آرشیف

2015-2-3

نیک اندیش

هرنوع مشروعیتی جدای از مشروعیت مردمی، نا مشروع است… روسو.!

 
شکل دیگر دولت ، در ساختارهای حکومتهای دنیای امروزی ما جمهوریت است . یا پارلمانی باشد ویا ریاستی ؛ اما این جمهوریت را کی تعیین میکند ؟ فرد ویا افرادیکه در یک جامعه با همفکری وهم اندیشی بخاطر بقا واستقرار نظام که با اراده ی جمع به میان آمده است ، پایه گذاری میگردد. در کشور ما که افغانستان امروزی نامگزاری شده است ؛ به تعبیر کسانیکه همیشه در جعل وتذویر تاریخ ونامگزاریها دست بالا داشته اند وتا امروز بخت جعلیات را بنام آنها ریخته اند، میگویند که شخصی بنام محمد داودخان، اولین رییس جمهور کشور بوده وجسد آن بعداز گذشت سی سال با خانواده اش شناخته شده است ویکروز استناد شناخت این مرد با دندانهایش صورت میگیرد وبعد از دو سه ماه تصور وتفکر باز این گروپ جعلکار ودورغ باف تذویر کننده ، با بی شرمی سروصدای پیدا کردن ، « قرآن مجید» را از جیب داودخان براه می اندازند وبا این پروپاگندهای دروغین، دراین قرن میخواهند که، بد نام ترین ودیکتاتور ترین فرزند قبیله را که با شیوه غیر انسانی ، یعنی کودیتا قدرت را تصاحب کرد وخود کوزه وخود کوزه گرو خود گل کوزه شد، القاب جمهوری وریس جمهوری را برای خود نهاد، امروز سمبول اولین رییس جمهور وشخصیت ملی ومسلمان که در جیبش قرآن وجود داشته ، برای مردمان افغانستان بعد از گذشت سه دهه معرفی میگردد؛ این قبیله بازان فریبکار باز در فکر چه نیرنگ وخدعه افتیده اند ؟ اینقدر باباها بسنده نیست که باز در فکر بزرگ سازی کسانی برآمده اند که، با بزرگی وتفکر اسلامی فرسنگها دور بودند واینها بودند که، سرنوشت نا انسانی را دراین سرزمین با بی باوریهای خوشگذرانه وبی اهمیت جلوه دادن، اراده مردم ، روز وروزگار این کشور واین مردم را به اینجا کشانیدند ونامش را جمهوری گذاشتند ؛
    دوستانیکه به این یاوه سرایها باور دارید، بدانید که ، واژه جمهوری در برگیرنده ای اراده کل جامعه است ، نه از یک شخص ! شاهی مطلق العنان نادر غدار وظاهر شاه بی کفایت وجمهوری بنام داود دیکتاتور از هم چه فرق داشتند؟ ایا اراده ی عموم جامعه در یکی از این رژیمهای مستبد دیده شده است ؟ هرگز نی ! چگونه میشود که با این دروغ شاخدار در جهت فریب افکار عامه برآمد وشخص مستبد ودیکتاتور با خرد بیگانه را ، شخصیت ملی واولین رییس جمهور وبنیاد گذار جمهوریت معرفی کرد؟
     به فکر بسیاریها وکسانیکه نمی توانند در شرایط کنونی اظهار نظرنمایند، این اجسادیکه پیدا شده اند وبنام داود وخانواده ای وی مسما هستند، اجساد حبیب الله خان کلکانی و یاران آزاده ی آن هستند، ولی قبیله گرایان کودیتا چی ومستبد یاران داودخان ، استخوانهای این مردان ویاران حبیب الله خان را بنام سرداران آدمخوار جا زده اند وبه مردم با کذابی وشیطانی آنهارا معجزه دار معرفی میکنند تا با پول هنگفت مردم گرسنه این سرزمین ، بنام این جباران تاریخ قبر بسازند ومردم را وادار کنند که از قبر این درنده خویان زیارت نمایند؛ زیرا که قرآن نوشته شده با آب طلا از جیب داودخان بدست آمده است. شما خود قضاوت نمایید که، خلقیان فاشیست این مرد مستبد را به قتل آوردند واین خود شاه مطلق بود که بنام جمهوری سر بلند کرده بود تا مردم را اغفال کند، میشود که بدون تلاشی لباسهایش از سوی خلقیها، بگورستان نیستی سپرده شود؟ بخاطر هیچ چیز نی، بخاطرپول ویا جواهرات حتمن بایست که جیب ولباس داودخان کاملن کنترول شده باشد وحتا احتمال زیاد دارد که لباسهایش را از بدنش کشیده باشند. چگونه شد که بعد از سه ماه بررسی کمیسیون موظف که از دندانهایش واز جاکتش واز جمجمه اش خبر دادند ، امروز از جیب وقرآن مجیدیکه در آن یافته اند خبر بدهند؟ این هم یکی از جعلیاتیست که در طول تاریخ، دامنگیر باورهای  ساده  اندیشانه ی این سرزمین بوده است .
