آرشیف

2015-9-25

محمد اسحاق ثنا

نــویــــد عــیــــد

امروز روزی شادی و ایام عید ماست
این پیک مهر و الفت روز نوید ماست

روزی خجسته است بیا بشنو همنفس
امسال روز عید به دل ها امید ماست

گسترده دوست خوان ز نقل نبات عید
اکنون زمان میوه و نقل و نبید ماست

امروز روز رحمت و هم روز یاوری
با آن غریب کشته به خوان و لمید ماست

شادی نصیب مردم ما بیش از این خدای
بینم که رنج به خانه ای خصم پلید ماست

در کشور عزیز (ثنا) بعد قتل و جنگ
یارب همیشه صلح به میهن امید است

محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
۲۴.۰۹.۲۰۱۵