آرشیف

2014-12-19

علم عبدالقدیر

نقش مسجد بر من وتو

 

 

آیامسجد تنها برای سجده به پیشگاه خداست؟چرا همه ساکنین در محل مشخص بنام مسجد سجده کنند؟آیا مخابرۀ ارتباطی بین خدا وبندگانش در مسجد گذاشته شده واز جا های دیگر تأمین ارتباط ممکن نیست؟ نه خیر ارتباط با خدا وند ج از هر جا وهر حالت ودر هر زمان ممکن است واما مساجد از اجتماع وکثرت مردم فضیلت میابد مسجدیکه در آن اجتماع مسلمانان نباشد وحکمت های وجودی آن تجسم وتبلور نیابد مانند خانه های معمولی است .شما در احادیث شریف میخوانید فضائل نماز جماعت به تناسب حضور وکمیت نماز گزاران است یعنی در هر جائیکه تجمع وکثرت جماعت بیشتر است فضیلت نماز نیز به همان تناسب زیاد است. این پیام را پیامبر بزرگوار اسلام در حدیثی بخاطر فضیلت نماز در مسجدالحرام وبعد مسجد النبی وبیت المقدس ومسجد های عادی به تر تیب بیان فرموده، پس معلوم میشود که حمکت در فرا خواندن مسلمانان در محل واحد یعنی مسجد جامع تنها تعبد نیست بلکه هدف این است تا مسلمانان در پهلوی عبادت خداوندج به مشکلات اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی خویش را مطرح وراه حل جستجو کنند، اما نماز گزاران امروز نماز را با عجله ادا وپاتو را بر شانه انداخته زود از مسجدبیرون میشوند این بدین معنی است که مسجد درست مدیریت نشده وحکمت وجودی آن به مردم معرفی نگردیده.حکمت جمع شدن مردم در یک محل یعنی زیر سقف مسجد این است تا از مریض ومحتاج واز مشکلات عمومی مردم پرسیده شود .ورنه نیازی مسجد نبود وانسان میتواندست از فراز کوه وقعر دریا با خدا تماس بگیرد. واگر مسئله تنها رابطه بین خدا وبندگانش میبود همان عبادت تنها وبی ریا ودور از چشم دیگران به مراتب ثواب بیشتر از نماز جماعت داشت، اما خدای کریم ورحیم برای انسان وبندگان مؤمن فضیلت قائل شده اجتماع شانرا باعث افزایش ثواب نماز ساخته انسانها در مساجد جامع مشکلات خودرا مطرح میکنند وخداوند ج ثواب اضافی هم برای شان ارزانی میفر ماید خوب دقت کنید خداوند ج برای انسان مسلمان به چه پیمان رحمت وشفقت دارد.

نقش مسجد در تأمین آمنیت: مسجد بر ابعاد مختلف زندگی انسانها اثر دارد واما بخاطر نیاز شدید به امنیت عنوان امنیت را اول مطرح میسازیم .مسجد محل سجده ونیاز به پیشگاه خدا ومأمن مطمئن برای مؤمنین است چه مؤمنین در سخت ترین شرائط وبحرانی ترین حالات به مسجد پناه می برند ودرین میعاد گاه خدا پرستان به معبود کار ساز ومشکل گشا راز ونیاز میکنند.مسجد به انسان حس خود باوری میدهد وبال شوق انسان از همینجا بسوی ملکوت أعلی به پرواز میاید، ایمان مؤمن در مسجد خالص تر شده قوام بیشتر میابد .آنانیکه بندگان خدارا در مسجد به شهادت میرسانند ویا مسجد را محل خوف وترس ساخته اند از پیام خداوند ج غافل اند که فرموده(إذ جعلنا البیت مثابة للناس وأمنا)مسجد محل اجتماع وآرامش است.ازین محل درس ترور وانتحار ووحشت داده نمیشود هیچ نمونه عملی ودستوری آن ازصدر اسلام تا ایندم دیده نشده لذا مسجد محل فرا گیری همزیستی وهمگرائیست کسانی که به مساجد رفت و آمد دارند، با احادیثی که بر رعایت حقوق اجتماعی تأکید دارد، بیشتر آشنا شده، در نتیجه درمورد رعایت حق‌الناس بیشتر می‌کوشند،آنانیکه امروز هر نقطه افغانستان را أعم از مسجد ومدرسه ومکتب وجاده ها محل تمرین جنایت ساخته اند نه در مسجد بلکه در کمپ های استخباراتی ملمع کاری شده اند امید وارم مردم از مسجد واز دین اسلام چنین انتباهی نداشته باشند.

