آرشیف

2014-11-16

عبدالملک اوشانی

نوید الله پژواک خبر نگار و گزارشگر ممتاز

 

  

خبرنگاری وگزارشگری وظیفه نهایت حساس و پر مسئولیتی است  و مؤفقیت در امر خبر نگاری  استعداد، جرأت  و صداقت کامل را می طلبد. از چندی بدینسو شاهد اخبار و گزارش های  سایت جام غور هستم که توسط یکی از جوانان بیدار، مبتکر و صادق کشور با نهایت دقت و مسئولیت باز تاب میابد، من که خبر نگار نیستم  اما اخبار و گزارشات را در سایتهای مختلف  خبری با دقت مرور میکنم، درین میان خصوصیات استثنائی را در  اخبار و گزارشات نوید الله پژواک که عمدتآ اخبار ولایت غور را بدست نشر میسپارد بحساب گرفتم  و متیقن شدم که در تمام گزارشات ایشان عناصر ضروری یک گزارش بطور دقیق رعایت شده از قبیل دقت، صحت، به موقع بودن، بی جهت بودن و مهم تر از همه میدانی بودن و مباشر بودن خبر نگار است که صداقت، شهامت، تعهد و دلسوزی خبر نگار را نشان میدهد.
 
ویژه گی های خبر رسانی وگزارشگری نوید الله ژواک
 
سرعت  ودقت در خبر
همه میدانند که ولایت غور از کم امکان ترین ولایات کشور است، اگر کار های مطبوعاتی  و رسانه ای را با سائر داشته های این ولایت یکسان محاسبه کنیم، این ولایت خیلی فقیر و ناتوان است، اما خوشبختانه اخبار و گزارشات به موقع نوید الله پژواک بمثابه روح این کالبد خوابیده را روح تازه می بخشیده و با سائر پدیده ها قابل مقایسه نیست و اطمینان میدهد که  نبض غور تا هنوز می تپد و سرعت در این تپش باعث دوام حیات  و تحرک آن خواهد شد.
 
حفظ أصل بیطرفی در اخبار پژواک
با آنکه  در نوشته های برخی دوستان شکاف ها و اختلافات بیشماری در غور منعکس شده ولی پژواک کوشیده تا با حفظ اصل بیطرفی وحدت یکدستگی  را بیشتر باز تاب دهد و در نشر خبر زمینه تفاهم وکنار آمدنها را فراهم سازد که قابل قدر است و چه نیاز امروزی سر زمین ما وحدت وهمدلی است ومطبوعات میتوانند درین زمینه نقش با سزای ایفای نمایند. وی در ارائه گزارش نزاکتهای زیاد را در نظر گرفته و خود را از پیوند با گروپ ها و افراد دور نگهداشته یعنی او تنها از غور است که همه را با خود دارد.
 
میدانی بودن پژواک
مهمتر از همه میدانی بودن و یا مباشر بودن  این خبر نگار است که یک ویژگی منحصر به فرد است. پژواک در بسیاری موارد خودرا شخصا به محل حادثه رسانیده و با تهیه گزارش وخبر تصویری  صحنه زنده  را از پنجره سایت وزین جام غور به نمایش گذاشته وگاهی تصویر وگاهی هم صدای شاهدین صحنه  و افراد ذیربط  در حوادث و رویداد ها را به نمایش گذاشته است. وقتی خبر نگار میکوشد بجای نقل قول شخصا به میدان برود و چند وچون قضیه را بدون کم و کاست بروز دهد خیلی قابل ستایش است، چون این نوع اخبار از قید شبه و شک بیرون است و میتوان گفت شفافیت زاده جرأت صداقت وتعهد خبر نگار چون پژواک است.
 
نیاز به یکقدم فراتر
هر چند اوضاع امنیتی ولایت غور خیلی نگران کننده وشکننده است باید تلاش شود تا اخبار همه نتیجه حوادث و رویداد ها نباشد، بلکه واقعیت های ثابت  هم که عبارت از جغرافیا و محیط است  به معرفی گرفته شود، نویدالله پژواک باید ثابت کند که زبان درد ها رنج ها وکمبودات کل ولایت غور است و زمینه رفتن به تمام نقاط را مساعد سازد و از تمام مناطق و ولسوالی های این ولایت گزارشات بیشتر تهیه کند،  وضعیت جغرافیائی، پیشه وکسب مردم، نحوۀ زندگی در گوشه گوشه ی این ولایت در مورد زراعت وباغداری ودامداری ومحصولات مختلف. در مورد باز سازی، در عرصه های مختلف مانند معارف، صحت و شاهراه و ذکر عوامل عقب مانی که نیاز جدی است.
 
انعکاس وسیعتر
نویدالله پژواک باید وسیعتر عمل کند، یعنی از پنجرۀ سایت جام غور به میدان مطبوعات کل کشور، منطقه و جهان قدم بگذارد، یعنی اصالت خود را منحیث خبر نگار و گزارشگر جام غور حفظ و در عین زمان اخبار وحوادث ولایت غور را به رسانه ها ی خصوصی تصویری چون طلوع وتلویزیون یک که بیننده های زیاد دارند نیز بسپارد. چه دلیل بی توجهی حکومت کابل نسبت به ولایت غور عدم آگاهی واطلاع کامل از ولایت غور است. به عین ترتیب نیاز است تا جام غور زمینه تأمین روابط نوید الله پژواک را من حیث یگانه خبر نگار دیار فراموش شده غور به شبکه بی بی سی مساعد سازد که هم برای پژواگ وهم برای ولایت غور نهایت مفید است.
در آخر از زحمتکشی وتلاش صادقانه نویدالله پژواک در عرصه های مختلف  گزارش دهی تقدیر نموده امید وارم برای همیش این سرعت و صداقت وبی آلایش بودن را حفظ نموده و مترجم خیلی خوبی برای درد های مردم مظلوم ولایت غور و کل افغانستان باشد.
 
عبدالملک اوشانی
کابل 
12 اکتبر 2012