آرشیف

2014-12-31

استاد عبدالغفار سوزن

هنــــوز

عشق پرسوزتو در سینه نهان است هنوز
اشک حسرت به تمنات روان اسـت هنــوز
 
آرزو صیـــد نگــاه هـــوس آلــــود شـــده
طبع آشفته پی وهم و گمــان اســت هنـــوز
 
طرفه شوریست بسر، عقل چه تدبیرکــند
سوزهجران تودرهررگ جان اسـت هنــوز
 
فصل آمیزش عشاق دگـربـــاره رسیــــــد
لیک دل حیف به وصلت نگران است هنوز
 
بسکه فـرسود وجــودم زغـــم دوری تـــو
ازنهان خانه ی دل دود عیان اســت هنـــوز
 
هست (سوزن) به تمنای رخش تا دم مرگ
غرقه در فکر همین سوزوزیان است هنوز