آرشیف

2017-12-1

mazizi

هشدار به سران حکومت وحدت ملی و ملت مسلمان افغانستان !

بعد از اشغال عراق توسط امریکا وانگلیس که با حمایت مستقیم رژیم صفوی ایران صورت گرفت ، امریکا دست ایران را در امور عراق – سوریه – لبنان – وحتی یمن باز گذاشت
وما شاهد خطرناکترین وپر تلفات ترین صحنه جنگ ایران در عراق وسوریه ولبنان ویمن بوده وهستیم . قتل عام ملت عراق وسوریه وویرانی این دو کشور وسپس اشتعــال جنگ در یمن ولیبی این زنگ خطر را بصدا آورده است که دیر یازود این فاجعه بزرگ نظامی وسیاسی در افغانستان توسط حکومت صفوی ایران بمرحله اجرا در خواهد آمد .
پدیدۀ داعش ساخت ایران بود که در همان روز های که ملت مسلمان عراق خواستار قیام وبپا حیزی در برابر حکومت فرقه گرای بغداد بود تاسیس شد .
نحوۀ تاسیس داعش وحضور علنی آن وقتی مشخص شد که ، حکومت فرقه گرای بغداد باشارۀ حکومت صفوی ایران پایگاه نظامی اسپایکر امریکائیها را که به تعدادبیش از چهار هزار تانگ ووسایل نقلیه نظامی وده ها هزار سلاح سنگین وخفیف بود بدون مقاومت ودر گیری وفرار تمام افسران نظامی عراق به داعش سپرده شد .وتمام افسران عراقی که شیعه بودند به بغداد فرار کردند وتا هنوز هیچ کسی از آنها بابت این خیانت ملی پرسان نکرد زیرا برنامه خود حکومت عراق بدستور ایران بود .
و داعش هم بعد از فرار افسران عراق بیش از یگهراز سرباز عراقی را که اکثرا شان سنی وکرد وشیعه بودند وبر اساس دستور افسران نظامی عراق هیچ جنگی هم نکرده وتسلیم شده بودند ؛ در ملا عام قتل اعدم کردند تا حضور نظامی وقوت خود را بجهان نشان دهند وتمام صحنه های اعدام سربازان عراقی را در سطح جهان لایف پخش کردند ودنیا را بحیرت انداختند .
همانطوریکه پایگاه نظامی اسپایگر را برای داعش دادند برای تمویل مالی داعش بیش از پنجصد میلیون دالر بانگ موصل وده ها میلیون دالر پول سایر بانکهای مناطق سنی نشین را براحت وآسانی به داعش سپردند .
داعش با گرفتن پایگاه اسپایر وپولهای بانک موصل وسایر بانکهای مناطق سنی نشین عراق مناطق مختلف سنی نشین را بدون جنگ ودر کیری تصرف کردند . وسنیها هم که از حکومت عراق رانده شده بودند وهر روز سران مذهبی ودینی وحتی سیاستمداارن وصاحبان سرمایه وتجار شان ترور می شدند بستوه آمده بودند با آمدن داعش مخالفتی نکردند .
وداعش بعدها نیز باقیمانده سران سنیها را که عالم دین ویا سیاستمدار ویا تجار ملی وصاحب رسوخ بودند بعنوان کافر ومرتد اعدام کردند .
همان بود که داعش حکومت خود را در قدم اول درموصل بنام خلافت اسلامی بغداد وسپس با تحویل گرفتن مناطق نفتی سوریه بنام دولت اسلامی عراق وشام اعلان کرد وابوبکر بغدادی را بعنوان خلیفه وامیر المومنین اعلام داشتند .
در سوریه بعد ازین که حکومت بشار اسد در آستانه سقوط بود وبشار اسد خانوده خود را به ترههران وبحکومت ایران سپرده بود وخود ش شبانه در پایگاه نظامی طرطوس روسیه در در یای مدیترانه بسر میبرد ؛ در قدم اول مناطق نفتی سوریه را بدون جنگ ودر گیری به داعش سپردند وبشار اسد روزانه 250 میلیون دالر پول نفت را ا به داعش تحویل می داد .
