آرشیف

2015-6-19

ذره بین

نیاز شدید پــــارلمان به استراحت

 

طوریکه معلوم میشود پارلمان افغانستان با کار های نیمه تمامش سخت نیاز مند تفریح واستراحت بود .پارلمانیکه چپ وراست ،افراطی ومیانه رو ی آن معلوم نیست با تجربۀ کم پیش روی هر طوفان در حرکت است. علاوه از مشکلات داخلی پارلمان ریاست دولت نیز من حیث نهاد ومرجع مشکل ساز برای پارلمان ظهور کرد.

رخصتی های تابستانی چانس وفرصت خوب را به اعضائی پارلمان کشور داد تا دم براحت بکشدوبرای برنامه  های بعدی دولت که بخاطر ضیاع وقت وخسته کردن پارلمان  طراحی میشود آماده گی بگیرند.درین مدت آنچه برای ملت دست داد این بود که دستگاه رهبری دولت نسبت به پارلمان بسیار بی إعتنا بوده این نهاد را بر خلاف انتظارات مردم وشعار های خودش بی اثر وبی کفیت معرفی کرد.همان است که ملت از حکومت قبلا واز پارلمان فعلا نا امید شده اند.

اصولا یک حکومت وقتی مؤفق وکار آمد میباشد که همه ارکان آن طور موازی در پهلوی یکدیگر قرار داشته در جهت رفع مشکلات وپرابلم های یومیه ممد وهمکار یکدیگر باشند .اما بعد ازتشکیل پارلمان افغانستان قوه مقننه ومجریه بجائی همگامی در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. جناب قانونی قبل ازینکه به ریاست پارلمان انتخاب شود إعلام داشت که بررسی فرامین ریاست دولت طی چهار سال گذشته که در غیاب پارلمان صورت گرفته در اولویت های کار پارلمان قرار خواهد داشت وهمچنین بر رسی فعالیت ساز مانهای غیر دولتی  بر رسی بودجۀ سال وبر رسی رائی إعتماد به کابینه وغیره.

 رئیس پارلمان با این شعار های قبل الوقت دولت وقوۀ مجریه را به چلنج ورقابت طلبید.که به تعقیب آن ریاست دولت به پاسخ این شعار ها پرداخت طور منظم وسیستمتیک تا آخرین روز های کارئی پارلمان با ارائۀ پیشنهاد  های غیر منتظره مجلس نمایندگان کشور را به مشکلات جدی مواجه ساخت که بالأ خیره أعضای پارلمان بدون انجام کدام کار شایسته وچشمگیر فرا رسیدن روز های رخصتی تابستانی را دقیقه شماری میکردند تمام برنامه های را که پیش رو داشتند در نیمه راه گذاشتندوبر خلاف شوق سر شار روز های اول با فریاد الأمان از پارلمان به طرف تعطیلات تابستانی که نیاز شدید شان بود رفتند راستی هم درمۀ مجالس کم رنگ وبی نتیجۀ پارلمان به بن بست رسیده بود که به استراحت وتفریح شدیدا نیاز داشت. 

 مرور کوتاهی  بر مشکلات که أعضائی پارلمان را خسته ونفس سوز کرده بود.

در نتیجۀ تصامیم از قبل طرح شدۀ دولت پارلمان این مظهر ارادۀ ملت بود  در روز های آغازین کارش به مشکلات جدی مواجه گردید.

! : ترکیب هیئت اداری پارلمان:- پارلمان بخاطر گزینش رئیس از همان آغاز به دوپارچه تقسیم شد که نقش ریاست دولت در ایجاد چنین فضائی بسیار روشن وبر جسته بود.وعدۀ از نمایندگان پارلمان چون ملالی شینواری مداخلۀ دولت را در پارلمان حق مشروع ومسلم آن خواند وگفت طبیعی است که هر دولت میخواهد طرفداران خودرا در پارلمان داشته باشد.

