آرشیف

2023-12-17

محمد آصف فقیری

هستی ما مظهر أراده خداوند!

 

جدی بگیریم٬ آنچه بایدن رییس جمهور آمریکا در مورد أفغانستان گفت: این مردم نفرین شده اند که متحد نمی شوند…

شرح مطلب:

اینکه در امر شر و خیر نیروی عمل ما٬ از جانب حق است که داده شده برای ما٬ و اینجاست وجودی ما در حالات حیوانی و انسانی٬ محک أراده ما بسوی منفور و مقبول شدن حق٬ که بارها شاهد این بوده ام٬ چون عده بخاطر صد دلار آمریکای تذکره خودرا به کاندیت های پارلمانی می دادند. و یا اینکه اکثریت به منظور کامیاب شدن فرد که از سمت و زبان شان است منشاء انتخابات در أفغانستان بود.

با این حال در مقدم شناسای جهل٬ عمق قدم دانایی ماست که جمهوریت را شرف و فضیلت لازم٬ زیرا ماکیاولی در فقدان یا در عدم رسیدن به شرف جمهوریت حالتی را استنتاج کرده که جمهوریت در این حالت: أعضاء جامعه یکدیگر شان را نیست می کنند. مثلاً أفغانستان بعد ۱۹۹۲ و بعد ۲۰۱۴ که قطعاً عدم ایده های ملی و سیر ملت سازی به گونه سازماندهی شده در جامعه ما سلب می شود.

اینرا بارها گفته ام٬ آنان که در تضاد طالبان اند اکنون روی اهداف دست یافتنی به وحدت برسند٬ تغییر بسوی تعامل در سیاست های طالبان پدیدار می شود. زیرا گروه حاکم با کشوری توده ای روبروست که پدیداری دیکتاتوری از جهل جامعه است٬ و پاسخگو کردن قدرت و پدیداری عدالت اجتماعی ریشه  در سرشت مقبول نه نفرین انسانی ریشه دارد٬ همانا آزادی… و آزادی خود سعادت نیست وسیله به سعادت است یعنی حاکمیت قانون٬ که روح حاکمیت قانون آگاهی مردم از حقوق بنیادین شان که وجه مشترک آن یا خرد جمعی را حاکمیت ملی گفت٬ و سیر حاکمیت فردی تا مردمی تا ملی فقط با نیروی اگاهی اندیشه دست یافتنی بوده و فرهنگ مطالعه از یافته های تحقیق٬ برق آسای سیر حاکمیت فردی به ملی است.

 

محمدآصف فقیری