آرشیف

2017-6-8

استاد فضل الحق فضل

هـرات باسـتـان ماتمـسـرا شــد

هــرات  باسـتـا ن  مـا تـمـسـرا  شـــد
هــدف ایـن بـار خاک  اولـیــاء  شـــد

زخـبـث  با طــن   اســلام  نـمــا یـا ن
تـمــرد  بـر خــدا  و مُـصـطــفـی شـــد
 
ز  رنگ  خون  مـظـلــومـان  مـلـکـی
در و دیـوار مسـجــد چون  حـنـا شـــد
 
روان  حضـــرت  انـصـا ر  و جـا می
ازیـن  خـفــت  مـلـول  و بـی نـوا شـــد
 
زخاک  واعـظ  و فـکــری  و مشـعـــل
فـغـا نـهــا  تا به  عــرش  کبـر یـا شـــد
 
کــنــار  روضــۀ  سـلــطــان  غــیـا ثــش
جــفـا   بـهــــر  رضـــا ی  نـا روا  شـــد
 
زجـهــل  و کـیـنـه  و حـقــد و حـســادت
نگـر چـون  هـتک حُـرمـت با خــدا شــد
 
یـزیـد  آسـا  به  مسـجـــد  بُـرده  یـورش
هــرات ازشـور و دهـشـت  کـربـلا شـــد
 
به  شـهـکـار  زمــانـه  مسـجــد  شـهـــر
ز د شـمـن حـمـلـه  بـرقـُـدس  خـد ا شـــد
 
چــرا ؟  ایـن  مسـجــد  تاریخـیـی شـهـــر
خــراب  از دســت  اربـاب  جـفــا  شـــد
 
ز بـُـغــض  و  کـیــنـۀ  بـسـیـار  حـمـلــه 
به  حـیـن  خـتـم  قـــر آن  و دعـــا  شـــد
 
نـکـرده  هـیـچگـه  نـمــــرود  و شُـــد ا د 
چـنیـن کامـروز بـر دیـن  ابــتـــلاء  شـــد
 
گــزیـد ند  پـشــت د ســت  خویـش  کـفـار
ازیـن وحـشـت  که اینـسـان  بـرمـلا  شـــد
 
خـجـا لـت  می کشـــد فـرعــون درمـصــر
ازیـن  بـی حُـرمـتـی  کا یـنـجــا  روا شـــد
 
به  حـیــن  خـتـــم  قـــرآ ن  ز انـتـحــا ری 
سـر قــــربا نــیــان  از تــن  جــــــدا  شـــد
 
دریــن  شــام  غـریـبـــان  شـهـــرونــــدان
مـصـیـبـت بـار و بـیـجـان زیـن دغـا شـــد
 
بگـو !  آدم !  کـه  چـون  فـــرزنـد بـــدزاد
چنـیـن بی رحــم  و بی شـرم  و حـیـا شـــد
 
خـــدا ونـــد ا ! سـوالـی هــســت  مـرمُـوز
که  چـون اســلام  ودیـن مـهـــد خطـا شــد
 
ا لــهـــی !  خود به  فـضــل  و مهــربا نـی
بــده   صـبــری  که  دلـهــا  مـبــتـلا  شـــد
 
به   پــا س  خـُــون  پــاک  راد مـــــردان
بـبـخـشــا یـم  اگــر ســهــو  و خـطـا شــــد

استاد فـضـل الـحـق فــضـــل
شـهــر فــراه 17 جـوزای سال 1396 هـجـری شـمـســـی

درفرجام مراتب تسلیت وتعزیت  خودرا حضورهمه هموطنان عزیزافغانستان وبخصوص شهروندان درخورقدر واحترام هرات باستان و خانواده های داغدار وقربانیان وزخمی های این حادثۀ دلخراش مخلصانه تقدیم مینمایم .برای شهدای کرام فردوس برین وبرای زخمی های این رویداد شفای عاجل و صحت کامل وبرای خانواده های داغدار وسوگوار وهمه ملت درخاک وخون غنوده وصبورکشورعزیزم  صبرجمیل واجر جزیل را ازبارگاه ایزد متعال وخالق لایزال استد عا دارم.