آرشیف

2017-3-25

دوکتور ص. سعیدي

نیروهای امنیتی، پاداش و ترفیع ها !

عدم دقت به تفاوت صلح و استقرار و تصور بر این که  به قوت تفنګ  و نیروی خارجی صلح اوردیم و ولسوالی تسخیر شد، مشکل ما را حل نمی کند. هزار مرتبه در ولسوالی سنګین عملیات و تسخیر شود اما تا زمانیکه استقرار و حاکمیت بر قلبها تحقق نه یابد مشکل ما حل نه خواهد شد. این حالت عوامل مختلف دیګر نیز دارد اما مساله مبرر جهادی برای نیروهای مخالف، مداخله و تحریف و تعبیر از مفاهیم دینی توسط  دشمنان  و یا هم توجیه موجه و مستند درین عرصه از مفاهیم دینی‌، عامل محرک صفوف جهادی علیه  کشور و مردم ماست. مولانا فضل الرحمن علناً اعلام میدارد که در افغانستان نیرو های کفری است لذا باید جهاد مسلحانه شود، وی در مورد خود پاکستان که نیز تخلفات بزرګ از هدایات دینی به سطح حاممیت شان وجود دارد و غیر غیر اسلامی است و همکاری مستقیم حاکمیت شان به  نیروهای خارجی است منکر و از وجود عساکر خارجی در عربستان سعودی و …. کشور های اسلامی یاد نمی کند اما توانسته اند اتش جنګ را در افغانستان قوی و شعله ور نګه دارند. این حالت به صورت روشن مدیریت جانب  افغانی درین عرصه با عمل بس ضعیف مستند میسازد. 

 جانب افغانی تنها به عالم دینی نه بلکی به عالم دین و متخصص سیاسی درین عرصه ضرورت جدی دارد. 
ایا نیروی های امنیتی کشور ملی، مسلکی، متعهد به قانون، کشور ما و ملت است و ایا غیر سیاسی اند؟

درین عرصه به شدت نواقص و کمبودی های  جدی وجود دارند. شواهد نشان میدهد که به صورت جدی درین عرصه کار به استقامت منفی قوت ګرفته. کادر های ارشد و مهم امنیتی کشور در ١٧ سال اخير به صورت عمده به یک دره و ولایات همجوار منحصر بوده و هست. مواردیکه زمامداران امور توان شنیدن حقایق را ندارند.  بر اقای امر الله صالح وزیر مشاور و سایر مسوولین درین عرصه است تا تیم کاری خویش را   چنان تنظیم کنند نا چنین اعتراض عملاً دفعه و منتفی ګردد.  درین عرصه قدمهای مشخص و ممکن وجود دارد که با تأسف روی دست ګرفته نمی شوند. 
تقویت دوچندان و سه چندان م‌ؤثر نیروهای استخباراتی نیروهای امنیتی با بلند بردن سطح مسلكی و وفاداری سان به کشور و مردم بس مهم است. 
مستندات دارم که نیروها ارشد امنیتی کشور با تعصب قومی و سمتی عمل کرده و متعهد به افغانستان و قانون اساسی کشور نیستند.  تأمین عدالت اصل مکافات و مجازات که با داشتن معلومات متناسب بهتر عملی میشود درین قسمت وجود دارد. 
و بلاخره با دیدن و استقبال از راپورتاژ بازدید رئيس جمهور محمد اشرف غنی از نیرو های واکنش صریح و تصمیم بر بلند بردن تعداد و صلاحیت های شان و اعطای ترفیع فوق العاده به هزار تن ازین صاحبمنصبان مشخص پیشنهاد دارم که مقررهء مجازات و مکافات تنظيم و بخاطر کار برای مسلکی شدن. در پهلوی سایر عرصه وجیبه ساخته شود که ترفیعات صاحبمنصبان به شمول ترفیع فوق العاده باید و باید با دروس سه ماه تا شش ماه قابل اجرا باشد. مقرر ګردد تا زمانیکه صاحب منصب ترفیع کننده دروس سه و یا شش ماهه را سپری نه کند، ترفیع اش در سوانح اش درج نه شود. 
مسأله غیر سیاسی. شدن نیرو های امنیتی از یک جانب به سیاست کدری در سطوح مختلف این سکتور ارتباط  دارد اما این خواست در شرایط کشور  در دید اول غیر عملی است. هیچکس مانند سمارق از هیچ در عرصه سیاست نیامده. هریک از ما از یک جای اغاز کرده و مطرح شده است. بود. لذا عملا یک حرکت شکلی نیز میتواند به این امر مساعدت کند. آن حرکت شکلی چنین است که تمام منصوبین نیرو های امنیتی. کشور کتباً تعهد و سوګند یاد کند که در مدت اجرای وظيه در نیروهای امنیتی عضویت هیچ حزب و سازمان سیاسی را نه خواهد داشت و صرف، قوانین نافذ کشور، منافع ملی، کشور ما جمهوری اسلامی افغانستان و مردم این خطه را بدون تبعیض رنګ و بو متعهد بوده و سوګند یاد میکند. 
این و بخش از تدابیر دیګر است که ما را در راه امر خیر، تأمین صلح و استقرار کشور ما کمک کرده میتواند.  

و من الله التوفیق 
زنده باد افغانستان 
زنده باد نیروهای امنیتی کشور ما 
دوکتور صلاح الدین سعیدی 
٢٤/٠٣/٢٠١٧
٠٠٤٤٧٨٨٦٤٧٤٦٣٨