آرشیف

2015-1-31

اسدالله جعفری

همایش بازخوانی اندیشه هـــــــــای رهبر شهید مزاری

  

 


 اسدالله جعفری
 

مهاجرین مشهد، هفدهمین سال شهادت رهبر شهید،بابه مزاری را گرامی می دارند

 
 
بنام خدا
 
این روز ها مشهدالرضا، عطرشهادت را درجان ها می افشاند ونام رهبر شهید را برگوش زمان برمی خواند.
 هفده سال پیش،شهید اقالیم قبله، بابه مزاری بربال ملائیک نشست وتاعرش خدا عروج کرد که پیروانش عرش نشینی را از او سبق گیرند.
هفده سال قبل، آسمانی ترین مرد تاریخ، خونین بال وسرخ روی از خاک تاخداپروازکرد تا خلق خدا خداگونه شدن رااز او بیاموزند.
آری! رهبر شهید،ازلاله جامه برتن نمود تا امت هزاره لاله ی چمن باشد وگل باغ خدا.
رهبر!سرداد تا ملت سردار باشد نه سرها بردار.
اکنون همان ملت به پاسداشت،صداقت وشهادت رهبر شهید،هفدهمین سال شهادت اورا به تجلیل وتحلیل می نشینند تا از لاله شهادت جان را عطراگین کنند وازلاله چراغ افروزند وشاهد تاریخ باشند.
مهاجرین مقیم مشهددردوگروه عامه مردم وروحانیت جوان،هفدهمین سال شهادت رهبر شهید را درقالب همایش علمی وگرامی داشت عمومی،تجلیل می کنند
گرامی داشت رهبرشهید از طرف عامه مهاجرین
نماینده های عامه مهاجرین، در طی چندین نشست، راهکارهای راهبردی برای نیکوبرگزار شدن هفده همین سال شهادت رهبر شهید را به بحث وگفت وگو نشستند.
عمده ترین بحث های این نشست ها حول ومحور محتوای فرهنگی سالیاد شهید اقالیم قبله بابه مزاری بود که سالگرد بگونه ی برگزار گردد که درشأن پیشوای شهید باشد.
خوشبختانه دردومین نشست، سخنران مراسیم هفدهمین سالگرد شهادت پیغمبر رهایی وآگاهی بابه مزاری مشخص شد که ازمیان چندین کاندید، سرباز فرهنگی پیشوای شهید، استاد سخن وقلم آقای سرور جوادی نماینده پیشین مردم محترم ولایت بامیان در پارلمان ،بااکثریت آرا انتخاب شد.
دردومین نشست،کار گروه های کمسیون فرهنگی، انتخاب شد تادرجلسه بعد کارگروه ها طرح های راهبردی خودرا ارایه بدهند.
همایش باز خوانی اندیشه های رهبر شهید مزاری(ازطرف روحانیون جوان)
روحانیون جوان مشغول به تحصیل در جامعه المصطفی العالمیه، که در قالب انجمن های فرهنگی وپژوهشی فعال هستند، هفدهمین سال شهادت شهید اقالیم قبله بابه مزاری را باهمایشی تحت عنوان« همایش باز خوانی اندیشه های رهبر شهید مزاری » گرامی می دارند.
سخنران همایش بازخوانی اندیشه رهبرکه از طرف انجمن های فعال روحانیت جوان در جامعه المصطفی العالمیه برگزار می شود،اقای دکتر جعفر مهدوی نماینده مردم محترم کابل در پارلمان است.
بعضی از محور های همایش باز خوانی اندیشه رهبر شهیدمزاری به شرح زیر می باشد واطلاعیه های تکمیلی بزودی در اختیار عاشقان رهبر شهید قرار می گیرند.
همایش بازخوانی اندیشه های شهید مزاری
محور های همایش
. بررسی اندیشه ها و عملکردهای شهید مزاری از دیدگاه دینی

 •         نقش شهید مزاری در تکوین وبسط مسایل جدید در اندیشه دینی

 •         نقش شهید مزاری دراحیای هویت شیعیان افغانستان

 •          قرائت ها از پيوند مذهب و سياست در عصر شهید مزاری

 •         بررسی مبانی فکری مخالفان و موافقان شهید مزاری از منظر دینی

 •         وحدت شیعه وسنی در اندیشه شهید مزاری

 •         مفاومت غرب کابل و دفاع مشروع

 •         بررسی حقوقی شهادت شهید مزاری

 
. مطالبات مدنی در اندیشه شهید مزاری

 •          کثرت گرایی سیاسی در اندیشه شهید مزاری

 •          شهید مزاری و عدالت خواهی

 •           شهید مزاری و مشارکت اقوام درساختار قدرت

 •          حکومت مطلوب در اندیشه شهیدمزاری

 •         شهید مزاری و  وحدت ملی

 •         حقوق زن در اندیشه شهید مزاری

 
 
. شهید مزاری و ابرهای تردید

 •  

 •         شهید مزاری و اتهام قوم گرایی

 •         شهیدمزاری؛ حق خواهی برای هزاره ها یا شیعیان افغانستان

 •         افراط وتفریط ها درباره شهیدمزاری

 
. مزاری و عصر ما

 •          نقش شهید مزاری در اتحاد جامعه  شیعه در افغانستان

 •          تحلیل افکار شهیدمزاری نیاز جامعه امروز ما

 •          شهید مزاری آغاز یک راه

 •          شهید مزاری و رستاخیز خود باوری

 •         راهکارهای صلح پایدار در اندیشه شهید مزاری

 •         /انعکاس شهادت شهید مزاری در رسانه ها ی جمعی

. شهید مزاری در آیینه اندیشه ها(متنوع)

 •         یادها و خاطره ها

 •         مزاری تجلیل یا تحلیل؟

 •         بررسی آمار ی مطالب مربوط به شهیدمزاری دررسانه ها مکتوب ومجازی

 •         بازتاب شخصیت شهید مزاری  در شعر شاعران