آرشیف

2017-10-30

گل رحمان فراز

“نورِ میهن” تا چه حد به تصمیم اش پابند خواهد بود؟!

"نورِ میهن" تا چه حد به تصمیم اش پابند خواهد بود؟!

در این اواخر خبر نامزد شدن استاد عطا محمد نوروالی ولایت بلخ، رئیس اجراییۀ حزبِ جمعیتِ اسلامی و از بانیان ائتلافِ نجات در انتخاباتِ ریاست جمهوری سالِ ۲۰۱۹ افغانستان از حنجرۀ خودش به سمع حامیانِ وی طنین انداز است و در میدانِ مبارزات انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری نسبت به نامزد های دیگر پیشتاز، بی قرار و عجول به نظر می رسد.
شکی نیست که استاد عطا محمد نور در ولایات شمال از اعتبار، افتخار، اهمیت و صلاحیتِ بخصوصِ برخوردار است که احدی را نمی توان به توازن قدرت، نفوذ، حاکمیت و حتی اقتصادِ وی در سمت شمال به مقایسه گرفت. اینکه وی را ملقب به نورِ میهن و یا امپراتور شمال می کنند، استعارۀ واقعی و مبتنی بر حقایق است که از طرف حامیان و دوست داران سیاست، اندیشه، شخصیت و عملکرد وی برایش افتخار آمیز تفویض شده است.
موازینۀ حاکمیتِ انفرادی، مصمم و متعهد بودن استاد عطا را می توان از قالبِ حمایت جانب دارانه، مردانه و دلیرانه اش از حضورِ داکتر عبدالله عبدالله به عنوانِ کاندید در انتخابات ریاست جمهوری قبل از تشکیلِحکومتِوحدتِ ملی دید. او مردانه وار در مقابل هم تیم کرزی و هم تیم محمد اشرف غنی ایستادگی کرد، به صراحت حمایت کلی خویش را از کاندیداتوری داکتر عبدالله عبدالله اعلان کرد و در برابر تیم های دیگر بصورت مشخص موضع سیاسی گرفت
از این لحاظ استاد عطا را نمی توان نادیده گرفت و وی را شخصیت عادی تلقی کرد. او با این موقف گیری های جدی اش در قلوب همگان راه پیدا کرده است و اقوام صرف نظر از سنجش منفعت های تنظیمی و قومی شان تابع شعار، گفتار و عملکرد آقای نور شده اند که در هر حالت حمایت گر وی خواهند بود
ستون های احتمالی بُردِ آقای نور را بیشتر شکل دادن تیم اپوزیسیون ائتلاف نجات با رهبری رهبرِ جمعیت اسلامی، استاد محمد محقق و ژنرال عبدالرشید دوستم شکل می دهد و هرگاه اتحاد سیاسی این جناح ها با هم دیگر صمیمانه و بر مبنای یک هدف مشترک دراز مدت به پیش برود، بدون شک همه پایه ها از نعمت قدرت سیاسی، اقتدار شخصیتی و بُردِ تیمی برخوردار خواهند شد و ایشان بازی را طوری به نفع خویش خاتمه خواهند داد و بستر انزوای سیاسی را از وجودِ شخصیتی شان به دور خواهند ریخت.
استاد عطا علاوه بر احتمال داشتنِ حمایت مثلث فوق،افتخارِ رفاقت های صمیمانه و روابطِنا گسستنی با بزرگواران قوم پشتون و متفنذین اقوام دیگر را دارد. محور فعالیت های روزمرۀ استاد عطا را دید و بازدید از علما، دانشمندان، بزرگان و دانشجویان اقوام مختلف، سمع پلان ها و برنامه های ایشان، حل مشکلات مراجعین و استخدام ایشان در پُست های کلیدی دولت شکل می دهد. دولتِ مرکزی که همیشه وقت سهمِ مشخصی را برای جناب شان در زمان تشکیل کابینه و تقسیم بندی ادارات در نظر می گیرد،او می تواند به خوبی از این سهمیه ها به نفع خویش استفاده نماید و بستر حمایت های مردمی را از طریق همان پٌست ها به نفع خویش بیشتر و پر رنگ تر گرداند.
حمایتِ همیشگی گروۀ بزرگ مردمی و پولی اقوام پشتون از استاد عطا محمد نور نیز نکتۀ قابل ملاحظه برای پیروز ساختن آقای نور به شمار می رود. دیده ایم که بزرگان متنفذ و مردمی چون: نقیب الله حکیمی و ژنرال عبدالرازق در قندهار، استاد عبدالرب رسول سیاف در پایتخت و حاجی عبدالظاهر قدیر در ننگرهار…! نیز هم از لحاظ اقتصادی و هم از پایه های مردمی مواردِ اند که به برنده شدنِ آقای نور در دورانِانتخاباتِریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ کمک خواهند کرد.
استاد عطا محمد نور از اینکه از شهرت شخصیتی خوبی برخوردار است، دارای توانایی بخصوصِ رهبری بر انگیزش مردم عوام است و هم از لحاظ اقتصادی به درجۀ اعلا قرار دارد می تواند به زودترین وقت قناعت جامعه جهانی را برای حمایت شخصِ خودش دریابد چون بیشترین تمرکزش را در طول مبارزاتِسیاسی؛ تأمین ارتباطات بین المللی،جلبِ توجه جامعه جهانی و اخذِ حمایت های سیاسی و مالی ایشان بوده است که این مهارت را نادیده نمی توان گرفت.
تنها چیزی که استاد عطا محمد نور به آن برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نیاز دارد همانا تحملِ گذرِ زمان و رسیدنِ زمانِ برگذاری انتخابات ریاست جمهوری، جلبِ کاملِ توجۀ ایالاتِمتحدۀ امریکا برای حمایت از کاندیداتوری وی و عدم مخالفت در آن پروسه، قناعت دادنِجمعیتی های پنجشیری و بدخشی هم تیم اش می باشد. نکتۀ سومی بیشتر از هر موردِ دیگر قابل مکث و درخور توجه است چون در طول تاریخ فعالیت حزبی و سیاسی حزبِجمعیتِ اسلامی؛ پایه های قدرت هیچگاه از درۀ پنچشیر و ولایت بدخشان به دیگر محلات انتقال ننموده است از این خاطر سخت است قناعت دادن کسانیکه از اول به فکر میراثی بودن قدرت، کلیه صلاحیت ها را در قبضه خود گرفته و نگذارند نه دیگران به مبارزات ادامه دهند و نه خود شان توانایی تحمل و عبور از برد و باخت های سیاسی را داشته باشند.
پس تلاش استاد عطا در بین پنجشیری ها و بدخشی های جمعتی از ارکان اصلی پیروزی وی بشمار می رود، اگر جناب استاد توانست موازینه حمایت مردمی این دو محل را بصورت مسالمت آمیز و اخلاص مندانه از آن خود کرد، او بدون کدام علل و صرف نظر از هر منطق استدلالی پیروز میدان انتخابات خواهد بود مشروط به اینکه از این آغازین آغاز خود را خسته احساس نکند، با مرورِ زمان به تلاش و تصمیم اش نقطۀ پایان نگذارد،به زودی و بدون علل از مبارزه منصرف نشود و انگیزۀ بُردِ فعلی را برای دراز مدت به ذهنِ خویش بپروراند.

با مهر 
گل رحمان فراز