آرشیف

2017-3-13

Shahla Latifi

هستی من

:به امید دستیابی به عدالت اجتماعی و پیش بسوی تلاش برای تحقق برابری میان زنان و مردان جامعه

هستی من قطره ای شبنم عشق
روی بستان شعور خوابیده است
هستی من رد پای آرزو
که بی تزویر، جاده ها پیموده است
هستی من رمز پرباری شفق
صحن آسمان جنون دمیده است
هستی من راز گلبانگ صباح
ظلمت شب را ز دل زدوده است
هستی من عروج نور صفا
که ز دامان سرور برخاسته است
هستی من شعاع مهر خدا
که روی دیوان عشاق تابیده است
هستی من سکوت شب پره ای 
در دل شب بی خروش رمیده است
هستی من درد زن، درد زمان
از مراد دل، دست بریده است
هستی من گوهری ناب غرور
در دل بحر زمان جوشیده است
هستی من ناله های بی سروش 
پرده ای آزرم را دریده است
هستی من وجود گرم وفا
آغوش گرم صفا گزیده است
هستی من لبخندی پرشکوه
قلب بیدار ترا دزدیده است
هستی من چشم گویای صبور
گل های رنگ رنگ بدیده است
هستی من کام دل بر دست باد
بی محابا لب گوش چکیده است
هستی من زایش جرقه عشق
کز میان آبرو افروخته است
هستی من جسم غیور لطیف
در شجاعت با ضمیر آمیخته است
هستی من شوق پرجوش زمان 
شعف را ز بلبلان آموخته است
هستی من صبر و گام های رسا 
از نیاکان مزه ای چشیده است

شهلا لطیفی
هشتم مارس ۲۰۱۷م