آرشیف

2014-12-12

اخترمحمد اخگر

واقعيت هاي روز

 
تقابل از ازل تقدير ماهست
جدال با ابليسان تدبير ما هست
كسي كاو قصـه لنين سرايد

هميشه او نشان، تير ماهست

 
كسي كاو اهل وسواس است وشيطان
بتازد اسپ اغوائش به مـــــــيدان
زند شمشير خود در گــــردن دين

بسازد مذهب خود را بـــه زنــدان

 
يكي دنبال ديگر را گرفــــــــته
يكي چون زن ، چادر را گرفته
يكي در فرصت سودخواهي خويش

يكي خود را به وي عسكر گرفته

 
كسي در شهرت واوج تكّبر
كسي غرق است در بحر تصوّر
كسي اندرقلاده گردنش بــند

كسي در فكر تضعيف وتكثّر

 
جنابان بزم شرب خمر خواهند
زديموكراسي نصيب وقدرخواهند
دهان پركن زبطلان احـــاديث
كه ايشان لوث باعنبر خــواهند

اختر محمد اخگر
12-ميزان 1390