آرشیف

2021-4-9

رسول پویان

نفس دلربا

 

نوای طبله وسیتاروچنگ وپازیب است

بدان هارمونیه بانگ نای ترکیب است

 

ملودی که شده سـُر بـا چـونـین ترتیب

نماد جلوۀ ساز و سرود و تهذیب است

 

نـوا که از نفـسِ دلــربـا شــود جـاری

به دردِمزمن دلهای خسته طبیب است

 

ترنجی نازی که بر بام دل فتاد ازدور

مرادنامه و پیغـام عشق را زیب است

 

ز بـاغ سـیبِ زنخـدان میـوه بـر چینید

هنوز در سـبـد آشـنـای دل سـیب است

 

کـتـاب کهـنـۀ تقـدیــر را ورق گـردان

بدست عشقِ دلی شه کلید نصیب است

 

اگـر دلـی بـدهـد آشنایی از سـر صدق

هزار دل به قدمهای یار تصویب است

 

زبـان اگـر سـندِ قـول عـشـق دل گـردد

سرودونغمه وبیت وغزل مکاتیب است

 

امید و وعـده بـه آرمان دل پیونـد است

قرار دیدن و سیروسفر به ترتیب است

 

به جـان عشـق و محبت کنند حمله ولی

بنای رابـطـۀ دل بـرون ز آسـیـب است

 

بیا که مـدعی انگشت مانــده بـر دنـدان

سر تفکـر و احساس دل در جیب است

 

نگاه دیـده و دل چـون گـره فـتـد بـا هـم

عجب مدارکه ازهرطرف ترغیب است

 

نوای صلح وصفا را ز اهـل دل بـشـنو

که بـر گـروه ستمگـر پـیام تأدیب است

 

بقلب سنگی افراط صلح وسازش نیست

نفیرنفرت ونفرینِ جنگ وتخریب است

 

مگـر نتیجۀ بن قیل و قال طالب نیست؟

زبزم ترکیه داعش دوباره سرتیپ است

 

اگـر مقاومت و عقل و علم بـاهـم گشت

بدان که دشمن مردم در سـراشیب است

 

9/4/2021

رسول پویان