ایجاد امنیت اجتماعی، همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها بوده است. امری که دولت‌ها هزینه‌های سنگینی بابت آن پرداخته‌اند و گاه به نتیجه مطلوب و مورد نظر خود نرسیده‌اند. تجربه نشان داده که تأمین امنیت اجتماعی از عهده دولت‌ها خارج است و مشارکت مردم در این امر ضروری است.واین مشارکت از مسیر مسجد میسر است.تکیه بر قوه‌ قهریه وزور تقریبا کارآیی خود را از دست داده حضور نیرو های خارجی و تکیه بر نیرو های نظامی در افغانستان تجربه مؤفقی نیست.تنها با افزایش آگاهی عمومی جلوی بروز ناهنجاری‌های اجتماعی گرفته می‌شود.وما میتوانیم بجای معالجه از وقوع مرض پیشگیری کنیم.مسجد نهادی است که با تربیت صحیح افراد، امنیت اجتماعی را به بهترین صورت سامان می‌دهد. متأسفانه نگرش غالب بر افراد مذهبی و غیرمذهبی به گونه‌ای است که از مسجد فقط کارکرد عبادی آن را در نظر میگیرند؛ حال آنکه مسجد، با توجه به پتانسیل عظیم معنوی نهفته در آن، می‌تواند کارکردهای دیگری نیز داشته باشد. از جمله تأمین امنیت اجتماعی و حفظ سلامت اجتماعی جامعه.

مسجد وفر هنگ سازی: فر هنگ مسجد فر هنگ وحشت وترور نیست، دشمنان اسلام افراد اجیر وخود فروخته را از آدرس مسجد وطالب العلم درس انتحار وانفجار میدهند .مسجد کانون معنویت است نه آتش وباروت . نقش معنوی مسجد در رشد وکمال فضائل اخلاقی وشمائل انسانی قابل انکار نیست. مسجد مسیر وکانال وصل انسانها با خدای یگانه وبی نیازیست که خلق عظیم را بهترین سر مایه برای انسانها معرفی کرده است خلقیکه از تعالیم حیات بخش قرآن مایه میگیرد، برای اولین بار درس اخلاص، تقوی محبت، وبرادری از محراب مسجد بگوشها نواخته شده، از مسجد اعلام شد که انسان با کرامت ترین شهکار خلقت است وهمه انسانها از یک پدر ومادر آفریده شده تبعیض وتعصب حرام است، 
مسجد مدرسه عملی عدالت ومساوات :پیامبرر بزرگوار اسلام مسجد را بنا نهاد تا بلال حبشی وسلمان فارسی با سائر یارانش که از قوم وتبارش بودند دریک صف استاد شوند وهمه یکسان ودر یک لحظه بخاطر تکبیر تحریمه دست بلند کنند ویک رنگ عبادت کنند ویکسان بندۀ خدا باشند.یعنی فر هنگ مساوات برابری وبرادری در مسجد به نمایش گذاشته شد. مسجد آئینه تمام عیار نمایش عدالت وانسانیت است در مسجد درس مساوات وبرابری داده میشود درین عبادتگاه همه مردم بدون تفاوت رنگ ونژاد فقیر وغنی، سیاه وسفید در یک صف به پیشگاه پروردگار استاد میشوند ، غنی را بر فقیر وسلطان را بر رعیت بر تری وحق تقدمی نیست.فرهنگ انسان دوستی در مسجد تقویت میابد ما از منبر مسجد آموختیم که بر داشتن ضرر به اندازه سنگ ویا خار از راه انسانها نماد ایمانداریست، اما آنهائیکه با استفاده از نام مسجد مردم را وا میدارند تا سرکها وپل هارا ویران کنند کاری شان با ایمان ،خود باوری وهدایات شفا ده ونور بخش الهی هیچ ربطی ندارد، 

