X

آرشیف

نقش جــوانـــان در جـــوامـــع اسلامی

همان قسم که همه میدانیم درهرزمان ودرهروقت حق وباطل باهمدیگر در تضاد بوده همیشه حق برباطل غالب بوده ودرمقابل هرمستکبر، سرکش، نافرمان وفرعون زمان شخصی(انبیأ) علیهم اسلام وجودداشته که درمقابل آن مستکبر ایستادگی کر ده وآنرا هدایت ورهنمای بسوی حق نموده است وهم چنان حق مظلومان را ازآن مستکبر گرفته وبه حق دار سپرده است. از همان ابتدا جوانان بودن که یار و همکار انبیأعلیهم سلام بودن وازجان، فرزند، عیال خود گذشته بودن وفقط یگانه آروزو وهدف شان بدست آوردن رضأ (الله) و مبارزه برعلیه ظلمت و تاریکی وجهل ونادانی بود، همان جوانان بودن که پرچم اسلام را با پیامبر بزرگواراسلام حضرت محمد(ص) در اهتزاز آورده بودن ودریک زمان محدود و تعداد کم تمام جهان را به اسلام دعوت نموده بودن وتمام بشریت را مطیع وفرمانبردار حق نموده بودن که امروز ملت اسلام به آن ها افتخار میکند آن جوانان ترس وبیم ازدشمن ازدشمن ومستکبرین نداشتن، بخاطرکه آنها ایمان کامل به این داشتن که موعد مرک پس وپیش نمیشود هرکس به نوبت و بوقت تعین شده ازاین دنیارحلت منماید و رخت سفر را میبندد و هم چنان آنها یقین کامل داشتند که اگر در مبارزه کشته شوند شهید میشوند که جای آنها دربهشت است، جای که خداوند(ج) برای شان آماده نموده است، خوش بحال شان ورحمت خداوند(ج) برای شان باد آن جوانان همیشه مبارزه نمودن وهیچ وقت تسلیم مستکبرین وظالمان نشدند تااینکه پیروزشدن وموفقیت راازآن خودنمودن وجامعه وسرزمین اسلام اززیردست آن ظالمان وفرعونیان نجات دادن وبربالای جهل ونادانی وظلمت وتاریکی پرده پرنورحق خیرفلاح ومساوات راکستراندن واین میراث یعنی مبارزه رابرای مایان گذاشتن که ما نیزباپیروی ازآنها بایئدهمیشه خودراتسلیم حق نموده ودرمقابل ظالمان ایستادگی نمایم درعصرکنونی که ما زندگی مینمایم ظلمت وتاریکی ازحدخودگذشته رشوت،فساد،اختلاص،فحشادرحال گسترش است ظالمان حق وحقوق مظلومان وغریبان رابدون کدام دلیل بزوروستم نوش جان میکننداماهیچ کس نیست که ازآنهابپرسدکه به چه سبب وچه علت این کارانجام میده اند چراپرسش صورت نمیگردچرابااجراعات نمیشود بخاطرکه حاکم عادل وصادق نیست که عدل ومساوات رادرنظربگردوحق رابه حق داررسانده جلوی فسادوظلمت رشوت رابگردسیستم حکومتی فعلی جوامع اسلامی باتقلیدازجوامع غرب خراب وخرابترگردیده ازریس جمهوریاپاد شاگرفته تاکوچکترین مامورآن آغوشته به فسادهستندودربدل یک پول جان خودرافدامیکنندجای بسیارتأسف است مادوره درخشان داریم اززمان حضرت محمد(ص)گرفت تازمان صحابی کرام وتابعین چه ضرورت است که مقلیدگردیگرجوامع باشیم چراماکس های نباشیم که جوامع غرب ازماوتاریخ تقلیدکنند جای بسیارافسوس ودرداست که ماقرآن مجیدوحدیث نبوی (ص)وقانون اسلام راداریم اما مشرکان وکافران درکشوروجوامع ماقانون میسازن که برطبق این گفته وبرطبق این اصول رفتارکنید نه خیراین چنین نیست هنوزهم کسان هستندکه عاشقان دین اسلام وحضرت محمد(ص)هستندکه درمقابل این همه مستکبران مبارزه نمایندبرخیزای جوان وقت مبارزه است پرده غفلت راازسربالاکن ودرراه خداوند(ج)وبه خاطرموفقیت حق برباطل واعاده حقوق مظلومان مبارزه کن مهم نیست که قدرت نظامی نداری اماقدرت کفتارونوشتارداری که ازشمشیربران تراست امروزتوهستی که درمقابل خائنین ایستادشده ازحق مظلومان دفاع نموده سرزمین وجامعه را ازاین همه بدبختی هارهانیده بسوی حق وتعالی سوق دهی جوانان دریک کشورویک جامعه میتوانندبه هرهدف نیک که داشته باشندبرسنددرصورت که دست بدست همدیگربده اند همه انقلاب هاومبارزات ومظاهرات راکه درتلویزیون رادیو میبینید میشنوید ویاهم درتاریخ میخوانیدعلم بردارآن جوانان بودن وهستندوقدم نخست راجوانان دراین راه میپیمایندبه خاطرکه آنهاتحمل ظلم وستم ظالمان راندارن وجوانان هستندکه ازدردورنج مردم غریب وبیچاره آگاهستندودرک میکنندالبته بایدهدف جوانان دراین مبارزات فقط خدمت صادقانه به اسلام بوده ومنافع جامع وکشورشان نیز درآن شامل باشد این مبارزات حق برعلیه باطل برای همیشه وهمه وقت ادامه داردتاروزیکه دنیابرپااست وانشاالله همیشه حق برباطل غالب بوده واست ومبارزین راه حق همیشه موفق هستند.

نویسنده: محمدصفرحقانی
ازولایت غور مرغاب
تاریخ‎(1389‎/12/2)‎ساعت 11‎:30‎شب یکشنبه
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.