2 :- ایجاد وزارت امور پارلمانی: این اقدام یک مانور دیگر بود که پارلمان را از ارتباط مستقیم با ریاست دولت بازداشت ویک ضربه روحی بود بر حیثیت پارلمان که با غرور دم از بر رسی همه تصامیم گذشتۀ دولت میزد. شعارها قبل الوقت بر خی عناصر وابسته به اپوزوسیون  به مزاج دولت متمرکز که با اتکا بر اصل ریاستی خودرا از پارلمان بی نیاز میداندهم آهنگ نبود لذا دولت با ایجاد این وزارت تلویحا پارلمان را هوشدار داد که رئیس دولت به شنیدن اینقدر شعارها وقت ندارد وشما میتوانید همه پلانها وبرنامه های خودرا با این نهاد در میان بگذارید وجواب را نیز از همین مرجع بگیرید.یعنی پارلمان را با مرجع مواجه ساخت که تا هنوز مشروعیت خودرا از ولسی جرگه نگرفته است . پارلمانی را که از خود اداره ودارلإنشاء مستقل داشت نهایت خورد وبی اهمیت ساخت.

3: به تعویق انداختن پیشنهاد کابینه:  معرفی کابینه طبق مواد قانون اساسی کشور باید بعد از سی روز از تشکیل جلسه ولسی جرگه صورت میگرفت اما رئیس دولت با بی إعتنائی تمام طبق میل وبر نامۀ خود برای معرفی أعضائی کابینه به پارلمان وقت تعین نمود این تأخیر بدون دلیل اعضائی پارلمان را به حکم{ الإنتظار اشد من القتل} روحا  خسته ساخت .أعضائی پارلمان بر بنائی حدس وگمان  شب وروز به در وازه وزرائیکه إحتما لا پیشنهاد میشد ند دق الباب نموده همه ارزش ها وإعتبارات که ملت به ایشان سپرده بود به نسیه فروختند. به امید اینکه اگر روزی وزیر محترم تأئید شود  روابط خودرا با وکیل صاحب هاحفظ وبرخی اقارب شان را مقرر نمایند. اما طوریکه دیده شد وزیر صاحب ها بعداز کسب رأئی إعتماد روابط تلیفونی خودرا با وکلائیکه از تیم شان نبودند قطع کردنداین معاملۀ عجولانه وکیل صاحب ها علاوه از آبرو ریزی  ضایعات بدنی نیز بدنبال داشت طوریکه برخی وکیل صاحب ها دریک روز به دو تا سه مهمانی وزراء شرکت کردند در حالیکه منظور اصلی ملاقات ودیدار وزیر صاحب ها بود اما صرف نان مکرر وبی موقع باعث مریضی های چون تیزاب وتخریش معده  وگاه باعث ریزش شکم شان میشد.این تأخیر در حقیقت به روح وجسم وکلا صدمه جدی وارد کرد.

4 :- اقدام آگانۀ ریاست دولت بر خلاف مواد قانون اساسی کشور در معرفی وزراء: طبق مواد قانون اساسی کشور أعضائی کابینه باید تحصیلات عالی وتابعیت افغانی داشته باشند  اما بر عکس رئیس دولت افراد را به پارلمان بحیث وزیر پیشنهاد نمود که هم تابعیت دوگانه داشتند وهم تحصیلات در حد کورسهای کوتاه مدت. پارلمان کشور که تا هنوز از کفایت ومدیریت کافی بر خوردار نیست بجای اینکه رئیس دولت را مورد سوال قرار دهند با تکلف کوشیدند تا این مشکل را در داخل پارلمان حل نمایند .درست است که رئیس دولت به ظاهر یک شخص الدنگ است اما این را میداند که ماه ها قبل روی مواصفات وزرائی کابینه تبصره صورت گرفته واینکه مواد قانون اساسی تا چه حد درین زمینه صراحت دارد اما او قصدا خواست این پارلمان را سخت خسته وزار سازد تا در آینده هر چه پیشنهاد نماید بدون معطلی مورد تأئید قرار گیرد.

5 :- تشکیل وزارت ارشد: این اقدام غیر منتظره تصمیم دیگر بود که پارلمان را غافلگیر نمود.رئیس دولت بازهم میدانست که در نظام ریاستی این تشکیل یک نوع اقدام الدنگی است اما او با این اقدام میخواهد روابط خودرا با دوستان نزدیک خود چون هدایت امین ارسلا محکم تر نموده وتیم وپارت خودرا در برابر اپوزیسیون خیالی فشرده ویک پارچه سازد. ودر صورت گذشت از تصمیم خود آنرا یک امتیاز حساب نموده در مقابل امتیاز دیگر مانند قبولی سه وزیر تیمش را که رای کافی نیاوردند از پارلمان بگیرد.در حقیقت این پارلمان عمرعزیز را در بحر مشکلات زادۀ تصامیم رئیس صاحب دولت سپری نمود..که خدا عاقبتش را به خیر داشته باشد.

