آرشیف

2017-11-8

محمد نعیم جوهر

نیست کسی؟؟!

نیست کسی تا زمن انشاکند
عوض من غلغله بر پا کند

نیست کسی دامنِ اشکِ مرا
غرقه به خونِ دلِ دریا کند

داغِ درونِ دلِ صد پاره را
نیست کسی تاکه تماشا کند

شامِ سیاهِ دلِ دیوانه را
دستِ سحرنیست که فرداکند

کاش شود مالکِ یوسف مرا
صدقهٌ دیدارِ زلیخا کند

اشکِ یتیم دلِ تنگِ مرا
نیست کسی تاکه دل آساکند

میبرمش تابدرِمصطفی(ص)
یار اگر ترکِ کلیسا کند

کاش قسم خوردهٌ قدرت دمی
ترکِ زر و زیورِ دنیا کند

قصهٌ دردِ دلِ خاکِ مرا
کاش کسی نزدِ ثریا کند

(جوهرم ) از سینهٌ آینه ها
هیچ کسی نیست که پیداکند

جوهر المان
——