آرشیف

2015-2-6

صبغت الله جلالی

نمونه از گزارش هفته وار انجمن محصلین غور در پوهنتون ننگرهار

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جوانان که همانا یک نهاد اجتماعی وقشر حساس جامعه را میسازند، قرار است که همین نسل رهبریت، مدیریت و قیادت جامعه وملت را به عهده گیرند، جوان نسل ایست با انگیزه که بیش از همه هوای جذابیت را درسردارد، ونیروی خلاقیت را می آفریند، به تعبیر دیگرجوان آرمان گرا ورهبر انقلاب میباشد، به همین منظور نیاز جدی محسوس است که جوانان برای سوق دادن جامعه بسوی ارتقای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی واجتماعی وایجاد تحول چشمگیر درعرصه علم وتکنالوژی عملاً گام بردارند، وبا سخت ترین مصایب روزگار با همت راسخ دست وپنجه نرم کنند، بناءً، نظر به مسولیت که متوجه جوانان است وچون دو واژه مهم یعنی سرمایه وآینده ملت را همین قشر تشکیل میدهند، لازم وضروریست که درهر راستا باقاطعیت وجدیت برای ایفای وجیبه و وظیفه خود باکمال صداقت واخلاص احساس مسولیت داشته باشند، به همین اساس یک تعداد از جوانان با احساس و شیفته گان علم ودانش که فعلاً مصروف تحصیل در پوهنتون ننگرهار میباشند درپهلوی درس وتعلیم، وجیبه خود دانستند تا برای ایجاد وحدت، رشد وتوسعه علمی وخودسازی جوانان که ساختن جامعه را درقبال دارد، همت گماریدند، تا با ایجاد اتحادیه فرهنگی، اجتماعی وعلمی جوانان غور مقیم ننگرهار گامی بسوی ادای این وجیبه ایمانی و انسانی بردارند، که این اتحادیه خدمت کردن به محصلین این ولایت را وازین طریق خدمت کردن به کافه ملت نجیب ورنجدیده افغانستان را مسولیت خود میداند، تا باشد از طریق علم ومعرفت، با نسل دلسوز و شیفته این میهن که شب ها خواب سرفرازی این کشور را می بینند وروز ها خیال آن را درسر دارند، وبه همین اساس کار میکنند و خود را با آن تقویت میکنند، دوشادوش آن ها گام بردارند ، که بخش از فعالیت های علمی آن هابرگزاری انجمن علمی وفر هنگی محصلین غور میباشد. اینک بطور خلاصه، نمونه از فعالیت های یک جلسه این انجمن را به جوانان عزیز وعلم دوست تقدیم میداریم.

به همان شکل معمول که هرهفته انجمن محصلین غور با ارائه سخنان ونظریات محصلین تدویر میگردید، بار دیگر مورخ (6/2/ 1392) روز جمعه با حضور تعداد از جوانان وسهم گیری فعال شان آغاز یافت.

محترم نور احمد "اعتمادی" محصل سال چهارم دانشکده اقتصاد به حیث نطاق انجمن را گرداننده گی میکرد، که درابتدا وی اشاره نمود که جوانان ستون فقرات جامعه اند، ازهمه بیشتر جوانان متجسس وکنجکاو و تحول آفرین میباشند، وی افزود که اندیشه وفکر جوان تابع نیروی بیرونی وروانی اوست، ازهمه بیشتر درد ورنج ملت ومردم را همین نسل احساس میکند، بناءً جوان است که باید براو سرمایه گذاری کرده شود وجوان است که ازاو امید باید کرد.

درابتدا انجمن با تلاوت آیات چندی از کلام الله مجید توسط محترم قاری صاحب دین محمد " دین دوست" مزین گردید، وبعد محترم " اعتمادی" گرداننده انجمن از هریک سخنرانان به شکل نوبتی دعوت به عمل آورد تاانجمن رابا سخنان وداشته های علمی خویش سرگرم ومزین گردانند. و حاضرین به سخنان دلنشین آن ها گوش جان فرا داده بودند، که اینک بطور خلاصه از اسمای سخنرانان با نکات کلیدی سخنرانی شان یاد آوری مینماییم.

