آرشیف

2014-12-30

امیرخان جوینده

نـــا مهربـــانـــــــــــی

رمیـــــــده ازمـــــــن ای دل شـــــا د ما نی
چوزهـــــــرییسـت بی صنم این زند ه گا نی
 
بگیـــــــــریـــــد دوســــــتا ن دا ما ن عشرت
نمی ما ند چنــــــــین عمــــــــری جـــــــوانی
 
مد هیـــــد غـــــم ورنـــــج چومن به دل راه
نخـــــواهیــــــــــد دیـــــــد دمی آرام جــا نی
 
بهـــــــا ر عمــــــــرمن پا ی ما ل گشـــــــــته
فــــتا ده بــــــــــــــررخـــــــم رنگ خــــــزا نی
 
نِگــــــرای دوست که روزم شــا م تا راسـت
چسا ن نـــــوری رســـــــد بـــــرمـن زما نی
 
شــــــــــــیون و زار وحیــــــرا ن نــــــــــگا رم
بــــــــرُون آیـــــــــد زدل هـــــــــــر دم فــــغا نی
 
ســــــــرا پای وجــود مملــو ی رنــج است
خــدا یا ارتـــــــو این رنجـــــــــــم بـــرا نی
 
همــا ن دلــــــــبر که با ما بســـــــــــــته بودعهد
کنــــــــــــــون بنمـــــــــوده او نا مهـــــــــربا نی
 
(جوینده ) گــــــرشب وروزنا لی ازهجــــر
رهایی نیســـــــت تـــــــرا زاین غم چنا نی
 
 
امیرخان (جوینده)
سه شنبه 19/11/89
شهرکا بل
ameerkhanjoinda@yahoo.com:ایمیل