آرشیف

2016-4-27

علم عبدالقدیر

هفت وهشت ثور در تاریخ افغانستان

 
  (هفت وهشت ثور )
این دو روز وارد فر هنگ سیاسی مردم افغانستان شده که بخوبیها وزشتی ها نسل گذشته  ار تباط نز دیک  دارد لذا بر ماست تا بدون تلبیس وتکلف  جوانان ونسل آینده را با واقعیت های تاریخ کشور ما اشنا سازیم تا مانند نسل فریب خورده واز خود راضی گذشته در کوره راه های تاریک سیاست به بیراهه نروند.باید نوشت که  هفت ثور 1357 خورشیدی وهشت ثور 1371 چه روز های بوده اند وبرای مردم افغانستان چه پیام وپیامدی داشته اند؟.
هفت ثور 1357 خور شیدی؟
 روز مرگ پدر مصیبت استبداد خاندانی  و تولد مادر مصیبت ها ی هولناک  کمونسیتی  .غمنامه تاریخ افغانستان از زخم خو نین هفت ثور آغاز شد وبا چر کین شدن این زخم  بوی وتعفن  ملک را فرا گرفت  ومردم را از خود شان بیگانه و متنفر ساخت...

  1.       در هفت ثور پنجا وهفت با کشتن بیرحمانه و بدون محاکمه  یک کودتا چی مستبد  بنام داود سنگ بنائی کشتن های غیر قانونی  وخود سر  در افغانستان گذاشته شد.تمام کشتار های غیر قانونی از همین روز مایه میگیرد.

  2.       درین روز واژه ها بشکل وارونه و غلط وارد فر هنگ سیاسی  کشور گر دید طوریکه کودتا را انقلاب ، دیکتاتوری را دموکراسی ، دین را افیون ملت ها ، مصیبت ثور را حقیقت ثور اعلان ودر ذهنیت های خام  میخ کوب کردند .

  3.       درین روز مخالفین سیاسی را دشمنان انقلاب وکشتن وزنده بگور کردن  را بر خورد انقلابی نا میدند.  شعار (کور کالی دودی) با افزایش گور وکفن ودود آتش تعبیر کردند.

  4.       درین روز  با شعار اشتراکیت ملکیت ،غصب  زمین  های مردم را اصلاحات ارضی   نا میده  خاک را با خون غاصبین ومالکین رنگین ساختند. بهترین جوانان بنام هیئت اصلاحات ارضی به جنگ مردم رفتند وکشته شدند.

  5.       از همه بد تر درین روز به ادامه سیاست داود خان ملت را بدامن   دشمن  تاریخی افغا نستان انداختند تا زیر نامهای مختلف علیه افغانستان بکار انداخته شوند وتا هنوز این روش ادامه دارد چون …(این روز مادر مصیبتهای پیهم افغانستان است)

(هشت ثور 1371 خورشیدی)
درین روز کاروان شورائی رهبری مجاهدین بر یاست صبغت الله مجددی از پیشاور وارد کابل شد.در حا لیکه افغانستان بطور عام وکابل بطور خاص بین گروه ها وقوماندانان تقسیم شده بود. این شورای از اشپز خانه  تا دروازه ارگ وهوتل آریا هم صلاحیت نداشت.

  1.        در هشت ثور رهبران جهاد با یا فتن دوستهای جدید با مجاهدین واقعی رسما وداع کردند،

  2.       روز هشت ثور 1371  فروریزی خشت های کاخ عظمت وعزت مجاهدینی شروع شد که با شهامت ودلیری جغرافیای جهان را تغییر داده بودند وروز 26 دلو 1367 را بنام روز شکست ابر قدرت استعمار سرخ در تاریخ ثبت ونام شوروی را به روس منحصر ساختند.

  3.       روز هشت ثور روز معامله خون بهای شهدای راه جهاد با چوکی وقدرت نا میده میشود روزیکه تشنگان   قدرت وثروت با هم در گیر شدند و افتخارات کم نظیر خدا پرستگان مظلوم ومخلص را بدست  تند باد غرور وخود خواهی سپردند.

  4.       روز هشت ثور هیچ افتخاری ندارد افتخاری که بود به تاریخ قبل از آن  بر میگردد آنهم مربوط به مجاهدین واقعی بود اما بعد از آن این افتخارات رهبران به حراج گذا شتند.وبا معامله با اربابن قدرت ارزش های ملی ودینی را فروختند وزروسیم اندو ختند.

  5.       هشت ثور نقاب از چهره ها بر داشت وشخصیت های جعلی وریا کار را به مردم معرفی کرد.آ نا نیکه از رهبری تنها توزیع سلاح و پول را میدانستند در ساختن حکومت مطابق آرمان مجا هدین وشهدای راه اسلام ومیهن  کوتاه آمدند.تمام تلاش  ورقابت شان غصب وتوزیع ثروت وقدرت بود..این ها با ساختن هفت وهشت رهبر حقیقت نفاق را معر فی کردند.

دوستان گرامی :بر تمام شخصیت های مؤثر مولود هفت ثور تا کنون واجب است تا به تناسب صلاحیت وتوان خود که درین مقطع از تاریخ افغانستان از مردم  وملت ستم کشیده کشور معذرت بخواهند…تمام نا بسا مانهیا ی پیهم ودوامدار  به رفتار وکردار وحتی پندار همین رهبران وشخصیت های نیمه مؤثر بر میگردد. ظالم تر از همه کسانی اند که جنایات شان به نظر شان خوب جلوه میکند وحاضر به معذرت خواهی از ملت نیستند…امید رهبری  وپیروان نسل اینده آنقدر  تاریک وکوردل نباشند که فرق دموکراسی ودیکتاتوری ویا غنیمت ودزدی .رهبر ومزدور  برای شان سنگینی کند.مجاهدین واقعی تا هنوز از هر رهبری محبوب تر اند ودر گوشه گوشه افغانستان مورد تکریم وتمجید اند در حا لیکه رهبران وافراد دیگر ازین نعمت محروم  اند وبدون همکاری وحمایت مجاهدین به قریه های خود هم رفته نمیتوانند….  یا هو