آرشیف

2021-12-5

لطیف آزاد

هجوم فکری طالبان…

به بهانه‌ای فُرصت را غنیمت شمردیم تا به صورت‌مُفصل به‌چند مورد‌مختصر از تفکُر طالبان بنویسیم و تعداد از آنها را شماره‌بندی‌نماییم.

(1) ایجاد‌فشار بر سرحدات تا اینکه‌بتوانند باعث قطع راه‌های‌اتصالی‌و ایجاد‌موانع بر راهای‌تجارتی‌بشوند.(2) تصفیه‌راه‌های‌تجاری‌از دُزدان که نوع بهانه‌ی دیگریست تا این جریانات با حوادث خونین‌ و وقایع وحشتناک آن صورت گرفته، واقع شود.(4) سو‌استفاده نمودن از جهاد چنانکه‌عده‌ی از مردم‌بی‌خرد را با خودشان یکجا نموده‌و بر بسیاری‌از مناطق دیگر تسلط پیدا نموده‌تا شود به اشغال‌و‌گرفتن سرزمین های‌مکملِ مردم بپردازند و آن ها را صاحب شوند.(5) ایجاد جنگ های‌وحشتناک برای‌هجرت اجباری‌مسلمانان و ترک سرزمین هایشان.(6) از‌بین‌بُردن زبان – بخصوص زبان‌فارسی با جایگزین‌کردن زبان دیگرِ چون عربی و انگلیسی و پشتو(7) توضیح اسلحه‌های کوچک و بزرگ امریکایی‌بدست گروه‌های تهاجم‌گر دیگر برای اشغال‌مناطق به گونه‌های‌مختلف مثل امنیت آوردن و غیره.(8) با لباس و بیرق اسلامی‌و نقاب وطن دوستی: ایجاد قومیت‌گرایی، همچنان رهبری‌و توجیه‌گرایی امت را به‌چهره‌زده‌و وارد صحنه‌شدن.(9) مسلمانان و غیر مسلمانان را از اسلام متنفر‌ساختن با رسم و شیوه‌های پی‌در‌پی‌تا اینکه‌از طرفی رابطه‌مسلمانان را با دین شان قطع نمایند و از جانب دیگر مانع غیر مسلمانان از داخل‌شدن به اسلام شوند.(10) تغییردادن تاریخ بشکلی‌که نسل‌جوان از تاریخ‌امت خود توسط جنگ‌ها و آدم‌کشی‌ها، متنفر شده‌و خود را از آن بیگانه‌احساس نماید.(11) کشت‌و‌زرع مواد‌مخدر در ولایات‌گرمسیل بدلیل حاصل فراوان آن همچنان پخش‌و‌گسشترش دادن در بین مردم و مواجه‌ساختن جوانان به مواد‌مخدر و هدف اصلی‌کارشان: توان تحلیل را سلب کردن میباشد.(12) قومی نیستند که‌بر حق تن بدهند و یا از حق دفاع نمایند بلکه‌منطق‌شان زور است.(13) توجه‌به فرقه‌گرایی‌(نشنلیزم)ُ، انداختن نفاق بین دولت‌و‌مردم همچنان بدنام نمودن و ترور بعضی‌از شخصیت‌های‌اسلامی و دور نمودن تعلیم و روش اخلاق که‌منجر به‌عقب ماندن جامعه‌اسلامی از ساینس و تکانالوژی‌شده‌و هم چنان قطع روابط‌بین مکتب و مسجد.(14) وضوع انتحاری: بمنظور ازبین‌بُردن اشخاص برای پیروزی‌و ختم‌کردن تحت نام اسلام و راه رفتن به‌بهشت را ازین طریق به‌مردم‌شناختن و دشوار ساختن.به گونه‌ایست که‌میخواهند نام جهاد و راه‌رسیدن به‌بهشت را دچار گمراهی‌سازند، و به‌این وصف که‌راه‌رفتن به‌بهشت؛ کشتن‌افراد‌بیگانه و یا کشتن هر چه‌افراد‌بییشتر هست،میباشد. این یکی(انتحاری) سروصداهایش کمتر بوده‌و یک فرد انتحاری کشته میشود ولی مشکلات‌زیادی را بوجود می آورد چه‌در جامعه‌ی‌اسلامی‌و چه‌در جامعه‌ی‌غیر اسلامی. یک دسیسه‌و تهدید است. هجوم فقط اسلام صورت میگیرد. یعنی از وسیع‌ترین باب به‌جنت‌داخل‌شدن را ساختند.(15) تخریب و چراندن کشت‌و زار‌های مسلمانان بطریق زور یا رضا توسط گوسفندان و شتران و بقیه‌حیوانات شان.(16) نام و یاد‌آوری هر چه‌زیاد  کشور‌های‌غیر‌اسلامی‌جهت شناخت توسط مردان‌سرزمین (کوشش برای ذوب‌کردن شخصیت‌های‌اسلامی را عمیق‌تر ساختن می‌باشد.) اینکه‌سیاست‌های‌کشور تابع آنها شوند و این حالت زمانی‌بوجود میآید که‌در ابتدا شخصیت‌ها ذوب شده‌باشند.(17) هم چنان فرقه‌گرایی بین مذاهب و بدنام‌ساختن مذهب‌حنیفی با روایج‌دست‌نشانده‌ی‌‌خودشان.