آرشیف

2017-12-31

دوکتور ص. سعیدي

نفاق ملی!

آنانیکه مصروف نفاق ملی و شرارت درین عرصه است یا مأمور است و مزدور است، یا مریض و معذور، معلول و جاهل. 

ګروه ازین فتنه ګران قومی و سمتی حس و رابطه قلبی به افغانستان را هم ندارند، خود ویا پدران شان به افغانستان مهاجرند.  مهاجر یودن به ذات خود نفرت آفرین نیست اما عدهء آن نفرت و شقاوت را در انتقام حقارتهای صورت ګرفت، انتخاب کرده اند، که انتخاب نادرست و نارواست.

ګروه دیګر نفاق ملی بخاطر جیب و چوکی تفرقه و شعار قومی و سمتی را  پيشه کرده اند و در 18 سال حاکمیت های ضعیف چنین افراد را فرصت بیشتر دادند و چنین حاکمیتهای ضعیف بلاهای بس خطرناکی به این کشور و ملت ساختند و خود روز ګذرانی کردند. حاکمیت های ضعیف چند روز به زعم شان با کنار آمدن با تاجران قوم و سمت به خون و اشک این کشور و ملت بر بقای خویش بازی کردند و زر انوختند. 

انانیکه با جهل و مریضی به نفاق ملی تمرکز دارند و این راه ضد اسلامی،  ضد افغانی ، وضد انسانی را  در پيش ګرفته اند باز هم ګروه مخاطب و امید ما بر اصلاح شان است  و امید اصلاح شان وجود دارد و مخاطب ما اند. 

 انکه نفاق ملی را از روی برنامه و اجیر بودن دشمن، پیشه کرده اند، خطرناکتر اند.

اظهارات بعضی از سیاست مداران موجود که ما سه نوع برنامه داریم و خود را خادمان خراسان میدانند به صورت صریح میرسانند که تمرکز و وحدت شان به شرارت قومی، زبانی و سمتی به صورت علنی و پنهان است. آنهایکه بی عدالتی ها سیاسی و اقتصادی را در کشور روا میدارند نوکران این اندیشه ها اند. 

برماست تا با مریضان و معذوران کار کرد و با مزدوران و اجیران با صراحت کامل به افشاګری و تجرید شان در جامعه پرداخت. شف شف کردن های ۱۸ سال گذشته درین عرصه وضع را بس خطر ناک و غیر قابل قبول ساخت که ضرورت به بازنګری درین روش است. 

معامله و شف شف کردن در خطوط و بر خطوط سرخ منافع ملی خیانت است. 

والسلام علی من اتبع الهدی

۲۹/۱۲/۲۰۱۷