ایران نیز بزرگترین جنرال های نظامی سپاه برای نقشه جدید جنگی بمقابل ارتش آزاد سوریه وگروه های جهادی دیگر به سوریه اعزام داشت . ودر همان روز های اولین پنجاه نفر از ین فرماندها نظامی سپاه ایران توسط ارتش آزاد دستگیر شدند وایران در روز های اول اعلان کرد که اینها نظامیان نیستند وسپس گفت اینها متقاعدین نظامی بودند وبرای زیارت به سوریه رفته بودند ودر اخیر بعدازینکه از طریق قطر وترکیه توانست این افراد را از ارتش ازاد تسلیم شود وآن وقت اعلان شد که اینها فرماندهان ارشد سپاه ایرن بودند .
وسپس حکومت صفوی ایران بدامن روسیه متوصل شد وپای روسیه را به سوریه کشید ومصارف جنک سوریه را کاملا تقبل کرد وبرای روسیه هر امتیاز را بشمول در اختیار گذاشتن پایگاه های نظامیداخل ایران را هم داد
ایران با اعزام سپاه پاسدران پیشتر در جنگ بمقابل ارتش آزاد وارد عمل شده وتمام مصارف نظامی ولوژستیک بشار اسد در سوریه را متقبل شد وسربازان زیاد را وبا جنرالهای کار کشته جنگ عراق بسوریه فرستاد
ومتحمل تلفات سنگین شد .بزرگترین جنرالهای نظامی سپاه در مقابل ارتش ازاد سوریه از پا در امدند وهر روز ما شاهد ده تن از جنازه های سپاه ایران ونظامیان بلند پایه ایران بودیم .
تا این بود که ایران در فکر تاسیس ملیشه های مزدور شیعه از کشور های افغانستان – پاکستان وهندوستان و…گردید واولین لشکر ملیشه ای که در سوریه ساخت تیپ فاطمیون متشکل از هزاره های افغانی بود که در ایران به گارگری مشغول بودند وسپس تیپ زینبیون از ملیشه های مزدور پاراچنار پاکستان وهندوستان بود که تاسیس شد و برای هر فرد ازین دو تیپ ، مبغ بدل پنچجصد دالر ویا هفتصد دالر ماهیانه داده میشد تا آنهارا بجنگ سوریه بفرستد . اما این ملیشه ها هم نتوانستند کاری را در باربرارتش آزاد به پیش ببرند وهزاران هزار نفر آنها کشته شده ودر دشتهای سوریه خوراک سگهای وکفتاران ولگرد شدند وتعداد کمی از گشته هارا بایران بغرض تبلیغات مذهبی وسیاسی می اوردند تا بتوانند با تحریک احساسات از بین دیگران سرباز گیری کنند .
نقشه چنگ را عوض کردند وبا تقویت داعش وبمباردمان پیهم مناطق مسگونی وقتل عام همه مردم و استعمال پیهم سلاح کیمیاوی بمناطق ازاد شده سوریه از طریق هوائی تهاجم را آغاز کردند .
ایران – بشار اسد وروسیه با مطرح کردن جنگ برعلیه داعش فقط با ارتش آزاد سوریه وانقلابیون سوریه جنگ را شروع کرده ودر هیچ محاذی با داعش نجنگیدند و حتی داعش را حمایت نظامی ومالی کردند ومنطق ارتش آزاد را بمباردمان کرده وسپس آنرا به داعش می سردند وارتش آزاد در جنگ برعلیه داعش بزرگترین تلفات را متحمل می شد .
اگرچه در بمباردمان هوائی مردم سوریه وارتش ازاد متحمل تلفات میشدند بعین حال از طریق جنگ با داعش بمراتب با عملیات های انتخاری وانفجاری وقتل دسته جمعی روبرو بودند
مناطق حمص – حلب – حماة- درعا – زبدانی – بابا عمر – اطراف دمشق – مزایا وتمام منااطق سنی نشین را بسرزمین سوخته تبدیل کردند در حالیکه در تمام این مناطق یکنفر داعشی وجود نداشت
بیش از 62 مرتبه بر بالای مناطق سنی نشین سلاح کیمیاوی استعمال کردند .
