آرشیف

2019-2-18

نهم حوت ماتم ملی یا عزت ملی

نهم حوت ماتم ملی یا عزت ملی

نهم حوت ماتم ملی یا عزت ملی
 

عزت و افتخار ومحبوبیت رایگان ومفت به دست نمی آید .

نهم حوت یعنی جان دادن در میدان های نبرد درسنگر وبیابان و مبارزه تفنگ با جان و نهم حوت خدا حافظی با خوشی های زنده گی وآرزوها نهم حوت یعنی متعلم سختی ها ورنجها بی پیان نهم حوت عزت برای بقای قدرت سیاستگر وحکومت درکشور ویا هم ماتم برای اعضای خوانواده واقربا و دوستان نهم حوت تلخ ترین روز برای فرزندان یتیم شده قوای مسلح کشور و یاد از خاطرات تلخ پدران درسنگرها برای فرزندان بی پدر نهم حوت روز ناله فریاد وفغان به جنازه خون آلود وتکه تکه وریختن اشک پدر ریش سفید ومادر کمر خمیده نهم حوت یعنی روزچندین هزار شهید درسنگر ودفاع از وطن نهم حوت یعنی معلول ها زخم شده در سنگر باقی مانده در خانه نهم حوت ماتم برای همسنگران باقی مانده سرباز وافسر و چشم های پرنم یاس برای دیدن همسنگر نهم حوت یعنی قاتل اش بدون پرسان ومحکمه نهم حوت یعنی سفیر غم ها و اشک ها نهم حوت یعنی فرزندان در جستجو نان ونفقه روز گار به انتظار اصابت گلوله در جان نهم حوت یعنی پیکر خون آلود که روز ها خوانواده در انتظار تابوت مرمی خورده اش هستند نهم حوت دادن یک گل واستقبال از تفنگ دار وسنگردار نهم حوت یعنی یاد آوری از خاطرات شهداء ویادی از مبارزات روز های دشوار و تلخ نیروهای امنیتی نهم حوت یعنی احساس ودادن مورال بیشتر وقربان سر در سنگر نهم حوت یعنی امید ملت از سربازان وافسران نهم حوت آزمون بزرگ در مقابل جانها نهم حوت نصب عکس های زنده وشهیدان ملبس بایونوفورم نظامی در سالون ها ودیوارها نهم حوت خندیدن در مقابل مرمی ودادن خون نهم حوت روز فراموش ناشده برای نسل ماتم زده ومردم این سرزمین نهم حوت گوش دادن به مخابره وقومانده قوماندان وآمر نهم حوت یعنی مبارزین خسته ناپذیر واجرای وظیفه در هرمکان ودرهرسنگر  نهم حوت پای کردن بوت و نتیجه اش  آبله پای نهم حوت یعنی عسکر وسرباز در پیره خانه منتظر فیروجنگ وسلامی زدن نهم حوت یعنی از دست دادن شجاع ترین فرزندان خاک  نهم حوت یعنی درشی نظم ودسپلین حکومت نهم حوت یعنی نصب رتبه های سر شانه نهم حوت یعنی مرگ وتلفات بیشتر شامل حال جوانان نهم حوت سهمی سپردن پیکرها میدان جنگ به خوانواده های شان نهم حوت یعنی یعنی انتقال جسد به خانه آنهم توسط واسطه نهم حوت یعنی فریاد خانم های بی سرپرست در دور اطفال معصوم کوچک اش نهم حوت یعنی کسانیکه دردش را ندیده اند عزت و افتخار میدانند وآنهایکه درد وسوزش را دیده ماتم وروز کوه غم میدانند از دل پر درد واز چشم های پر نمم برای همه خوانواده نیروهای امنیتی که بهترین جوان  اعضای خانه خویش از دست داده اند تسلیت می گویم وبرای معلولین وزخمی های قوای مسلح شفاعاجل وصحتمندی کامل و صبر جمیل آرزو دارم وبرای نیروهای امنیتی ظفر، شجاعت وقهرمانی بیشتر استدعا می نمایم و خودم کسی هستم که بیشترین درد را از این روز دارم .
 

با احترام 
حق نواز 
فیروزکوه