آرشیف

2015-8-13

داؤد عطایی قندهاری

نقش امــــریکا و ناتو در نا امنی های افغانستان چیست

رسانه های بزرگ مثل بی بی سی،صدای امریکا و تابعین آنها در تحلیل حوادث ، انفجارها و ترورهای افغانستان مدام انگشت اتهام را به طرف پاکستان و (ISI) و طالبان نشانه می روند و مسئولیت تمامی حوادث و نا امنیها را به گردن پاکستان می اندازند… اما موضوعی که این رسانه هیچگاه به ان نمی پردازند نقش قوای خارجی در حفظ امنیت افغانستان است… در تحلیل ها وگزارشات بی بی سی پیرامون نا امنی های کابل، حتی نامی از امریکا و بریتانیا و حضور قوای ناتو در افغانستان برده نمی شود!!.. موضوع مهمی که این رسانه هرگز به ان اشاره نمی کنند اینست که با امضای پیمان امنیتی ،کابل – واشنگتن، قرار شد که امریکا وقوای ناتو مسئولیت حفظ امنیت و آرامش افغانستان را بر عهده بگیرند!! سئوال اساسی که رسانه ها از طرح ان بشدت امتناع می کنند این است که , پس چرا انها به این مسئولیت خود درقبال کشور و مردم افغانستان عمل نمی کنند! 
اگر مشخصا پاکستان و سازمانهای استخبارتی آن، مسئول انفجارات و حملات تروریستی در افغانستان هستند پس مسئولیت قوای خارجی امریکا وناتو در مقابله با این ناامنی ها چی هست؟؟ ایا واقعا انها توان مقابله با یک کشور کوچکی مثل پاکستان را ندارند ؟؟ ایا سازمان های استخباراتی امریکا و بریتانیا ( AIC و 6IM ) قدرت مقابله با سازمانهای استخباراتی پاکستان (ISI) راندارد؟؟ ایا قوتهای خارجی از مقابله با یک گروه بی سروپای مثل طالبان واقعاً عاجز هستند؟؟؟ 
شکی نیست که پاکستا و ( ISI ) در حوادث خونین افغانستان همیشه ذی دخل و مقصر بوده است وباید دراین باره شدیدا مواخذه و مجازات بشوند!.. اما این موضوع نمی تواند دلیلی برای توجیه بی لیاقتی های دولت کابل و حامیان خارجی ان در حفظ ثبات و امنیت افغانستان باشد. در مورد انفجارات خونین کابل حداقل کاری که باید دولت کابل انجام دهد برکناری وزیر داخله ،جناب علومی، به جرم بی لیاقتی در حفظ امنیت حداقل پایتخت کشور است! اما دولت افغانستان و حامیان خارجی ان بجای عمل به مسئولیت های خود، مدام سرگرم فرا فگنی و متهم کردن این و ان می باشند… 
در حقیقت انفجارات و حوادث خونین کابل دلیل اشکار بر بی لیاقتی امریکا و ناتو و دولت تحت حمایت انها در حفظ ثبات و امنیت افغانستان است؟ ایا دولت افغانستان و حامیان خارجی ان اینقدر ضعیف هستند که نمی توانند جان ومال مردم افغانستان را از شر یک مشت تروریست بی سرو پای مثل طالبان حفاظت بکنند؟؟؟ 
عده ی اعتقاد دارند که اصولا پاکستان و (ISI) خود مزدور و مجری پالیسی های امریکا و انگلیس است… که در اینصورت نیز مسئولیت تمامی حوادث و کشمکش های خونینی که فی مابین افغانستان و پاکستان جریان دارد متوجه امریکا و ناتو می باشد… بهرصورت، حواث خونین افغانستان دلیل اشکار بر دروغ بودن ادعاهای مبارزه با ترورسیم امریکا و ناتو است… چرا که مطابق قوانین بین الملل، قدرت های اشغال کننده مسئول اصلی تمامی حوادث کشور تحت تصرف خود هستند! بنابراین مردم افغانستان نباید از به چالش کشیدن امریکا و دولت تحت حمایت آن در موضوع مسئولیت انها در حفظ امنیت کشورخود غفلت بکنند. چراکه در درجهء اول حفظ امنیت افغانستان و بخصوص پایتخت کشور، از وظایف اصلی حکومت افغانستان و حامیان خارجی ان می باشد. و ان ها دراین زمینه باید به مردم جوابگو باشند! 
{ داؤد عطایی – قندهاری – بیستم ماه اسد 1394}