5: – بی إعتنائی به پارلمان: بعد از گذر از مرحلۀ رائی اعتماد به وزرای پیشنهادی مرحلۀ بی إعتنائی آغاز میگردد طوریکه رئیس دولت بدون رعایت مهلت وزمان معرفی مجدد وزرائی ردشده وزراء نا کام قبلی را به صفت سر پرست مقررنمود تا کما کان یک سال دیگر را به وظیفۀ خویش ادامه بدهند.والبته در همه این تصامیم هدف اصلی بی کفایت نشان دادن رهبری پارلمان است که در دراز مدت شاید إعتراض إعضائی پارلمان را بر انگیزد تا مجددا درین مورد رإئی گیری صورت گیرد.واین عقدۀ ریاست پارلمان مانند کینۀ شتر جاویدانه خواهدبود.

6 :-حضور کم رنگ زنان در کابینۀ پیشنهادی: اهانت به شعار فیمنستی مدعیان تساوی حقوق زن ومرد در افغانستان یکی دیگر از شاخص های تصامیم رئیس دولت بود او با معرفی ضعیف ترین زن در پست وزارت امور زنان میخواست نشان دهد که پارلمان فعلی با حضور زنان در در عرصۀ سیاست وادرۀ کشور مخالف اند اگر یک زن هم به حیث وزیر پیشنهاد شود این پارلمان بوی رائی نمیدهد کجا باشد که  سه ویا چهار زن ازین پارلمان رائی إعتماد بگیرد واین گناه را هم به دوش پارلمان انداخت .

پارلمان ازین شعبده بازی ها بازهم خسته ودلگیر شده واز رائی مجدد به آنعدۀ وزرائیکه رائی نیاوردند صرف نظر نمودند وآن را بدوش رئیس دولت وقوۀ فضائیه انداختند طوریکه انتظار میرفت ایشان هم تیم خودرا با بی إعتنائی تمام به پارلمان مؤفق وپیروز إعلام نمودند.اما رئیس دولت باز هم اجازه نمیدهد پارلمان نفس به راحت بکشد درین نوبت درامۀ بدتر از معرفی کابینه را به نمایش گذاشت وآ« معرفی هیأت قضائی کشور بود.

7 :- معرفی شیخ فانی به حیث رئیس قوۀ قضائیه: باز هم رئیس صاحب دولت با پارلمان از سر شوخی پیش میآید او بدرستی میداند که آقای شینواری علاوه ازینکه به مرحلۀ ارزل العمر رسیده مفلوج ومعلول است  تحصیلات عالی هم ندارد اما قصدا آنرا به صفت رئیس قوۀ قضائیۀ دولت پیشنهاد ومعرفی مینماید تا أعضائی پارلمان را با هم در آویزد وخودش فلم را به آرامی تماشا کند. درست است که رئیس دولت در برابر پارلمان مسئولیت ندارد اما بدون تردید دربرابر قانون اساسی مکلفیت دارد رئیس دولت به تنهائی حق تعدیل و نقض قانون اساسی رانداردباز هم پارلمان سراسیمه شده بجای اینکه رئیس دولت را به نقض مواد قانون اساسی متهم سازد وپیشنادش را من حیث یک مجموعۀ مغایر قانون اساسی رد نماید به سخت کوشی ادامه داد و روز های زیاد به جلسه ومشوره سپری شد تا آنرا رد نمودند بازهم رئیس دولت بجایش کسی دیگری را پیشنهاد نکرد.مثل اینکه به فیصلۀ نمایندگان ملت هیچ اهمیت ندهد وپروسه را دوامدار ساخت و یک قسمت کار را برای روز های بعد از رخصتی پارلمان به تعویق انداخت . طوریکه معلوم میشود رئیس دولت با جامعۀ افغانی اکت غربی میکند هیچ چیز را عیب نمیداند وی با یک ساری یا ببخشید تمام نواقص را جبران مینماید.علاوه از رئیس قوۀ قضائیه إعضای پیشنهادی نیز واجد شرائط نبودند اما رئیس صاحب دولت آگاهانه بخاطر طولانی ساختن پروسه رأئی إعتماد وعمیق ساختن اختلافات درونی پارلمان به چنین اقدام دست زد.