تا ارتش آزاد را از پا در آورند
امریکا نیز وقتی باسران ارتش آزاد ومجاهدان سوریه نسبت به آینده حکومت سوریه وبلندیهای جولان وبرسمیت شناختن اسرائیل ومسایل بازسازی سوریه بعد از جنگ در جلسات متعددوپیهم در اردن وسایر جاها به توافق نرسید ، عملا در مقابله با انقلابیئن سوریه به نفع ایران موضعگیری کرد .
وبکشور های عربی مانند قطر وترکیه هم اجازه ندادند تا به ارتش آزاد وسلاح ومهمات استراتژیک وخاصتا ضد هوائی داده شود
وامریکا حتی با پیشنهاد ترکیه وکشور های عربی برای ساخت مناطق پرواز ممنوع هم مخالفت کرد .
وکشور های حمایت کننده انقلابیون سوریه را امریکا تحت فشار قرارداد تا دیگر بآنها کمک نشود
و امریکا ارتش آزاد که بعنوان یگانه ممثل سیاسی واجتماعی کشور سوریه در ابتدا برسمیت شناخته شده بود کم کم در جهت انزوای آن اقدام کرده واروپائیها را هم بتاسی از سیاست اسرائیل وامریکا تشویق کرد وبرای ایران مجال تحرکات نظامی بیشتر داده شد وحتی امریکا در برابر تاسیس پایگاه های نظامی روسیه در سوریه هیچ عکس العمل نشان نداد
زیرا قبلا اسرائیل با اصرارپیهم از امریکا وغرب وروسیه خواسته بود تا در جهت ابقای بشار اسد اقدام صورات گیرد زیرا از نظر اسرائیل ومدافعان آن ، انقلابیون سوری در آینده سوریه به نسبت مناطق اشغالی جولان ومسئله فلسطین وقوت گرفتن اسلام گره ها خیلی خیلی خطر ناک تر از ابقای بشار اسد قلمداد می شد
وامریکا – اسرائیل وبعضی دول غربی وحتی گشور های مانند امارات ومصر ……و کاملا قانع شدند که ابقای بشار اسد از پیروزی انقلابیون سوری بهتر است.
نکته قابل تامل این است که سپاه ایران – بشار اسد وروسیه با داعش نمی جنگیدند بلکه با ارتش ازاد وانقلابیون سوری می جنگندیدند تا اینکه تمام مناطق سنی نشین عراق وسوریه را به تل خاکی تبدیل وبه سرزمین سوخته تبدیل کردند .
در جنگ عراق بیش از یک میلیون مسلمان سنی عراقی از مناطق فلوجه تکریت – دیاله – موصل ومناطق دیگر سنی قتل عام کردند وچهار میلیون عراقی را سنی مجبور به ترک خانه های شان کرده ومناطق سنی نشین را به شیعه های افراطی وملیشه های ساخته ایران دادند
به تعداد بیش از سه ونیم هزار مسجد اهل تسنن را درعراق ویران واکثریت مراکز دینی وتعلیمی ودانشگا های مناطق سنی نشین را به تل خاکی تبدیل کردند
علمای اهل تسنن وامام های مساجد وشخصیتهای ملی وقومی ومعززین سنی را ترور وقتل عام کردند حتی کسبه کاارن وتجار ملی سنی را کشتند وسرمایه شانرا غارت کردند
امروز حشد شعبی عراق مانند لشکر چنگیروهلاکو وهتلر وسپاه استالین مصروف قتل سنیها وویرانی مناطق آنها وتهجیر احباری آنها میباشد
وحکومت فرقه گرای عراق با اصرار حکومت صفوی ایران ن این لشکر صفوی را از طریق پارلمان عراقی برسمیت شناخته واز بودحه ملی عراق تمام مصارف آنها را می پردازد برعلاوه ایران نیر به سران وقومامنداهای بزرگ آن همه تسهیلات مالی ونظامی را فراهم میکند .چون این حشد شعبی همان گرو های ساخت دست قاسم سلیمانی هستند که در روز های اول اشغال عراق توسط امریکا بالوسله ایران ساخته شدند
سپاه بدر – فرق موت – جیش مختار – عصائب اهل حق – حزب الله عراق – جیش مهدی – تیپ ابوالفضل – وده های گروه ساخت دست قاسم سلیمانی در ترکیب حشد شعبی فعلی عراق جمع شدند وهمه افراد این گروه های نظامی قاتل وآدم کش ومتعصب وتکفیری اند
وسران اینها بار ها در سخنان خود اعلان کردند که به افراد صغیر وکبیر سنیها نباید رحم شود وهمه آنها مسحق قتل وکشتار اند
وبعضی از سران اینها بارها اعلان کردند که ما حرمین (کعبه ومدینه ) را از سنیها نگریم رها کردنی نیستیم .
