آرشیف

2023-12-8

جان آقا کوهستانی

هویت سیاسی شمالی کجاست

 

مقدمه 

هویت یکی از پیچیده ترین اصطلاحاتی است که مطالعات سیاسی وفلسفه . جامعه شناسی بان ان رو برو است 

چنددیدگاه فلسفی به موضوع هویت وجود دارد از دید گاه هویت بحثی موهومی ‌ . خیالی وسلیقوی است که وجود خارجی ندارد وما ان را میسازیم که مارا بسازد بر اساس این دیدگاه . هویت ساخته میشود و وقتی ساخته شد مارا وسپس رفتار های مذهبی وسیاسی واجتماعی واخلاقی مارا می سازد 

اما از دیدگاه سیاسی . هویت فقط این مشترکات ساخته شده نیست بخش بزرگی از هویت چیزی است که مارا از دیگری متفاوت میکند 

بدین ترتیب از یک طرف هویت این است که من که هستم وباعث میشود از خودم خوشم بیاید اما طرف مهم تر دیگر این است که کسانیکه متفاوت از من باشد میشوند کسان دیگری 

به عبارت دیگر هویت همیشه متقابل است یعنی یک مقابل دارد که به ان معنا ببخشد اگر من تنها در این میبودم هویت وبحث هویت در کار نبود ولی همین که نفر دیگری در این دنیا وجود دارد هویت معنا دار شده 

داکتر صالح ….

مگر به نظر من زاده شده مسلمان شمالی که احترام به همه اقوام ساکن جغرافیه افغانستان میباشم چنین تعریفی می نمایم 

بهترین هویت هویت دینی است که مرز جغرافیه ندارد مومن برادر مومن است 

هویت دینی من اسلام است دوست دارم برادری وبرابری را 

تا اوایل قرن بیستم چیزی بنام دولت .ملت نداشتیم قبل از این که مفاهیم دولت ملت ارایه شود 

کشور ها با مرز های مشخص حکومت های مشخص به وجود بیاید.

ما امپراطور داشتیم 

در علوم سیاسی مولفه های بخاطر حکومت داری تعریف شده است که عبارت از جغرافیه یا قلمرو . جمعیت یا مردم . حکومت .استقلالیت که شمالی هم جزی از قلمرو میباشد که دارای هویت مشخص سیاسی واجتماعی بوده از لحاظ جغرافیه در مکان خاصی وجود دارد .

این موارد به شکل طبیعی وجود ندارند وبه صورت ذوقی تشکیل میشود وهرکی قدرت وتوان بیشتر داشت بیشتر میبره آنها باز گو کننده هویت های مردمی نیستند بلکه هویت سیاسی را می سازند 

وتاریخ هم بخشی از ایجاد هویت سیاسی میشود تاریخ تحریر میشود تعریف میشود . افسانه به ان اضافه میشود سر انجام مبالغه میگردد که در افراد حس غرور وافتخار ایجاد میگردد 

مثلیکه تاریخ واقعیت های مبارزه دلیر مردان شمالی را تحریر کرده غازی میر مسجدی خان کوهستانی میر بچه خان کوهدامنی امیر ص حبیب الله خان کلکانی استاد خلیل الله خلیلی شهید مولانا عبدالشکور خان کوهستانی شهید ملک شیر آغا کوهستانی قهرمان ملی احمد شاه مسعود شهید دگرجنرال مولانای سید خیلی شهید دگرجنرال شاهین شهید دگروال عبدالظهور کوهستانی وهزاران قهرمان دیگر شمالی که فداکاری های شان به هویت سیاسی شمالی افغانستان رنگ قهرمانی بخشید است 

دید دیگری وجود دارد که هویت سیاسی بر اساس ساخته های تاریخی جامعه ساخته میشود فداکاری مردمان شمالی نقش ارزنده به هویت سیاسی شمالی داشته است . 

