آرشیف

2017-7-4

نظیر ظفر

هر چه گم شد از وطن

هر چه گم شـــــــد از وطن رنج غریبان گم نشد 
اشک چشــــــــــمان یتیم و آه و گر یان  گم نشد 

اجنبی هر بار امد اتـــــــــــشی افروخت و رفت 
از سر این نا کــــــــــــسان عنوان مهمان کم نشد 

صد هزاران نو جوان شد کشـــته از دست خسان 
قاتل و جانی ازین مــــــــــــــــهد پر یشان گم نشد

عزت و لطف و مروت رخت بست زین مرزو بوم
فقر و تبعیض و حــــــــــسادت زین نیستان گم نشد

از فـــــــــــیوض علم هر کشور به معراجی رسید
ما هنوز بر خر سواریم ؛ رســـــــم ما یان گم نشد

با دعای صـــــلح در کشتی میـــــــــــهن مانده ایم
نوح صــــــلح ما بشـــــد مغروق و طوفان گم نشد

رمه شد از هیبــــــــــــت گرگان فراری هر طرف
خواب خوش از دیده خوابـــــــــــ
یده چوپان گم نشد

نوشته نذیر ظفر