آرشیف

2015-5-7

Shahla Latifi

هردو متضاد

مرد راحت می طلبد
زن محبت می جوید
مرد تلاش می ورزد
زن هدیه می بخشد
مرد قهر میکند
زن اشک می ریزد
مرد هوس دارد
زن نوازش را دوست دارد 
مرد با سؤ تفاهم، حسادت و خشم
در لای شگفتی زن
سرانجام می ریزد با همه هستی اش
زن خموش, همدرد و هم صدا
هنوزهم مرد را میبوسد عاشقانه
و از برای قرار جفتش
زن هم می لرزد در دستان مرد بی تابانه
هردو متضاد از همدیگر
با هست منحصر به خویشتن
فقط با عشق و گذشت است که میرسند به عاطفه ها صمیمانه

شهلا لطیفی