آرشیف

2015-6-27

نظیر ظفر

هـر چــه پـالیـدم

نیافـــــــتم بت ای عیار هــــر چه پالیدم
نـــــــگار خوب و وفا دار هر چه پالیدم

رهـــــی شدم بگلستان به عزم دیدن گل
نیافتم گـــــل ای بی خــار هر چه پالیدم

درین زمـــــــــــانه ندیدم گل وفا از کس
به دیرو مســــجد و بازار هر چه پالیدم

به ملک غربت هر آن نا له و فغان کردم
نبود مونس و غمــــخوار هر چه پالیدم

سری زدم به غزلــــــــخانه ظفر دیشب
نبود صحبــــــتی جز یار هر چه پالیدم

نوشته نذیر ظفر