آرشیف

2017-4-17

نظیر ظفر

نوید وصال

نوید وصلت آن خوشـــنمای لـــب شکرم 

ربوده خواب شـــکر خند را ز چشم ترم 
 

بــــیاد قامــــــت لیــــلای شــــــهر آشوبم 

ز چشم عشق چو مجنون بخویش مینگرم 
 

مرا ز لطـــــــف بنامند ظفر ؛ ولیکن من 

بدون وصـــــــــلت آن گـلعذار بی ظفرم 
 

نه باده خوردم و نی شوق می بسر دارم 

فقط ز درد محــــــــبت رسیده درد سرم 
 

ز کوی دوســـــت مسافر شدم از آن نالم 

گدای عــــــــــــشقم و در کرانه دربدرم 

 نوشته نذیر ظفر

ورجینیا ۰۴/۱۵/۲۰۱۷