     اعضای کمیسیون که از سوی اقای کرزی تعیین شده اند کیها میباشند؟ اقای کاکر واقای وردک وزیر دفاع ! چرا یک هزاره ویا ازبیک وتاجیک دراین کمیسیون وجود ندارد؟ بخاطریکه خود بافنده ی این دروغهای شاخدار باشند واعتبار کذایی برای شخصیت مستبد داودخان بدهند. واین اعضای خانواده داودخان مگر علم غیب دارند که حتا استخوان پوسیده ای داود خان را بعد از گذشت سی سال می شناسند واز خصوصیات آن معلومات ارایه میدارند؛ باور نمایید!
     از سوی دیگربعد ازاینکه هزاران انسان دراین سرزمین ، بیگناه کشته شدند ودر زیر خاک دفن گردیده اند، با کدام باور وتصدیق میتوان گفت که چند جسد دیگر هم یافت شده است که ، مربوط به بادگاردهای مرحوم داودخان میباشند واین مردمانیرا که تبار این داودخان وخود این داود خان به قتل آورده است وهمه بدون تحقیق کشته شدند، در کجای دل این خاک دفن هستند اقای کاکر؟
      از شما اقای کرزی می پرسم که ، خادم دین رسول الله ویارانش بدست سفاک زمان ، پدر بابایت وکاکای داودخانت بدون گناه وبا فریب مهر در قرآن مجید ، به قتل آورده شدند، شهروند پاک این سرزمین وپادشاه عدالتگر اگرچه مدت کوتاه، ولی با کیفیت انسانی، نبودند؟ چرا قبر محمد ولی خان ویارانش که بی گناه بدارغدارترین شاه قبیله آویزان شدند وجرمشان فقط فهم وآزادگیشان بود، مورد جستجو قرار نمیگیرند؟ چرا خانواده چرخی وقهرمان یکتای آنروزگار عبدلخالق شهید، مورد شناسایی قرار نمی گیرند؟  چرا اجساد هزاران شهید راه ازادی ودیگر اندیشی دوره ی خلقیهای فاشیست ،از دل خاک پلچرخی شناسایی نمیگردند؟ تنها خانواده ی محمد زایی وسدوزایی دراین سرزمین حق پرستش بابای وقبر وزیارت را دارند؟ دیگران چطور؟ ستمگرانرا شایسته پرستش هست؟ یا شما اول در جهت از خود بیگانگی دیگر اقوام کوشیدید وبعد در صدد جستجوی استخوانهای مستبدین همتباروهم قومت برآمدید؛ این نیرنگ شما ویاران عقل دهت را همه فرزندان پاک سرشت این سرزمین خوب شناخته اند وشما را نخواهند گذاشت که با این ترفندهای نیرنگ افزایتان برای صدها بار در چشم مردم این دیار خاک بپاشید واز قبر،قهقرایترین آدمک بی مقدار ومستبدت ، زیارت کل اعمار نمایید، به فکر من این آرمانرا به همت فرزندان خراسان بزرگ بگورباباهایت خواهی برد!
    واز تمام قلم بدستان ودانشمندان فرهیخته وجسارتگران پاک اندیش وخود یافتگان اندیشمند، تقاضامندم که دراین باره بی تفاوت نباشند وبا قلم وقدم در جهت احیای هویت خویش وشناساندن شخصیتهای تاریخی وملی خویش در عمل بکوشند واعمال کذایی وفریبنده ی این بابا زایان قرن کنونی را به همه افشا بدارند. واز اینطریق خواهشمندم که، همه ما وشما بیدارشویم وبا درایت انسانی در جهت پیدا نمودن اجساد مطهر وپاکباختگان راه ازادی وانسانی واسلامی را که متعلق به هرقوم وقبیله هستند، بپالیم وآنهارا احترامانه به ارامگاهشان بسپاریم ونام  ونشانشانرا با عظمت مبارزه وفداکاریهایشان برای نسل اینده یاد گار بمانیم؛ اگر دراین راه غفلت وانفعال نشان دهیم، جای این اندیشمندان مبارز را طبیعیست که، مستبدان سفاک وخون آشامان مزدور انگریز وبیگانه پسندان شناخته شده خواهد گرفت. از همین امروز خود را مکلف به این وجیبه انسانی بسازید وهمه را بیدار نمایید، تا حقیقت نهفته در زیر خاک ، بیرون کشیده شود وچهره های قلابی در تاریخ برای همه روشن گردد، این کار به همت والای شما فرزندان به اصل رسیده میتواند تحقق پذیرد. بی تفاوتی گناه بزرگ است ،ما در جهت تحقق عدالت وحق وراستی میکوشیم، جای نگرانی وپشیمانی هرگز نیست. خداوند یاروهمرای رهروان راستی وعدالت انسانی باشد.
 
نیک اندیش