آرشیف

2014-12-12

علم عبدالقدیر

نگاه به انسان از افق رمضان

مبـــارکبـــاد آمـــــد مـــــاه روزه     رهت خوش باد ای همراه روزه

دعا ها اندرین ماه مستجاب است     فــلــک هــــارا بـــدرد آه روزه

 

 

 روزه فر مان الهی وتمرین است برای سازندگی انسان. انسان روزه دار در رمضان به اوج کمال انسانیت می رسد ونگاه بر انسان از افق رمضان نگاهی بر یک انسان کامل ومقرب در گاه الهیست.انسانیکه با استفاده از فضائل ماه رمضان بلند ترین قله های صبر واستقامت، صداقت وامانت داری را زیر پا گذاشته وباتمرین یک ماهه اطاعت وریاضت 11 ماه دیگر زندگی خویش را از لحاظ جسمی ومعنوی بیمه نموده است.ماه شناخت واطاعت کامل از خدا، پاکی نفس،تعدیل اراده در امور روز مره ورعایت اصول اخلاقی وصحی است که بدون شک جایگاه انسان را در اجتماع بر جسته تر می سازد، رمضان سر چشمه فوران فضائل و تکمیل کمبودی هاست، هر لحظه این ماه برای جبران کاستی های لحظات دیگری زنده گی فرصت عظیمی است که خداوند ج من حیث نعمت برای بندگانش ارزانی فرموده است.صیام وقیام توبه واستغفار وتلاوت قرآن درین ماه باعث کمال معنوی وسوختن گناه های انسان میگردد.

نزول قرآن ووجود شب قدردر ماه رمضان هدایت وسعادت انسان صائم را ضامن است.  ماه صیام وقیام.ماه به زنچیر کشیدن شیطان وراه یافتن بدربار رحمن.ما ه پاکی نفس  ماه حصول رضامندی خالق یکتا، ما هیکه اولش رحمت، اوسطش مغفرت وآمرزش  وآخرش نجات از آتش دوزخ است. خداوند ج فرموده است روزه خاص بخاطر رضای من است ومن پاداش آنرا میدهم یعنی پاداش که جز خدای بی نیاز کسی دیگری قادر به پرداخت آن نیست..اینک توجه شمارا به برخی  از زمینه های مشخص بخاطر کسب فضیلت در این ماه پر برکت به شرح ذیل معطوف میدارم.

1– فضائل امساک: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من صام رمضان ایمانا وإحتسابا  غفر له ما تقدم من ذنبه} متفق علیه.کسیکه رمضان را از روی ایمانداری وطلب اجر روزه بگیرد گناه های دور ونزدیکش بخشیده می شود، احادیث متعدد از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است که در ماه مبارک رمضان دروازه های جنت باز واز دوزخ بسته وشیاطین در غل وزنجیر اند اینها از برکت تمسک وامساک روزه داران واجرای محاسن ونیکوئی هاست.

2– فضائل قیام{شب زنده داری بخاطر عبادت:: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من قام رمضان إیمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر} بلی یکی از ویژه گی های رمضان شب زنده داریست.قیام اللیل نماز تراویح است ویا نوافل شب که به عنوان شب زنده داری وراز ونیاز به پیشگاه پرورگار ادا میشود.کسیکه از روی اخلاص شب های رمضان را به عبادت بپردازد گناه های گذشته وآیندۀ آن بخشیده میشود.

3– فضائل تلاوت قرآن: یکی از فضائل که در ماه رمضان باعث خیر وبر کت فراوان میشود قرائت ویا تلاوت قرآن  این چشمه زلال وحی الهی ا ست. به اساس روایت پیامبر اسلام روزه وتلاوت قرآن یکجا به شفاعت بندگان میآیند.قرآن تلاوت کنندگان خودرا در روز واپسین شفاعت میکند.

4– صدقه وخیرات دادن: علاوه از صدقه فطر انسان باید در ماه رمضان بیشتر سخاوت مند ورحم دل باشد وهیچکس را مأیوس نسازد چه خوب است قبل از سوال به سراغ نیاز مند برود.واین خصلت پیامبر اسلام بوده است.محروم را دستگیری کردن اجر زیاد دارد.

5– افطار صائم: در ماه رمضان اگر کسی روزه دار را افطاری بدهد علاوه از ثواب روزه خودش ثواب معادل روزه دار دیگر را نیز نصیب میشود.یعنی دو صواب می برد اینها همه زمینه های است که خداوند برای حصول فضائل نصیب انسان گر دانیده است.

6– دعا حین افطار: یکی از محاسن ونیکوئی ها رمضان دعا در هنگام افطار است که غالبا مستجاب میگردد.از حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده است که دعای سه کس مستجاب است دعای روزه دار، دعای مظلوم ودعای مسافر.

