آرشیف

2015-6-19

Shahla Latifi

نور نیایش

 

در سردی شب
حرارت را
از نور نیایش بدست آور
که فقط بتو روشنی دهد
چون روزی گرم
~~~~~~~~~

مهری خدا را در چهچه مرغکان
قهقه کودکان
در تبسم مادری پرنور
دستان پدری با شعور
در گونه های معطر دوشیزگان مسرور
سربلندی مردان با غرور
و در صفایی مزرعه تابان رو به آفتاب
با درایت بجوی
بی شمار

(شهلا لطیفی)