نقش مسجد در حل مشکلات اجتماعی: مساجد در هر جا نمونه کوچکی از پارلمانهاست از آنجائیکه مسجد محل امن و تمرکز فکر بسوی خدا ومشکلات مردم است میتواند نقش مهمی را در تأمین امنیت بازی کند،مسجد مرکز ثقل تجمع همه مردم بوده بمثابه نماد کوچکی از پارلمان راه را برای فیصله ها وتصامیم هموار میسازد در مسجد محاسن سفیدان ،متنفذین وعلماء جمع میشوند وبعد از ادای نماز با هم مشوره میکنند تا بمشکلات فردی واجتماعی مردم نقطه پایان بگذارند،مسجد مظهر وحدت یکپارچگی، همدلی ،صمیمیت وصداقت وهمکاری بین مردم است ومردم با همین اوصاف میتوانند یکپارچه ومتحد در برابر مشکلات قیام کنند وخطرات احتمالی را از پیشروی خویش بر دارند.

نقش مسجد در تعلیم وتر بیت.:مسجد نه تنها محلی برای عبادت که مرکز نشر علم وفر هنگ نیز میباشد معارف ودساتیر قرآن که مایه نجات وسعادت است،در مسجد برای حاضرین درس رحمت، شفقت، نرمش ،ملاطفت وخود گذری داده میشود، واحترام به انسانیت را از صفوف نماگزاران در میابیم که همه مردم نزد خداوند ج یکسان استاد میشوند..درین جا اخلاق وآداب احکام وتعمال انسانی واسلامی درس داده میشود درین جا نظم واداره علم وسیاست یکجا تدریس میگردد مثلا :در مسجد میاموزیم کسیکه بدون محکمه شرعی یک انسان را به قتل میرساند مثل این است که همه انسانهای روی زمین را کشته باشد ودر مسجد ارشاد پیامبر را میآموزیم که انتحاریون در دوزخ میروند وخودرا همیشه انتحار میکنند، در مسجد میآموزیم که بر داشتن ضرر از راه چه سنگ باشد وچه خار جزء ونماد ایمانداریست، لذا در میابیم کسانیکه سرک هارا ویران ،پل هارا تخریب وبند های آب را ویران ومکاتب را آتش می زنند مانند أخنس بن شریق مفسد فی الأرض اند.واین را میدانیم کسانیکه اطفال مکتب را مسموم ومکاتب را آتش میزنند ویا در مسجد وبین مردم عامه عمل انتحاری انجام میدهند از دامن مسجد فارغ نشده اند بلکه تر بیت شده در کمپ های استخباراتی دشمنان مسلمانان وافغانستان اند .فتوای انتحار واستشهاد یک فتوی مغر ضانۀ سیاسیت که هیچ بنیاد واساس دینی ندارد، لذا در مسجد میآموزیم تا علیه دشمنان قرآن ،دشمنانعلم وآبادی وطن وآرمش مردم جهاد ومبارزه کنیم.جهاد آن است که اسلام را پیروز و مردم را خوشبخت بسازد.
ما در مسجد میآموزیم که محسن، نیکو کار ، صادق وراستگو کیست وچه مقامی دارد وما در مسجد خصوصیات محاربین با خدا ومفسدین فی الأرض را نیز میآموزیم وجزایشانرا مطابق بحکم شرع در روشنی قانون اساسی مشخص میسازیم: مثلا در شرائط فعلی که مسافرین تاراج ومساجد ومدارس منفجر و وراه های عامه تخریب میشود حکم خداوند ج در مورد عاملین چنین استإنما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله أن یقتلوآ أو یصلبوآ أو تقطع أیدیهیم وأرجلهم من خلاف أو ینفوآ من اۀأرض)کسانیکه با سلاح بالای مردم ویا مسافرین حمله میکنند ،مال شانرا میگیرند وگاهی هم مردم را بخاطر مال شان میکشند جزای شان این است اگر دزدی باشد دست شان قطع شود واگر بزور سلاح باشد دست وپای شان مطابق تفصیل که درفقه هست قطع گردد واگرقتل وغصب وشکنجه همراه باشد به دار آویخته شوند خلاصه اینها مکروب اند واز روی زمین پاک شوند این حکم خداوند ج است) 
نوت: تطبیق حدود واحکام شرعی صلاحیت محض حکومت اسلامی است نه گروپ های مسلح خود سر .شاید شنیده باشد که گروپ های مسلح یکزن را در کجا تیز باران کردند، فلان نفر را بجای نفر کشتند ویا حکم دیگری را بزعم خود تطبیق کردند.اینکار راه را برای تشکیل گروپ ها ی مسلح دیگر وحکومت های گروپی هوار میسازد که قطعا جواز ندارد تطبیق حدود بدون حکم رئیس عمومی مسلمین توسط گروپ های مسلح یک عمل غیر شرعی ورفته رفته به دزدی وجنایت وغارت می انجامد.هرگاه کسی قاتل برادر خودرا بببند ولی بدون حکم محکمه آنرا بکشد قاتل است..باید محکمه شود.لذا درس مسجد آن نیست که منسوبین مسجد در راه ها وقریه توسط تفنگ انجام میدهند .مسجد برای بیداری مسلمانان نقش اساسی دارد.آنانکه با تفنگ وارد مسجد میشوند قصد قتل علم ودانش وقرآن را دارند.چراکه ملا از ترس این تفنگدار مجبور است دین را وهدایات قرآن را مطابق خواست تفنگدار تبلیغ کند یعنی اینها هم انسان را شهید میسازند هم قرآن واحکام خدارا…

