . از قبیل مهمانخانه پغمان تعمیر ریاست ناحیه ( 15 – 19 ) و تعمیر ریاست سرسبزی و صالون فاتحه خوانی پروژه احمد شاه بابا اگر به ساختمان های فوق رسید گی شود امکان دارد طی امسال همه شان مورد استفاده قرار گیرند .
 
موضوع پروژه های رهایشی در سطح شهر کابل :
جناب محترم شاروال صاحب!
 پروژه های دیوان بیگی ، قوای مرکز و 91 فامیلی که از جانب رهبری قبلی شاروالی کابل پلان  آن طرح و منظوری آنها نیز اخذ شده بود آن پروژه ها را که امکان تطبیق آن آسان بنظر میرسید و مردم هم راضی بودن ، پلان های دیگری طرح گردید و منظوری آن نیز گرفته شد اما  عملی شدن آنها خیلی  دشوار است .
درپروژه های دیوان بیگی و قوای مرکز کسانیکه  ادعا دارند،  پلان شما را نپذیرفته  آرزوی تطبیق پلان های گذشته را دارند . نباید  در مقابل پلان گذشته بجدیت برخورد گردد ، پلانی باید طرح شود که مورد قبول همه باشد در شیوهء  تطبیق پلان قوای مرکز مشکلات زیادی بروز خواهد کرد زیرا زمین احمد را به محمود و زمین کلبی را به مقصود توزیع نمودن  از بنیاد غلط است شاروالی  باید هر کس را بالای جایدادش بحق برساند  ، زمین خودش را به خود ش توزیع نماید  .  توزیع زمین از خود مقرره دارد طبق مقرره باید عمل شود و قرعه کشی بالای ملکیت اشخاص بکلی غلط و نادرست است که در پروژه قوای مرکز عملی شده است باید درین شیوه تجدید نظر صورت گیرد.
 جناب شاروال صاحب !
 اشخاصیکه د ردیوان بیگی جایداد دارند  آنها هم نمی خواهند پلان طرح شده شما را  بپذیرند آنها  خواستار پلان قبلی میباشند ، پلان قبلی هم منظوری دارد و بخاطر تطبیق پروژه و رضایت  مردم بد  نمیشود . که پلان قبلا ً طرح شده بعد از پیشنهاد بمقامات ذیصلاح عملی گردد .
 
پلان پروژه (91 )  فامیلی :
قبلا ً پلان آن طرح و منظوری مقامات ذیصلاح نیز اخذ شده بود بخاطریکه حق به حقدار برسد آن پلان را از بین بردند و پلان دیگری را طرح و رویکار کردند که از پروژه شهر  جدید ، شوربازار ساخته شد  برای یکی دوبسوه   به شخص دیگری سه  بسوه به کسان دیگر چهار  بسوه توزیع شد . و راه اصولی و قانونی موجود بود ، کسانیکه زمین شان زیاد بود شده میتوانست که به اساس پلان سابقه 2 نمره حتی سه نمره توزیع میگردید . در توزیع  نمرات نیز مقرره توزیع زمین در نظر گرفته نشده است بلکه توسط پرزه ها زمین  به اشخاص توزیع گردیده بدون اینکه کمیسیون توزیع زمین در جریان باشد . اگر به بخش های مسئول مشوره میشد چنین اشتباهات بمیان نمی آمد .
 
پروژه احمد شاه بابا :
از طریق تلویزیون ها اعلان شد میعاد اعلان پوره شد بعد سه ماه دیگر وقت داده شد کمیسیون تعین گردید مردم پروژه با اسناد خود می آیند کمیسیون هفته یکبار دایر میگردد ، اما مشکل مردم اینست که وکالت خط های شرعی شان پذیرفته نمیشود درحالیکه سند شرعی است باید پذیرفته شود . و در قلعه زمان خان هم ازین شیوه کار گرفته میشود . مردم سرگردان و پریشان اند  وعده  و وعید یکه  داده میشود عملی نمیشود.
 
پروژه بگرامی :
 که پلان آن ساخته شده و منظوری آن نیز گرفته شده اما جنبه تطبیقی آن معلوم نیست . پروژه های پاچاصاحب پایمنار ، بت خاک  نمیکاره مانده اند  قسمتی از آن دوپروژه  سروی شده و پلان تفصیلی آن نیز ساخته شده اما متباقی زمین های هر دو پروژه نه سروی شده و نه پلان تفصیلی آن ساخته شده است باید این دو پروژه و پروژه های دیگر مثل          چهل دختران و شمال میدان هوائی قسمت دوم پروژه قلعه زمانخان باید تعقیب گردیده پلان های آن تکمیل گردد .
 