7– إعتکاف: یکی از فضائل دیگر که مخصوص ماه رمضان است إعتکاف است .گوشه نشینی در ده اخیر رمضان یکی از خصلت های پیامبر اسلام بوده است  واگر کسی توانای إعتکاف در مسجد را داشته باشد خیلی ثواب دارد. وقت إعتکاف از یک روز تا ده روز روایت شده است.

8- عمره در رمضان: از فضائل دیگر رمضان ازدیاد ثواب طواف عمره در ماه رمضان است پیامبر اسلام قصد عمره در رمضان را معادل حج توصیه فرموده است.البته این فضائل مربوط به توانمندی واستطاعت است.

9– سحری خوردن: فضیلت دیگر در رمضان سحری خوردن است.پیامبر اسلام فرموده است {تسحروا فإن فی السحور برکة} وهم فرموده کسی  که بقصد روزه گرفتن در سحرگاهان لقمه نان ویا جرعه آب بنوشد خداو رسولش بر وی درود میفرستد.البته مستحب است واگر کسی سحری نخورد اشکالی ندارد.

10– تعجیل در افطار:.اگر کسی در افطار تعجیل میکند معنی اش این است که نعمت های ارزانی شده خدارا پاس میدارد ودرین اثنا نشان میدهد با وصف گرسنگی وتشنگی امر خداوند ج را تا این لحظه اطاعت کرده تا غروب آفتاب از خوردن ونوشیدن خود داری نموده است.

11– گذشت وروی گرداندن از جا هلین: یکی از خصلت هائیکه در رمضان ثواب بیشتر دارد گذشت وتحمل است در برابر همه نا ملایمات یعنی روزه دار خشمگین نمی شود آنانیکه در روزه خشمگین تر اند این فضیلت شامل حال شان نشده است.بعضی هست که حوصله صحبت را ندارد ومیگوید روزه دارم نه خیر روزه دار صاحب فضیلت حلیم، بردبار، خوش خلق وبا تحمل است.

12– تعقیب وجستجوی شب قدر:انانکه با جد وجهد در دهه اخیر رمضان در تلاش یافتن فیوضات شب قدر اند ثواب معادل هزار ماه عبادت را نصیب میشوند.منظور تنها تحری ویا جستجو است چون بسیاری فکر میکنند آثار مادی شب قدر را حس خواهند کرد نه خیر البته تحری وتلاش وجستجو همین ثواب را دارد.کسانیکه دهه اخیر رمضان را بیشتر بیدار اند وبا اخلاص عبادت میکنند  خواهی نخواهی این فضیلت شامل حال شان میشود اگر چه خود شان این  حقیقت را عملا حس نکرده باشند.

 

آثار تر بیتی روزه: روزه دارائی اثر تر بیتی فردی واجتماعی است. از لحاظ فردی انسان را در اوج قله انسانیت میرساند و روح انسان را طراوت وجسم را مقاومت می بخشد واز لحاظ اجتماعی باعث پیوند شیرازۀ وحدت وهمبستگی بین انسانها گردیده محبت صمیمیت و حس همدردی را افزایش میدهد.مثلا

* ساختار شخصی وجود انسان از لحاظ صبر استقامت وتنومندی.

* افزایش نیروی تحمل وبر باری وتبرء واحسان.

* افزایش حس مواسات همدردی به نیاز مندان ، فقراء ومساکین.

* حصول رضای خداوند وارتقای درجه اخلاص وامتثال به اوامر واحکام الهی.احساس خوشی وسرور در لحظات مختلف زندگی حین افطار وحین احساس محاسبه روز رستاخیز.

 *  شستشوی قساوت قلبی وغرس نهال رأفت ومحبت در سر زمین دل.

* پی بردن به قدر نعمات بیکران الهی وادای سپاس وشکران بحضور خداوند ج.

*  مبارزه با وسوسه های شیطان وشکست این دشمن بزرگ.

 *   نجات از دوزخ وراه یافتن به دروازه های جنت آن هم دروازه خاص ریان.

 *  تقویت حس همدردی وهمنوعی بین انسانها. و إحیای روح عدل پرور ومساوات پسند.

 *  گسترش روحیه تر حم ،شفقت واستحکام شیرازۀ محبت بین انسانها.

*  دستگیری ضعفا وخوشحال ساختن مساکین در ایام سعید عید فطر.

* روزه صبر را ذخیره ومقاومت را تقویه می بخشد، صبر جزأ از ایمان وروزه جزء از صبر است.

* عادت به امانتداري: در رمضان روحیه امانت داری تقویت می شود:

پيامبر اكرم(ص) فرمودند: روزه امانت است پس بايد هر كس امانت خود را نگه دارد چنانچه روزه دار با وصف در دست داشتن انواع غذا ها باز هم امانترا رعایت نموده تا غروب آفتاب به آن دست نمی زند.و اين تمريني است براي حفظ و نگهداري بسياري از چيزها كه که من حیث امانت بما سپرده شده است.

 

 

– See more at: http://www.firozkoh.com/archive/siasi/abdul_qadir_alam/0156_03042013_alam.htm#.VIoT-zGG9TQ