آرشیف

2017-3-13

محمد دین محبت انوری

نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد

شبی به دیدن داکترمیراجان احمدی رفته بودم درجریان صحبت ها از قصه جوانی خبرشدم که بخاطرمزدوری به ایران رفته بود وسرنوشت اودگرگون شده بود.
او موسی ولد محمد ایوب نام دارد جوانی 20 ساله است ازقریه شخ جوی ولسوالی دولینه ولایت غور میباشد او گفت: بخاطرمزدوری به ایران رفته بودم ودرشهر تهران کار میکردم که از بخت بد دیوار بالایم چپه شد وپایم زیر دیوار شکست.
درشفاخانه شهرتهران بسترشدم داکتران دوبارمرا عملیات کردن ومدت چهارماه بستربودم درآخرداکتران گفتند حالا خوب شده ای ، زمانی از شفاخانه خارج شدم مبلغ 83 ملیون تومن پول ایرانی خرچ تداوی ام شد وبه شفاخانه تحویل دادم.
ولی بعداز مدتی احساس میکردم خوب نیستم وپایم درد میکرد وکار کرده نمیتوانستم دیگر پولی هم برای تداوی نداشتم میخواستم دوباره به خانه برگردم کسی برایم گفت که نزد داکتر میراجان به غور بروم زمانیکه به قریه آمدم همرای برادرم به شفاخانه داکترصاحب میراجان آمدیم وآنها ازپایم عکس گرفتن وگفتند که استخوان پایت کج جوش کرده وباید عملیات شوی مراعملیات کردن وحالا وضیعت من خوب است واحساس راحتی میکنم وعکس های پایم را برایم نشان دادن وخودم فهمیدم که نواقص عملیات ایران را اینجا برطرف کردن همچنان کارمندان شفاخانه داوطلبانه برایم خود دادن از داکترصاحب وپرسونل شفاخانه خیلی راضی هستم امکانان شفاخانه خیلی خوب ومدرن بود.حالا که پایم درست عملیات شده میتوانم بعدازین به زنده گی وکارخود ادامه بدهم از خداوند راضی هستم این بود نقل قول از زبان مریض که من دیدم.
حالا باید گفت که نان داکترصاحب میراجان به تمام مردم غور آشنا است وحتی بیرون از ولایت نیز نام وشهرت او درعرصه طبابت رفته است.
او با احساس وشوق که به مردم دارد میخواهد صادقانه کارنماید وتمام امکانات ووسایل وتجهیزات مدرن طبی را برای مریضان مهیا ساخته است وقتی از اطاق های بستر مریضان وبخش های دیگر دیدن میکردم باورم نمیشد که تمام این امکانات وتجهیزات طبی درغور وجود داشته باشد اما داکتر میراجان میخواهد طب را نظربه شرایط وضرورت روز ونیازمندی جامعه انکشاف بدهد نوآوری کند وخدمات را به معیارهای اصلی برای مردم ارایه نماید.
او قبل ازینکه پول ومفاد از طبابت بدست آورده باشد بیشترازآن سرمایه گذاری کرده است وبرای هراطاق مریض چپرکت عصری متحرک، تلویزیون،یخچال،میز محترک غذاخوری، کوچ که پایوازمریض درآن نشسته اما شب آنرا باز میکند ومانند تخت بالایش خواب میشود چینن اطاق های لکس وبا امکانات من درشفاخانه های شهر کابل وهرات ندیده ام تمام بخش های شفاخانه با استندرد ووسایل مجهزآماده است دو اطاق عملیات داشت یکی زمستانی ودیگری بهاری دراطاق عملیات ماشین را دیدم که دروقت عملیات توسط پرده مانیتور داکتر می بیند که چگونه وچطور عملیات نماید وماشین برای داکتر رهنمای میکند تا عملیات بدون نواقص واشتباه انجام دهد دیدن این ماشین برایم عجیب بود وخیلی خوش شدم که چنین وسایل درغور وجود دارد.
طعام خانه مجهز برای پرسونل اکسری دجیتال وباپرنتروماشین عصری که عکس های شفاف ومطمن میگیرد وذریعه کمپیوتر به داکتر نشان میدهد.بخش لابراتوار، التراسوند هم بشکل اساسی مجهز بودند بخش نسای ولادی بخش عاجل هم خیلی پاک وبا وسایل لازم دیده میشد.دواخانه که دواهای از کمپنی های معتبر پاکستانی هندی ترکی وغیره کشورها پر بود وحتی داکتر صاحب گفتند که برخی از دواها را از خود هند بشکل پرچون که دوای مصرفی داخل هند میباشد وارد میکند وبخاطرکسانیکه درهند تداوی شده اند وحالا دوای شان تمام شده موجود است وهمچنان کسانیکه نسخه داکترهای هند را بیآورند ما دوای شانرا ازهند میخواهیم وبدون کدام مصرف اضافی به همان قیمت که در هند است برایشان تسلیم میکنیم.
