آرشیف

2015-2-5

زمری مرزا زاده

نــصـــایـــــــــح صبر

 

 

به سه چیز ایمان باید داشت توحید ، رسالت ، قیامت

به سه چـیز احترام باید کرد والدین ، قانون ، اســتاد

سه چیز را به یاد داشته باش مرگ ، احسان ، نصیحت

سه چیز را حاصــل نما علم ، اخلاق ، شرافت

از سه چیز پرهیز کن شیطانی ، دروغ ، غیبت

بخاطر سه چیز جهاد کن اسلام ، ملک ، حق

سه چیز را آرزو نما رحم ، عاجزی ، حق گوی

برای سه چیز جد و جهد نما نماز ، جهاد رزق حلال

سه چیز را با احتیاط بردار قلم ، قد م ، قسم

سه چیز را همیشه پاک نگهدار جسم ، لباس ، خیالات

از سه چیز استفاده درست نما عقل ، همت ، صبر

از سه چیز اجتناب کن افسوس ، فریاد ، دعای بد

بااحترام
زمری (مرزا زاده)
3/3/1393