آرشیف

2016-10-1

گل رحمان فراز

نقاب پوش هـــــــــــای فریب کار!

نقاب پوش هـــــــــــای فریب کار!
 

اصل کاربرد واژه نقاب و نقاب دار به کسانی مواصلت می ورزد و اطلاق می شود که از خود ویژگی های تغییر معنوی چهره، پنهان نمودن شخصیت واقعی و هویدا نمودن خصلت های نا پسندانه را بارز می دهند که فریب و نیرنگ را اصل اساس و حساس کار خویش قرار داده و از همان طریق در محیط زندگی جلب حمایت و توجه می شوند لیکن آینده موفق و برازنده ی دراز مدت نداشته، خیلی زود با افشا شدن اش شخصیت واقعی افراد برملا می گردد و اعتماد های بسته شده از بین می رود.
نقاب پوشیدن هم به انسان های مسلکی و با مهارت نیاز دارد و هر کس نمی تواند این وسیله زرهی و حافظ را بر جان کند برای اینکه انتقال اش سخت و نیازمند پرورش مهارت های ویژه نیرنگ و فریب است و احدی که از آن استفاده نماید و به مسائل نیرنگی سر در نیاورد، بزودی رسوای نقاب داری و دو چهره شدن می گردد که در آن وقت پر کردن خلاء ها دشواری ها دارد.
دو چهره شدن نمایندگی از یک جسم با دو و یا بیشتر از دو روح می نماید. روح های مجسم شده در جسم مسئوليت دارند تا در هر مورد و هر لحظه تصمیم گیری حالت انعطاف پذیری را بخود بگیرند و با لزوم دید شرایط، اشکال مختلف را به خود اختیار نمایند تا اینکه پیروز مبارزات مطلوب گردند و زمینه رشد جسم چند روح را فراهم سازند و در مهیا سازی سهولت ها بکوشند.
حامد کرزی – رئیس جمهور اسبق افغانستان کاری هم جز این تکنیک نکرد، او آمریکایی بود، سگ می شست، هوتل داری می کرد، غلام امریکا شد، به ریاست دولت کشور پدرش رسید، طالب شد و از دهشت افگنان حمایت کرد، سیزده سال ریاست کرد و در طول ریاست و زعامت اش کسی بطور علنی در نیافت که وی انگار طالب و دهشت افگن باشد.
کرزی در بازی های سیاسی نیرنگی اش نقش خیلی پسندیده را ایفا کرد و به همگان نشان داد که نیرنگ وی بعد از چند سال ختم مأموریت اش افشا شدنی است، او با گریه های نمادین اش سراسر به هم وطنان حس وطن دوستی را منعکس ساخت و مردم بر پاک دل و وطن دوست بودن اش اعتماد و باور کلی را بدست آوردند و از وی راضی به نظر می رسیدند.
در همان وقت هم، کرزی فریبکاری های آشکار داشته است و نیرنگ نقاب داری اش از لابلاي سخنان علنی اش هویدا بوده است ولی باز هم مردم افغانستان در ارتباط به وی دیدگاه های مثبت داشته اند و خوشبین بوده اند. 
اینکه برادر و کاکای کرزی توسط گروه طالبان و دهشت افگن کشته شد و مردم سخنان تند و غیر قابل تحمل کرزی را شنیدند، تاب نیاوردند و بدون مکس به دلسوزی و وطن دوستی اش باورمند شدند و وی را شخص دانستند که از وجود طالبان و شورشیان منفور است.
حمایت کرزی از طالبان به پیمانه یک قرارداد مشخص و تحلیف شدید صورت گرفته است و کرزی نمی تواند از ایشان به عوارض جانبی عملیات و عملکرد های شان دل بکند و از ایشان دوری کند، عقب نشینی کرزی از حمایت طالبان و شورشیان به خود کرزی عواقب نا گوار را می رساند که همه راز های سیزده ساله افشا خواهد شد و چهره کاملاً حقیقی کرزی برای همگان برملا!
حال هم، دیدیم که حامد کرزی در مصاحبه اش با رادیو بی بی سی حمایت کلی اش را از طالبان اعلان نمود و نشان داد که وی صادقانه طالب و دهشت افگن بوده است که حتی بهترین همتا اش را بخاطر منافع طالبان از دست داد که همان همتا وسیله رشد و رسیدن به کرسی ریاست جمهوری وی گردیده بود.
ما خیلی خوش باوریم، سخنان ناب طالبانی جناب را شنیدیم، منفور شخصیت اش گردیدیم، و نفرت ورزیدیم، به محض حضور اش در یک مجلس لویه جرگه، مردانه وار به حضور اش مرگ فرستادیم "مرگ بر کرزی" ولی دیری نگذشت که به سخنان چرب و نرم اش کما فیلم سابق مهر ورزیدیم و خود را به صداقت شخصیت اش قانع ساختیم.
پس، بیایید از یک سوراخی برای بار چندم گزیده نشویم و نگذاریم چرب زبانی های خائنان به بدل مان غلبه کند و برای ما فرصت بخشش شخصیت منفور ایشان را مهیا سازد. طالب، طالب است و جنایتکار، جنایت کار! گرگ زاده انسان نمی شود هرچند که با انسان ها سروکار داشته باشد. با کسانی که تجربه دو رنگی شخصیت شان را در قبال خیانت به ملت و دولت شان برملا ساخته لست هيچوقت نزدیکی نکنید چه رسد به اعتماد و زعیم قرار دادن شان در پروسه هلی سرنوشت ساز.

با مهر
گل رحمان فراز