در سوریه لشکر های سپاه ایارن وتیپ های های فاطمینون وزینبیون ماند حشد شعبی عراق مصروف قتل عام سنیها ی سوریه وتغیر نقشه جمعیتی دموگرافیکی سوریه هستند وبر تمام امور وسرنوشت مسلمانان سوریه خود را حاکم میدانند
حکومت بشار اسد خواهان این است تا این لشکر های مزدور در چوکات ارتش مدافع خود اسد تنظیم کند ولی ایران نمی خواهد ومیخواهد اینها مانند لشکر حزب الات لبنان وانصارالات یمن در تحت امر وقومانده قاسم سلیمانی وتهران باشند
در سوریه بیش از هشتصتد هزا ر طفل وزن ومرد مسلمان سنی را قتل عام کردند وطبق آخرین گذارشات بیش ازده میلیون از اتباع سوریه مجبور به ترک خان های شان شده وکمیتی زیادبالاتر از شش میلیون ازین اینها در خارج ماند ترکیه – لبنان – اردن – و…..کشور های عربی واروپاپائی مهاجر شده اند ویکتعداد در داخل با از دست خانه وکاشانه خویش سرگردان وبی خانمان اند .
در تراژیدی ملتهای سوریه وعراق ویمن ولبنان ولیبی امت اسلامی می سوزند ومتاسفانه سران دول عربی واسلامی که اکثر شان دست نگر وتابع سیاستهای امریکا وغرب اند هیچ بخاری از خود نشان نمیدهند .
امروز همان نقشۀ اهریمنانه دشمنان اسلام ودشمنان کشور های اسلامی در افغانستان در حال پیاده شده است .
ایران تلاش دارد تا از همان نیرو های تربیت شده داعش را که در عراق وسوریه بود بافغانستان انتقال دهد وبرای شان تسهیلات فراهم سازد تا آن برنامه های شیطانی ایکه در عراق وسوریه ولبنان ویمن بکمک امریکا واسرائیل وروسیه تطبیق نمود در افغانستان بمنصۀ اجرا بگذارد .
زیرا ایارن فعلا در حدود بیش از پنجاه هزار نفر از هزاره های افغانی را در زیر پوشش لشکر فاطمینون آموز نظامی داده وبعنوان یک ارتش ذخیروی در اختیار خود دارد تا در فردا در تحت نام جنگ با داعش بقتل عام اهل تسنن افغانستان بپردازد
دولت وملت افغانستان باید از خواب خرگوشی بیدار شوند ورنه این کشور در خطر سقوط قرار میگیرد
این زنگ خطر با سخنرانی محقق هزاره که در کنفراس تهران در حضور خامنه ئی وقاسم سلیمانی وفرماندهان سپاه ایران ایراد کرد بصدا در آمد .
وموضعگیری محقق هزاره که در دستگاه دولت افغانستان جایگاه بلند سیاسی دارد نشان دهندۀ آنست تا سپاه پاسداران ایران ولشکر فاطمینون تابع امر قاسم سلیمانی همان نقشه اهرمینانه را در افغانستان تطبیق خواهند کرد .
دولت افغانستان ونیروهای امنیتی واحاد ملت وطیفه دارند تا نگذارند حکومت صفوی ایارن آن نقشه شیطانی ایکه در عراق وسوریه ولبنان ویمن تطبیق نموده بود در افغانستان بمرحله اجرا بکزارد.
وما علینا الالبلاغ
پایان
اول دسامبر سال 2017میلادی