8: – بر رسی بعدالوقت بودجه: در حالیکه سه ماه از سال نو گذشته بود وزارت مالیه بودجۀ سال 1385 را جهت بر رسی به پارلمان پیشکش نمود.بعد از چانه زدن ها صرف سه صد افغانی افزود در معاشات مأ مورین را دلیل موجه تأئید بودجه دانستند. وزیر مالیه چنان پافشاری کرد که گویا این سه صد افغانی را از مدرک شخصی می پردازد.سه صد افغانی یعنی چه؟در نظام که فساد اداری از مشخصه های بارز آن است ورئیس دولت تا مأمور پائین رتبه به این حقیقت إعتراف میکنند این صرفه جوی و تقوای وزیر مالیه جزءریا وخدعه چیز بیش نمیتواند باشد.دومرتبه بودجه رد شد وباز به مجلس آمد که منظور آن طولانی ساختن کار پارلمان بود.

9 :- مشکلات وعوارض جانبی دیگر نیز دامنگیر پارلمان شده که شخص رئیس جمهور مسبب آن است .

.مسئلۀ ارتداد عبدالرحمن وإخراج اضطراری آن از کشور. برخلاف فیصلۀ اکثریت اعضائی پارلمان که به عبدالرحمن حق خروج از افغانستان را ندادند ورئیس پارلمان با غلغله وشور آنرا به محضر ملت إعلان نمود اما به یک اشارۀ آمریکائیها عبدالرحمن مریض اعلان شد ووقتیکه به واتیکان رسید به جائی معالجه بر سکوی قهرمانی نشست  در حالیکه قوۀ قضائیه از رهای عبدالرحمن به بهانۀ مریض بودن آن حمایت نمود که این موضوع میتواند اهانت صریح به پارلمان باشد.

مسئلۀ ملالی جویا هم پروسۀ است که در دراز مدت به آبروی پارلمان صدمه میزند عدۀ اورا تحریک میکنند هر چه میخواهد نثار آعضائی پارلمان کند واگر جوابش را بدهند همه رسانه از قلدری مجاهدین وملاها در برابر یک سیاسر صحبت میکنند وصد ها تهمت وافتراء را اضافه میسازند.وآنرا به بهانه اینکه در افغانستان تهدید میشود در کانادا وآمریکا میبرند تا در پارلمانها صحبت کند سائر زنان شامل پارلمان را گودی بخواند ومردان را نا قضین حقوق بشر وجنایت کاران جنگی.

مسئلۀ مشکل زای دیگر برای پارلمان سفر های تشریفاتی وبی برنامه أعضائی پارلمان در رکاب رئیس جمهور در کشور های خارج است که بعد از رفتن به کشور های بیرونی به جای صحبت در پارلمانها در هوتل ها قروانه صرف میکنند وشاور میگیرند واکثر ایشان به همین حرمت وامتیاز قناعت نموده من حیث افراد مخلص پارت دولت به دودسته گی در پارلمان کمک میکنند..

در أخیر با فرا رسیدن ایام رخصتی رئیس دولت به پارلمان وظیفه سپرد تا درین مقطع از وقت استفاده نموده به مشکلات مردم رسیدگی نمایند پارلمان که طور جمعی هیچنوع مؤثریت ندارد به تنهای با دست خالی کدام مشکل را حل خواهد کرد؟

رئیس دولت وتیم مشورتی آن از همین حال در صدد طرح بر نامه های است تا بعد از ختم رخصتی تابستانی پارلمان را کما فی السابق مصروف نگهدارد.که احتمالا به شرح ذیل باشد.

طرح بر نامۀ ملاقات با نمایندگان ولایات وشنیدن مشکلات ونیاز های مردم وصدور فرامین نمایشی بدون اثردرین ارتباط.

معرفی مجدد وزراء سابقه که در دور اول رآئی نیاوردند و در صورت ناکامی معرفی چهره های جدید که وقت زیاد را می طلبد.

معرفی انفرادی قاضی القضات وأعضائی آن وایجاد زمینۀ بحث ومشورۀ طولانی درین زمینه.

ایجاد زمینۀ بحث روی تشکیلات اداری کشور که خالی از جنجال ودرد سر نخواهد بود.