آرشیف

2020-12-10

نظیر ظفر

نفهمید

چه اخلاصی برایـــت داشــــتم اما نفهمیدی
میان دل صــــــــدایت داشــــتم اما نفهمیدی

به سر ما و به گرما دیدنت می آمدم از دور
بهر فصلی هوایــــت داشـــــــتم اما نفهمیدی

بپاس دیدنـــت از شوق چشمم آب می پاشید
ز بس مـــــهر و وفایت داشتم ، اما نفهمیدی

خیـالم تا ســــحر با یاد رویت قصه ها میکرد
به نیم شب دعایــــت داشــــــــتم اما نفهمیدی

صـــفا بودی به اول بی صفا گــشتی بمن آخر
امیدی بر صــــــفایت داشـــــــــتم اما نفهمیدی