آرشیف

2017-7-31

گل رحمان فراز

نکاتِ درخورِ توجه در پذیرایی عبدالله عبدالله!

قرار معلومات، دوکتور عبدالله عبداللهرئیسِِ اجراییه حکومت وحدت ملی فردا قرار است تا طی یک سفر رسمی به ولایت غور تشریف بیاورد

نکاتِ درخورِ توجه:
دوکتور عبدالله عبدالله را بخاطر عدم صلاحیت در مسئوليت ریاست اجراییه اش بیشتر به ناکارایی محکوم نکنید برای اینکه کرسی اش غیر مشروع، خلاف قانون، سمبولیک و نمایشی ایجاد شده است و اندک ترین صلاحیت در استخدام، تقرر، منفکی و تبدیلی ندارد.
شخصیت دوکتور عبدالله را به پاس کرسی که از طرف رای مردم در حکومت وحدت ملی اخذ کرده است و تقریباً زعیم کشور محسوب می شود باید احترام کرد.
از اینکه نیاز دیدند تا دیداری از ولایتی داشته باشند که اکثریت رای اش را در دوران انتخابات، رای این ملت شکل می داد، کنایتا تشکری باید کرد.
سخنرانان باید کسانی موظف شوند که همه مشکلات مردم و ولایت را بتوانند پیشکش اش دارند.
سخنرانان نباید کسانی باشند که سراسر مداحی نمایند
از والی غور خواسته شود تا همانند سخنرانی قبل اش با حضور سه وزیر قبلی، کلیه مشکلات را مردانه وار پیشکش رئیس اجراییه و تیم همراه اش نماید.
از وعده های دوران انتخابات اش به خوبی و خوشی یادآوری صورت گیرد.
از وی خواسته شود تا پیام مردم را مبنی بر وعده های شش ماهه رئیس جمهور غنی (اما بدون عمل) به سمع جناب رئیس جمهور برساند.
با شعار از وی خواسته شود تا آمدن اش را به چند وعده خیر مقدم بگوید
از وی بصورت غیر مستقیم علل خنثی سازی عملیات تصفیوی شمال فیروزکوه پرسیده شود.
شعار های بلند زده شده باید بعد از خوش آمدید گویی، همه انعکاس دهنده وعده های جناب شان باشد.
تلقین گردد که مردم غور از ابراز شجاعت، مردانگی و مجاهدت شان از زبان دیگران خسته شده اند و سراسر به فکر وعده های اند که عمل در آن باشد.
از مشاوران ستون پنجم اش یادآوری صورت گیرد.
از وزیران همراه رئیس اجراییه، وعده های انجام کار های بنیادی گرفته شود.
بخوبی پذیرایی و به درستی رخصت گردند.
گرچند از مهمان نوازی همه سران حکومت سوء استفاده می کنند اما پیش آمد نیک کدام ضرری را در پی نخواهد داشت.

با مهر
گل رحمان فراز