آرشیف

2016-7-18

afrotan

نگاه متفاوت بـــــــه یک پیروزئی

ژان-پل شارل سارْتْرْ  دانشمند معروف فرانسوی  میگوید اگر دلیل زندگی ات را بیابی هرگز خطأ یی را دوبارتکرار نه میکنی و فراموش نه میکنی که  انسان هدف دارد و بزرگی او به هدفی است که در سر دارد…اقدام خشونت آمیز کودتا گران و دسته های نظامی از طائفه گولن ترکیه با همه زشتی ها و ویژه گیهای خون آلود اش  یک ویژه گی منحصر به فرد بنیادی نیز داشته است
آن اینکه وقتی مردم ترکیه بویژه نسل جوان و پرخاشگر آنکشور که از خشونت نفرت داشتند با هر باور و ایمانی که بودند یکصدا عمل خشونت آمیز کودتا گران گولنی را محکوم نمودند و با حضور سرشار شان کودتا را به شکست مواجه ساختند سیلی از پیام های تبریکی نیز  عنوانی رجب تائیب اردُغان رئیس جمهور منتخب مردم  و ملت بزرگ ترکیه سرازیر شد ند.

ادامه مطلب در اینچا