همچنان در علوم سیاسی بحث است بنام امنیت جامعه که مرتبط با هویت است وباعث میشود یک جامعه هویت خودش را حفظ کند مردم اگر احساس کنند که هویت شان مورد هدف قرار گرفته است به صورت طبیعی عکس العمل نشان میدهند و یک روش دفاعی را به خود کار میگیرند در هر حالت در صورت تهدید هویت شان خود را اماده مدافعه میکنند 

که مردمان شمالی بارختاندن خون خود درمقابل هر نوع تهاجم از وجب وجب خاک خود ‌وهویت خود دفاع کردن 

تبصره

به اساساروایات تاریخ مردم شمالی همیشه در مقابل تجاوز بیگانه شجاعت قابل ملاحظه نموده اند مگر در مقابل به تعصبات ساختاری مواجه شدند بازهم هویت شان بنابر فداکاری شان مانده گار ماند 

بعد از اینکه امیر ص حبیب الله خان کلکانی جوان مرد شمالی در سال ۱۳۰۷ خورشیدی به قدرت رسید وکمتر از یک سال سلطنت کرد 

بابه قدرت رسیدن نادر خان با وجود عهد وپیمان مبنی برکشته نشدن امیر ص حبیب خان کلکانی ومهر نمودن در قران شریف امیر ص با جمعی از یارانش توسط نادر غدار به شهادت رسیدن نادر لقب غدار را به خود کسب کرد 

باز هم مردم شمالی کوهدامن کوهستان در مقابل جنایت کاران قد علم نموده بخاطر دفاع از هویت خود قد علم نموده تا دم مرگ نسل کشی استاده شدند 

سرانجام بعد از جنگ افغان شوروی مانند دیگر مردم افغانستان مردم شمالی هم در دفاع از ملت خود دست به مبارزه زدن که بعد از پیروزی دولت مجاهدین هرچند نقش دولتی چندانی نداشتن مگر بخاطر دفاع از کشور به افغانستان مترقی می کوشیدن از دولت حمایه نمودن بعد از دسیسه حکمت یار به دستور استخبارات دولت پاکستان شورس را علیه نظام اسلامی افغانستان نمودند در سرنگونگی شورش فرمانده هان وسپاهی یان جوان مرد شمالی ایستاده گی نموده بدون درخواست هیچ گونه امتیاز طلبی به دفاع از دولت ومردم خود بدون هیچ خسته گی اماده مبارزه بودند .

بعد خروج نیروهای دولت اسلامی تحت ریاست استاد ربانی تحت فرماندهی وزیرجنگ کشور قهرمان ملی احمد شاه مسعود از هزینه شخصی خود در مقابل طالب ایستاده گی نمودند . 

سر انجام بعد ترور احمد شاه مسعود قهرمان ملی ایجاد حکومت موقت شمالی وشمالی وال فراموش هم تباران خود گردید همه حلقه نشیین مجالس امریکایی گردید هیچ توجه به شمالی ومردم شمالی صورت نگرفت بر علاوه که خدمتی نبود عدی هم دست متعصبین گردید اند 

در ۲۰ سال جوان شمالی چوب سوخت نظام جمهوریت شده بود حتی توسط مقامات جمهوریت بخاطر تاجیک بودنشان شهید . توهین سبک دوش از وظایف ناچیز گردیده اند .

مگر شمالی اقتدار خود را از دست نداد پایه دار باقی ماند 

نتیجه 

جامعه به دستور نخبه گان خود استوار باقی می ماند که نخبه گان در همه عرصه ها توجه خاص نمایند 

بخاطر حیات هویت سیاسی هویت اجتماعی هویت فرهنگی شمالی نخبه گان باید توجه خاص نماید 

مردم شمالی از همه چیز کرده توجه به هویت دینی تمرکز نموده اند که برادر وار به تمام مردم خود کنار هم بدون هیچ گونه تعصبات قومی . زبانی . سمتی زندگی نمایند 

 

با احترام 

جمشید کوهستانی 

نظامی سابق جمهوریت

فرستنده: محمدعثمان نجيب