آرشیف

2015-10-19

علم عبدالقدیر

واقعیت وموقعیت قندز

و
دوشنبه 6 میزان 1394 مصادف    میلادی شهر شهر شمالی قندز در مرز تا جکستان بدست جنگویان طالبان سقوط کرد..درست همان روزیکه کابل  در سال 1375 بطور کامل بدست طالبان سقوط کرد.گویا اینکه روز شش میزان برای طالبان روز پیروزی تعین شده است.
خیلی ساده است که بگو ئیم استخبارات منطقه خصوصا پاکستان در تصرف قندز دست داشته اما با نگاه به موقعیت قندز وفاصله آن از پاکستان واقعیت های بیشتری را پیشروی ما میگذارد.

 1. در همین روز داکتر عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میخواست در اسامبله عمومی ملل متحد به نمایندگی از افغا نستان صحبت کند.(سبک کردن حکومت افغانستان در نزد جامعه جهانی)
 2. بر افراشته شدن شدن بیرق سفید رنگ طالبان در مرز تا جکستان همز مان با حملات هوائی روسیه بر مخالفین بشار اسد.( هو شدار آمریکا به روس)
 3. فرار بیش از چهار هزار نیرو نظامی حکومت افغانستان با هجوم حدود کمتر از هزار جنگجوی طالب که سوار بر رنجر ها وتانک های  نظامیان افغان  وارد شهر شدند.( توجیه  تجدید نظر بر تصمیم کاخ سفید و ضرورت بقای کمیت بیشتری نیرو های خارجی در دراز مدت به  افغانستان)
 4. سقوط آرام ودرا ما تیک  قندز بدست طالبان وجنگجویان پشتون تبار در استانه جنگ قومی بر سر تثبیت هویت ملی بر تذکره برقی واستقبال عدۀ از شهروندان قندز.(چلنج برای غیر پشتونها در شمال کشور)
 5. بیرون شدن جنرال اعظا محمد نور وجنرال دوستم از کشور در استانه سقوط قندز معمائی بی جواب .در حالیکه که چند هفته قبل با اعلان اتحاد جمعیت وحدت وجنبش به طالبان چلنج داده بودند که در شمال جای ندارند.(توجیه قوت داعش وطالب در شمال  جهت افزایش بودجه مبارزه علیه ترورستان)
 6. بمبارد مان شفاخانه داکتران بدون سرحد توسط نیرو های هوائی امریکا به رهنمائی نیرو های افغان.( بد نام ساختن امریکا وگر فتن انتقام شوروی سابق از امریکا توسط افسران افغانی ما ئل ویا طرفدار روسها)
 7. شعار حضوراگر افسران پاکستان  در جنگ قندز  ( اعتراف حکومت افغانستان به ضعف وعدم تصرف وحاکمیت بر اراضی وسیع افغانستان)
 8. دست یابی طالبان به مقادر هنگفت تجهیزات نظامی ،لو ژستیکی ومالی.( تبدیلی طالبان به یک نیروی موازی بالفعل در مقابل حکومت کابل)
 9. سکوت دولت در مورت بغارت رفتن بانک های داخل شهر کندز طالبان اگر ببانک های شخصی رعایت کرده باشند بانک های دولتی را حتما بردند.( دولت از ذکر این مبلغ وحشت دارد سرمایه که مصرف چندین ماه جنگ مخالفین در شمال را کفایت میکند.
 10. طالبان با این همه امکانات نظامی لوژستیکی ونقدی چه توانائی دارند؟ آیا میتوانند مزار ویا شهر دیگری را تصرف کنند.( با وجود امکانات گسترده مالی ونظامی ولوژستیکی خوف عملیات در هر ولایت دیگر ویا سقوط مجدد قندز محتمل است)
 11. نوع عملیات تدریجی  وقدم بقدم علیه طالبان بدون مشارکت نیرو های مردمی( حکایت از آن دارد که حکومت  میخواهد یا خودش مناطق را به کنترول داشته باشد ویا طالبان (شورائی امنیت ارگ به نیرو های داو طلب مردمی بخاطر نزاکت های قومی نظر منفی دارد)
 12. اگر از بعد پاکستان نگاه کنیم سقوط ولایت کندز بما هو شدار میدهد که هیچ جای افغانستان به کنترول حکومت افغانستان نیست.هر جائی را که پاکستان بخواهد میتواند سقوط دهد.چون قندز از رهگذر جیو استراتیزیک از مرز پاکستان خیلی فاصله دارد وحتی با کشور تا جکستان هم مرز است.
 13. سقوط قندز هو شداری است به چین که از مبازان ایغور می ترسد وبه ازبکستان وتا جکستان ودر نهایت روسیه که گویا داعش وطالب در مرز های شان فعال وحتی حاکمیت دارند.
 14. سقوط قندز به شورائی امنیت کابل این چانس را داد تا در نصب کدر های شمال دست باز را داشته ومهره های جدید را جا بجا کنند.از جمله فرستادن امان الله گذر از کابل به شمال وکم کردن دغدغه های شورش کابل.
 15. فرستادن هیئت حقیقب یاب قندز که امر الله صالح در راس ویا تر کیب آن است بستن دهان منتقدین قومی ودادن دلگرمی به امر الله صالح وایجاد درز در بین رهبران متشتت وتشنه بقدرت تا جیک.

موارد فوق برخی واقعیت های مربوط به ولایت قندز وتحولات مربوط به آن است.که میتواند برای نسل جوان پیامدار وانتباه دهنده باشد.