پروژه های  شهرک ها :
1.     کار شهرک ها تحت ارزیابی کمیسیونی قرار دارد که من نیز عضویت آن را بدوش دارم مراحل قانونی ( 6 ) شهرک از جانب شاروالی کابل طی شده و با اوشان قرار داد صورت گرفته  کار آنها جریان و اکثرا  ً (50 الی 60 ) فیصد  به بهره برداری سپرده شده است و (16 – 17 ) فیصد از فروش هر اپارتمان به شاروالی کابل تکس میپردازند .
2.     به  تعداد (10) شهرک از طریق انکشاف شهری و شاروالی کار آن تحت دوران قرار دارد و کاملا ً نهائی نشده است .
3.     بتعداد (15) شهرک از جانب  وزارت انکشاف شهری مستقیما ً  اجازه داده شده  و پروتوکول عقد گردیده است .
4.     بتعداد ( 36 ) شهرک کاملا ً غیر قانونی و خود سر بدون مجوز قانونی از                وزارت انــــکشاف شـــهری و شاروالــــــی کابــــــل مــــیباشــــند .                                                                که نه از طریق انکشاف شهر و نه از جانب شاروالی کابل امر واجازه دارند . شاروالی نه جلوی خود سری آنها را گرفته  میتواند  و نه قدرت تخریب شهرک های خود سر را دارد و نه حقوق شاروالی کابل را گرفته میتواند .
شهرک ها باید دقیق مطالعه شود و راه حل آن جستجو گردد و اکثر شهرک ها ئیکه  ا زجانب  انکشاف شهری اجازه اخذ و طی مراحل شده است و هم چنان شهر ک   ها ی خود سر همه حاضرند  پلان شاروالی کابل را پذیرفته و آماده اند طرح معقولی  را که شاروالی کابل عملی بسازد .  حاضرند به شاروالی کابل  مثل شهرک هائیکه از جانب شاروالی طی مراحل شده و تکس میپردازند  به شاروالی کابل تکس بپردازند و ازین مدرک از یک جانب پلان ها ی ناقص شهرک ها اصلاح  میگردد  و ا زجانبی ملیون ها افغانی شاروالی کابل نفع میبرد .  تقاضای ما اینست  تا گام های مثبت و عملی درین  شهرک ها  اتخاذ گردد ، مشروط براینکه هر کدام  ازین شهرک ها تصفیه خانه  داشته باشند که از آب  آن در سرسبزی پروژه ها نیز استفاده بعمل آید .
 
موضوع ترانسفر استیشن ها ی شهری :
پلان های آن طرح و منظوری آن نیز اخذ گردیده اما عملی نشده است ، یکی د رخیرخانه و دیگر در کول حشمت خان و دوی دیگر آن د رپلچرخی و سنگ نوشته خواهد بود .
 
جناب محترم شاروالصاحب ! 
پلان ها ساخته میشود منظوری آن ها نیز گرفته میشود اما عملی شدن  آن که بدست شماست تطبیق نمیگردد  باید پلان های مطروحهء  منظور شده تطبیق گردد .
  بهمین قسم ترانسفراستیشن های تنظیف که وقت باید عملی میشد اما نه شده است . باید جنبه تطبیقی پیدا کند . 
 
 
جناب محترم شاروال صاحب !
بالای شهرک میرویس  ، غلام دستگیر و گل بهارسیتی  سنتر بسیار جدی بودید که کا رآنها پیش نرود .  با آمدن شما گلبهار سیتی سنتر در منزل دوم و سوم قرار داشت ولی  (25 ) جوزا افتتاح گردید .  و یک دو مرتبه از شهرک میرویس  و شهرک دیگر یاد اوری  کردم  که کار آن ها جریان دارد ، پاسخی نشنیدم .
 
موضوعات عمومی :
شاروالصاحب محترم  !
روزی به دفترت نشته بودم به نفرموظف که آن هم الحمدالله  حیات است هدایت دادید  مکاتیبکه از بیرون به شاروالی می آید و از شاروالی به سائر ادارات دولتی میرود باید به امضأ شخص من باشد .
تصادفا ً  روزی دیگری نشته بودم که به یک نفر موظف  ریاست حفظ و مراقبت هدایت دادید  که هیچ موتر بدون اجازه من از فابریکه خارج نشود . و من به صیغه  مزاق  گفتم  که کار های شما زیاد  میشود  .
این شیوه از مدیریت عالی برخوردار نیست ، اداره این  برخورد های را نمی پذیرد ، این روش ها علمی نمیباشد .  روش های دکتاتورانه بدرد نمی خورد و درد را هم دوا نمیکند  . باید در اداره سلسله مراتب  د رنظر گرفته شود . تقسیم وظایف  به اساس لایحه وظایف صورت گیرد . اما در صلاحیت ها کنترول جدی بعمل آید .
اعتماد شرط اساسی است . اگر با مسئولین بخش ها مشوره صورت میگرفت  و به معاونین و روسأ  د رچوکات کاری شان صلاحیت داده میشد تمام کار ها بخوبی پیش میرفت .
 
جناب محتر م شاروالصاحب ! 
اداره بمثابه  خانه ماست مراجعین بمثابه مهمان است باید با مراجعین  برخورد خوب صورت گیرد  اگر کار آن قانونی نیست  و اجرای نمیشود  اقلا ً  راضی و قانع  باید از اداره خارج شود .  با زیر دستان و کارمندان نیز از روش  خوب استفاده شود کسیکه میخواهد احترام  شود باید بدیگران نیز احترام  داشته باشد  از تحقیر و تعجیز  زیردستان بپرهیزد .
 
جناب محترم شاروالصاحب !
خود و شاروالی  را در انزوا  قرارداده اید ، همه ادارات دولتی و مسئولین آن   از شاروالی فاصله گرفته اند ، در اجتماع انسان  نمیتواند  به تنهائی  زندگی نماید  تشریک مساعی بکار است روابط  خود را با  وزرأ ، وکلا ، کارمندان ، مراجعین ،  مطبوعات و سایر اقشار شهر کابل بهتر بسازید  در روش و شیوه  موجوده تان تجدید نظر کنید  اگر خدا بخواهد همه کس با شما و شاروالی  همکار خواهد بود .
 
حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس
در قید آن مباش که نشنید یا شنید
 
بااحترام
محمد فقیر بهرام
معاون پلان و مالی