وی همچنان افزود که وسایل مدرن لابراتوار در راه است که بزودی میرسد ولابراتوار ما درسطح کشور همسان با کابل خواهد بود ونتایج مطمئن تشخیص را دراختیار داریم وی علاوه کرد که با یک کمپنی قرارداد کرده ایم که یک پایه ماشین ستی اسکن را می آورد وتوسط شخص مسلکی نصب میشود وما عکس های مریضان که اینجا تشخیص نمیشود به وسیله انترنت به شفاخانه های مشهور هند ارسال میکنیم وتشخیص آنرا داکتران هندی به ما دوباره خبرمیدهند که این موضوع خبرخوش ویکی از اقدامات مهم است که مسول شفاخانه درین مدت کم انجام میدهند.
همه این خدمات وامکانات در ولایت غور باور نکردنی است اما داکترصاحب میراجان بخاطر ارایه خدمات بهتر وبا کیفیت صحی تا این سطح سعی وتلاش کرده است تابه مشکلات صحی مردم رسیده گی نماید.
درحقیقت داکترصاحب میراجان ستاره ی در آسمان طبابت است.اومرد اجتماعی،مهربان،خوش خلق، صادق،وطندوست وشاعر وادیب است که در ولایت ما شخص استثنای وبی مانند است او یگانه شخصیت مردم دوست است که درغم ورنج مردم خودرا شریک میداند وهیچ وقتی از درد ورنج زمانه فارغ نبوده ورنج ومظلومیت مردم اورا میرنجاند اما طوریکه من ازنزدیک دیدم هیچ درفکر گرفتن پول واندوختن سرمایه نیست بهترین خدمات را به ارزانترین قیمت به مردم ارایه میکند که فکرمیکنم درسطح منطقه نازلترین خدمات است. داکتر میراجان از تجربه کافی وسابقه طولانی کار برخوردار است او درزمان حکومت استاد ربانی برای اولین بار در افغانستان عملیات پیوند قلب که مرمی خورده بود وسوراخ شده بود درشفاخانه 52 بسترکابل انجام داد که درآن عملیات وزیرصاحت عامه نیزاشتراک کرده بود ودر اخباروروزنامه های آن وقت بازتاب گسترده ای بافت و بخش صحت را حیرت زده کرده بود.
برای او موفقیت وپایداری درکار وخدمت به مردم مظلوم غور خواهانیم.
 
پایان
فیروزکوه
حوت 1395

 
نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد

عکس مریض قبل از عملیات که درایران عملیات شده بود
 
 نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد
عکس مریض بعداز عملیات داکتر میراجان
 

نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد
 
طعام خانه پرسونل
 
نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد
اطاق مریضان
 
نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد
اطاق یک نفری مریض
 
نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد
چوکی که چرکت میشود
 
نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد
چوکی مریض وپایواز
 
نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد
اطاق مریض
 
نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد
ماشین کمک کننده ورهنمای عملیات داکتر
 
نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد
قسمت دیگر اطاق عملیات
 
نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد
اطاق دیگر عملیات
 
نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد
اطاق سه نفری مریض
 
نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد
اطاق یک نفری مریض
 
نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد
دواخانه
 
نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد
اطاق عاجل
 
نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد
لابراتوار
 
نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد
اطاق اکسری
 
نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد
ماشین اکسری مدرن
 
نواقص عملیات ایران در ولایت غور برطرف شد
معاینات تلویزیونی (التراسوند)