آرشیف

2015-2-4

عبدالحی نزهت

نگاهی بـــــــــه جریانات داخلی ولسی جرگه

 

انتخابات ولسی جرگه مثل انتخابات دوردوم ریاست جمهوری بادشواریها,وچالشها های زیادهمراه بود,مردم افغانستان با گذشت بیش ازسی سال جنگ وبحران ناشی ازآن,هنوزهم نتوانسته اندباهمه این تجارب تلخ,ازبن بست ها وازتقابل اندیشه ها وایدیولوژیها,راه وروش درست را پیشه ساخته,وراه گذارازمصیبت های را دریابند, خاصتاءخواص این جامعه به اصطلاح این چیزفهم های اجتماعی درعمل هرپروژه وکار مهم اجتماعی را که می خواهند درعمل پیاده نمایند,باسوءاستفاده ازآن صلاحیتها,ایجادگر دشواریهاومشکلات عدیدهءبه این کشوربلا کشیده ءخویش میشوند,انتخابات پارلمانی کشور باشعارهای استقلال درعرصهء انتخابات بارهنمودهای معین ومیتودهای ازقبل تعین شده ودساتیرظاهراء شفاف جهت راه اندازی انتخابات آغاز یافت,در عمل وپیاده نمودن آن دساتیر تا سرحد قسم و مراسم تخلیف در پرسه انتحا با ت اعضای خویش را جهت اچرای وظایف ایشان تشویق وترغیب نمودند ,اما در کشور ما در صد سال اخیر ان کسیکه قسم وتعهد زیاد نموده, بیشتر منحریف ,وتخطی های بزرگتر را مرتکب گردیده است,همینگونه  با تاسف وتالم زیاد اعضای کمیسون انتحابا ت جهت پیشبرد این پروسه بی طرفانه عمل ننموده این حرکت انها باعث تقلب وتخطی زیاد در انتخابات گردید  این سوتفاهمات فعلا دو جریان بازنده, وبرندهء انتخابات را دربرار هم قرار داده است, اظهارات ریس جمهور درحصهء نتیجه ءانتخابات ولایت غزنی سوتفاهمات بیشتر را بوجود اورد  وبا تشکیل محکمهء خاص این معضل وارد فاز جدیدشذ, ایجاد محکمه ء اختصاصی  مطابق قانون انتخابات نبوده ,وهیچگونه مجوز قانونی ومنطقی ندارد,ولی مصاحبه ها واظهانظر معاون دادستان کل دراین پروسه عقده مندانه بوده ,حاوی کدام مطالب تازه نیست,هیچگونه شک وتردید وجودندارد که برسی تخلفات وتخطی های انتخاباتی وظیفه کمیسون شکایات انتخاباتی است,باوصف آنکه این انتخابات از آغاز تا انجام مملواز تقلب وتخطی بود,ولی باید درانتخابات های افغانستان" زهرنوشید وآه درنیاورد,وسکوت کرد",فقط زور وزربودکه پیروزیها را درانتخابات رقم میزد,افتتاح مجلس که ازصلاحیت های ریس جمهوراست به تاءخیر  عدم تمائل افتتاح شد,به گفته ء نزدیکان ریس جمهور این افتتاح باشروط فیصله محکمه ء خاص بستگی داشت, ووکلای پیروز این امر را به هیچ صورت نمی پزیرند,این عمل حاکمیت, تدارک بحران دیگر درکشوراست ,نخستین کارمجلس تعیین رئس دایمی مجلس بود  که این امربه معادلهء چند مجهوله ریاضی بی شباهت نبود.                                                        
آقای سیاف عقده ء شکست قبلی درانتخابات دورگذشته رابیاد  داشت, کاندید ریاست پارلمان بود,ولی قانونی هم به آسانی ازمیدان بدر نمی شد,دراین زورآزمای نرم نخست قانونی پیشی گرفت ،وانتخابات به دور دوم رفت ,این بارسیاف سبقت جست ولی اکثریت را نصیب نگردید وسکوت وبن بست درمجلس حکم فرما شد،چندین شخصیت دیگر بخت خودرا آزمودند وبه مطلب نرسیدند, فضای پرتشنج مجلس نشان که حاکمیت تلاش جدی جهت تصاحب این کرسی با ارزش به عمل آورده بود,تا این مسند راهم ازدست رقیبان بدر آرد,ودر راستای همسوی وهمنوای با دیگر ارگان های کلیدی هرآنچه خواسته باشند به انجام رساند, تلاش بعدی حاکمیت هم به نتیجهء منتج نشد خاصتا جناب عثمانی برادرآقای مقبل هم نتوانست به این کرسی دست یابد ,بااهمیت ترین معضله  سایهء محکمهء خاص    چون شمشیر" هیراکلس"بالای سر,نمایندگان سنگینی مینمود, ازاین سبب برون رفت ازاین ورطه برای وکلا از زمرهء واجبات بود, بدین ملحوظ تمام جناح ها درداخل شورا متوجه فشارهای محکمهء خاص شده, فیصله به عمل آوردند, تا ازجمله ءاقلیت های ملی ریس ولسی جرگه انتخاب گردد, گرچه بصورت دستجمعی طرفداران جناب سیاف جلسه را ترک نمودند, ولی بعدا آنها ملتفت گردیدند بدون آنهاهم نصاب مجلس تکمیل میشود ومجلس طی رایگری علنی عبدالروف ابراهیمی اوزبیک تبار را به حیث ریس ولسی جرگه انتخاب نمود,وبن بست ظاهراءپایان یافت,انتخاب این ریس کدام تغییرکیفی نیست با آنهم یک عمل مثبت است   .معلوم نیست عقب پردهءاین سناریوی جدید چه هدف نهفته است؟      رویاروی وتقابل وکلای برنده با حارنوالی به شدت تمام, ادامه اختلافات قوه اجرائیه ومقننهء کشورمی باشد, پارالمان مطابق فیصله ها ومصوبات پی درپی , انحلال محکمهء خاص را صادرنموده , وسترمحکمه ءافغانستان را متهم به عدول از صلاحیت های قانونی آن نموده است,  در این باره همه اعضای پارلمان متفق الرای هستند,ونمایندگان طرفداران حکومت ظاهرا به این مسله  بادیگر نمایندگان نظرواحد دارند ,کشتی نرم مسابقه وزور آزمای بین دوارگان دولت آغاز شده است ………بحران جدید در راه است.