آرشیف

2020-7-16

رسول پویان

نور تمدن

جهـان ر دانش و نـور تمدن آباد است
برای تجـربـه تاریـخ پر ز اسناد است

بشر گذشته ز ادوار گونه گون؛ لیکن
هــنـوز در پی ایجـاد نـظـم آزاد است

تـفـــاوت طـبـقـــاتی ســتـمـگـری آرد
بــرابــری و عــدالـت پـایــۀ داد است

به زیرخنجر تبعیض وجور و استبداد
فشار وآه دل و اضطراب وفریاد است

دروغ وتوطئه وفتنه بهر تخریب است
بـلای مهـلک انـسـان ذهـن شـیاد است

طلـسـم کهـنـــۀ اذهــان را فـروپـاشـیـد
که بهر غـفـلت انـسـان دام اوراد است

هزار گونه نظر صدهرار فکر و عمل
همیشه حاصل رفتار و مغز افراد است

میان بـاغ دل هـر رنگ جـلوه یی دارد
شقایق وسمن و سروِ ناز وشمشاد است

همـاره در دل هـر ذره انقـلابی هـسـت
جهان حالتی ازصلح وجنگ اضدادست

میان هسـتی و انسـان تـوازنی بـرپاست
که اصـل راز بقـاء همنوای ایجاد است

نمـاد عـشق و محـبت وحـدت دلهـاسـت
ازان خاطر دل جمع وطبع ما شاد است

غـزال مسـت بیابان انیس مجـنون است
به بـزم مهر و محبت نه بیم صیاد است

شـکـوه و دبـدبـۀ خـسروانـه لازم نیست
چراکه درخورشیرین عشق فرهاد است

بــلای درد کــرونـــــا و آفــت طـالــب
جهنمی بـه وطـن ظالـمـانـه درداد است

صـدای نـالـۀ مـردم را کـســی نـشـنـیـد
نه روزنی به رهایی نه دست امدادست

فقط نه جنگ وجدل خـانه راکند ویران
بدست طالب و داعش ریشه برباد است

12/7/2020
 رسول پویان