آرشیف

2015-1-14

نظام الدین نواب

نـاسـیـــونـــالسـیـــم “قـــوم گــــــــرای”

 

چنانچه برهمگان هویداوآشکارا است که پدیده نشنلیزم یاقوم گرای دربین اقوام و ملل های رواج دارد،که این کلمه مظاهری نهاي را به خودگرفته است؛ اتحاد ویکپارچگی مسلمانان راازهم پاشیده وبه عوض آن فرهنگ ماجراجوی،پرخاشگری
وتشنج گرایي رادرمیان شان به وجود آورده است.
اگرما امروزبه ویژه درافغانستان این سوژه شوم وناپسند راازبعُد حقیقی وانسانی آن برسی نماییم،در می یابیم که:
عوامل اصلی این باعث بُهران های سیاسی واجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی درافغانستان شده است،که ناشی ازموضوعات ناپسند ونا مشروع می باشد.
مشکلاتیکه امروزدر جامعه اسلامی مابروز کرده اســــــــــــت ازـجمله میتوان پراگندگی،بی ثباتی،تفرقه افگنی وعدم یکدیگر پذیری رانام بردکه همه این هارانشنلیزم گرایی به اتحاف وارمغان آورده است درحالیکه قانون الهی چنین می فرماید: (ای مسلمانان من شماراآفریدم ازیک مرد وزن وگردانیدیم شماراگروه گروه وقبیله قبیله تااینکه بشناسید یک دیگرخودراهرآئینه مکرم ترین شما نزد من باتقوی ترین شما است )چنانکه خداوند (ج)همه این هارا به وضاحت بیان نموده است که اسلام عزیزچیزهای مزخرف وپوچ رانمی پذیرد ؛ مانند قوم پرستی ،تعصبات ،زبان ونژاد پرستی درخود جای نمی دهد،وغایت تقبیح می کند0"حدیث ازپیامربزرگوار اسلام است که می فرماید: (لا تعصب فی الاسلام ) دراسلام تعصب نیست ،پس به خاطربیرون رفت ازچالش هاومعضلات مزبور چی باید کرد؟ این دلیل تابناک وروشن است که روی آوردن وچنگ زدن به ریسمان متین خداوند (ج) متابعت وپیروی ازشریعت آسمانی وسنت پیامبر اسلام که اخوت وبرادری،محبت ودوستی ،برابری ،اتحاد ،اتفاق مدیون و مرهون همه پیامد های خوشی وآبادانی شده می تواند که کشتی اضمحلال مستغرق وغرق شده رااز امواج دریای مشحون مطلاطم به ساحل نجاد رهنمون ورهبری فرماید. چنانچه شاعربزرگوارعبدالحی مجروح در رابطه به سوژهِ فوق چی خوب اشاره کرده است:
«مجروح بگو دست ادب ،تاکی فلان ابن فلان پارتی وقوم جهل ونژاد،تاکی بود اندرمیان شانس طلايی ماگذشت،بنگر به غور باستان از جنگ وموج اختلاف،دیدیم همیشه مازیان»
 

نظام الدین "نواب" دانشجوی سال چهارم دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دا نشگاه بدخشان