آرشیف

2017-9-29

گل رحمان فراز

نیم قرن مبارزه و نیم دهه حاکمیت!

استاد شهید برهان الدین ربانی

استاد شهید برهان الدین ربانی – رهبر و مؤسس حزب جمعیت اسلامی از جمله اخوانی های متنفذ و تأثیر گذار جنبش اخوان المسلمين حسن البنای مصری به شمار می رفت و در مدت زمان آموزش های تحصیلی اش از جمله جوانان نخبه و ممتاز دانشگاه معتبر مصر (الازهر) بشمار می رفت.
شهید استاد ربانی نسبت به همه سیاسیون روحانی کشور، برخورد نیک، سیاست پخته، روابط مخلصانه داشت که گام های سنجیده اش توجه همگان را بخود جلب نموده بود و به عنوان اسطوره زمان و الگوی دیارش یاد می شود.
استاد شهید به لحن نرم، اخلاق حمیده و سیاست محافظه کارانه اش خوب توانست از پس مکر رقیبان و دشمنان اش بر آید، هم برای حزب جمعیت اسلامی اقتدار بخرد، هم تنفذ خویش را به عنوان یک شخصیت محترم ملی حفظ دارد و هم سهم پنجاه را در امورات حکومت به نفع حزب و تیم اش بدون جنگجال و با رضایت کامل کلیه رهبران تنظیم های دیگر رقم دهد. 
استاد ربانی در امورات اسلامی، سیاسی و چگونگی ایجاد روابط سیاسی مهارت کامل داشت ولی در عرصه برد سیاست و عملکرد نظامی که چیزی نمی دانست، احمد شاه مسعود – قهرمان ملی را در صفوف تیم اش برگزید که در این امور مدیریت برجسته نماید. استاد از خود در ساحات مختلف و محور های گوناگون صاحب نظر، مسلکی و متخصص داشت.
علل برد و دلیل محبوبیت استاد ربانی را خواستن حق خود و قوم اش صرف نظر از دخالت و تبعیض بر حقوق دیگران شکل می داد. برای وی همه اقوام از مساوات متوازن برخوردار بودند ولی به نمایندگی از قوم تاجک مسئولیت گرفتن حق شان را گرفته بود.
ویژگی های بارز آقای ربانی را صداقت، علمیت، پاسداری، اسلامیت، صلح جویی، مبارزه و مجاهدت شکل می دهد. او در مقابل افراد و تیم اش صادق بود و با علمیت کامل با استفاده به طرز برخورد پایداری و پاسداری برخورد می کرد و تا آخرين لحظه زندگی اش شعار صلح را سر می داد.
با شعار صلح زیست، صلح جویانه در دوره های ماموریتی اش به عنوان رئیس جمهور چهار ساله کشور و رئیس شورای عالی صلح زندگی کرد و نگذاشت به دستور اش خاری بر دست و پای کسی بخلد. اما نا جوان مردانه با این شعار اش توسط مزدوران بیگانه و دشمنان سفاک به شهادت رسید. 
امروز از ششمین سالروز شهادت اش گرامی داشت به عمل آمد و از کارنامه های نیم قرن مبارزه اش به نیکی یاد شد. استاد شهید دیگر در میان ما نیست که صلح جویی کند و همه را به صلح دعوت کند. حالا دیگر آواز خرد و هم پذیری از حنجره ی تمامیت خواه سر داده نخواهد شد. به پاس همان جان فدایی ها، نقش اش در صفحات تاریخ زرین خواهد ماند.
روح استاد شهید آرام و جایگاه اش فردوس برین باد. 

با مهر 
نویسنده: گل رحمان فراز