آرشیف

2024-1-6

آی سان مرامی

نـَرمین نیـش

تیـزی تیـغِ کدام بُرّنـده‌ای

 همچون وداعِ خون ز رگ

به تنِ زمینِ دشمن، 

باید این مردم را؟

 

پشـه، ای مادر مطرود

نیـشِ نرم‌ات را ثنـا

همه‌ام خوراکِ جانـت

لیک دستِ حارسِ کِـلک،آنِ من