آرشیف

2016-3-8

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

هشتــم مــــــارچ روز جهـــانــی زن خجسته باد

بخش فرهنگی و ارتباطات دفترمرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

بخاطر رسایی صدای زن، صدای مادر، صدای موجودی که دردامنش پیامبران الهی، سلاطین نامدار، دانشمندان و علمای بزرگ جهان تربیت شده و پیشرفت جامعه راقلم زده اند، روزی رابنام آن درسالنامه های جهان رقم زده اند.
اما دربرابرزحمات زن نام گذاری یک روز، بی اثر و ناچیز است و نمی توان دراین روز همه زحمات زنان را کتمان نمود،  درحالیکه اگر ما به کار شباروزی زنان عمیقأ توجه کنیم و ارزش آنراحساب نمائیم، تجلیل یک روز از مقام زن بسنده نبوده و دربرابر آنهمه زحمات ایشان پاداشی راارائه نکرده ایم.
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری نه تنها از مقام زن بمثابه مادر، خواهروهمسراستقبال می نمایدوگرامیداشت روز زن راروزنه ی برای ارج گذاری بمقام زن نیکو پنداشته و تبریکات صمیمانه ی خودرابه تمام زنان افغانستان تقدیم  سعادت وسربلندی زنان کشور مانرا از درگاه خداوند منان مسئلت می نماید.