نماز واثرات آن:نماز از فحشا ومنکر مارا باز میدارد آنانیکه در مسجد میایند ونماز میخوانند وباز هم جنایت میکنند نماز نخوانده اند بلکه با ادای شکل نمازریا کاری کردند . در نماز تعهد وتوسل است ، در نماز طلب هدایت براه راست است، در نماز سورۀ فاتحه رکن اساسی است ومفاهم سورۀ فاتحه انسان را ورابطه انسان وخدارا به ما معرفی میکند آنانیکه نماز میخوانند وغرور وتکبر دارند وحتی بدون حکم محکمه دست به تطبیق احکام شرعی میزنند گنهکار اند وجهاد هم از طرف افراد خود سر روا نیست بلکه بغاوتی است که دهشت ووحشت را فراهم میسازد.اگر افراد مسلح خودرا مردم بحکومت میدانند أعمال شان ضد قانون وضد شریعیت است واگر رهبری منهای حکومت دارند باید حکومت تکلیف شانرا روشن کند.
مسجد محل ادای نماز وایجابت نیاز: نماز میدان فراخ و عرصه پهناوری است که روح اندیشه انسان در آن وسعت می یابد و به گستردگی آن فرصت پرواز به ملکوت پیدا می کند. احادیث و سفارشات بی شماری که در باب نماز به دست ما رسیده و از حوصله این اوراق خارج است بیانگر این موضوع است و اهمیت آن برای هیچ مسلمانی پوشیده نیست.حکمت مسجد وجماعت این است تا مردم از احوال یکدیگر واقف وبمشکلات یکدیگر آگاه شوند.
نقش سازندگی نماز به خصوص در نماز جماعت و آن هم در مسحد بسیار حائز اهمیت است تا جایی که بهترین و مؤثرترین مناسک دینی در مسیر خودسازی و رسیدن به کمال الهی است. ارزش دعا و مناجات هم از جهت تأثیرگذاری در روح انسانی بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست و در باب اهمیت آن احادیث بیشماری وجود دارد که نقل همه درین جا میسر نیست.یعنی ما در مسجد تصامیم خویش را با دعا تقویت می بخشیم ودعا بما انرژی و امید میدهد بما استقامت می بخشد وانگیزه می آفریند.امید وارم مسلمانان افغانستان از بر کت قدسیت مسجد واجتماع خالصانه نماز گزاران جلو فساد وارهاب را بگیرند وامنیت وآآرامش را بخاطر عبادت مطمئن وزندگی آرام تأمین نمایند.