درابتدا محترم عبدالحی "تابش" محصل سال دوم دانشکده شرعیات پیرامون تحریم شراب از دیدگاه اسلام روشنی انداخت وی حرمت تدریجی شراب را با استناد به آیات قرآنی و چگونگی تطبیق تدریجی قانون الهی راجع به حرمت شراب را توضیح نمود، ونیزاز سخنان گهربارحضرت محمد(ص) را دراین باره یاد آوری کرد.

بعداًمحترم زمان الدین " حبیبی" محصل سال دوم دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، پیرامون «روش مطالعه ویا به عبارت دیگر چگونگی بهتر آموختن » با سخنان زیبای ودلنشین شان حاضرین را مجذوب خود کرد، وی گفت که برای مطالعه ودرک بهتر موضوع شش مرحله اساسی را باید مراعات نمود، 1_ پیش بین لازم برای مطالعه 2_ مرحله اقدام به مطالعه 3_ درحین مطالعه 4_ جایگزینی مطالب درذهن 5_ چگونه روحیه مطالعه درما ایجاد شود 6_ بهره برداری بهتر از نتاییج مطالعه، که هر مرحله دارای اصول ومیتود خاص میباشد واضح ساخته شد

بعداً محترم عبد الغنی " عزیزی" محصل سال اول دانشکده حقوق وعلوم سیاسی درمورد نعمت های خداوند(ج) در وجود انسان صحبت های داشتند، که هر یک را با استنادآیات قرآنی تشریح کردند، ونیز این فابریکه عظیم الهی (کالبدانسان)را باروند گسترده علم وتکنالوژی مقایسه کردند وبا مثالهای از گذشته گان که شکر گذاری نعمتهای خداوند را کرده بودند یاد آوری نمود.

وبعداً محترم نور احمد " منیب" محصل سال اول دانشکده اقتصاد رابطه به « عوامل که باعث ایجاد محبت با حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) میشود» سخنان زیبا وجذابی را ارائه نمود، وی گفت که چهار چیز باعث ایجاد محبت با رسول الله (ص) میشود 1_ فرستادن درود 2_ عملی کردن سنت 3_ مطالعه سیرت 4 _ مطالعه احوال سلف صالحین، وافزودکه محبت با رسول الله (ص) محبت با خداوند(ج) میباشد، وکسیکه محبت الله ورسولش را از آن خودنماید جنت ازآن وی میباشد.

وبعد اً محترم صبغت الله "جلالی" محصل سال اول دانشکده حقوق وعلوم سیاسی پیرامون نیاز بشریت به قانون وبه تعبیر وتحلیل دیگر نیاز بشریت به قانون الهی را مورد بررسی قرارداد، وی موضوع بشریت ونیاز آن را به قانون با استناد به سه دلیل منطقی تحلیل واثبات نمود، 1_ میل انسان به زنده گی اجتماعی 2_ تفاوت فطری واخلاقی انسانها باهم 3_ غریزه استخدام انسان هم نوع خودرا به خدمت خود.

وبعداً عبدالحکیم "حکمت" محصل سال چهارم دانشکده شرعیات درمورد همت قوی ونحوه ایجاد آن دروجود انسان سخنرانی نمود، وی سخنان خود را دردونقطه خلاصه نمود 1_نگاه به سلف صالحین 2_ آمیزش با اشخاص با همت و راسخ

ودراخیر پروگرام نظریات جوانان راجع به توسعه ونحوه فعالیت بهتر این انجمن خواسته شد، ونیز یک تعداد از جوانان نظر دادند که درموضوعات مورد بحث باید مسایل تحلیلی و عصری که آگاهی بخش جوانان از حالات وشرایط جامعه میباشد جای داده شود، ونیز زمان الدین " حبیبی" مسول این اتحادیه بار دیگر از تمام محصلین تقاضا کرد تا برای همکاری های بیشتر وهمه جانبه وتوسعه وگسترش بهتر فعالیت های علمی، فرهنگی، واجتماعی این اتحادیه با اشتراک نظرات وهمکاری هایشان سهم بگیرند، ودراخیر مجلس توسط دعاییه محتر غلام غوث " پارسوا" محصل سال سوم دانشکده انجینری اختتام یابید.

تهیه گزارش توسط: صبغت الله "جلالی" ، زمان الدین "حبیبی" ، عبد الرشید "راشد" وعبدالحکیم "حکمت".